WEX EUROPE SERVICES (BE) BV
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KAARTGEBRUIK

Algemene voorwaarden prijstrekking

 

1. Doel
Het doel van deze Overeenkomst is de voorwaarden vast te leggen waaronder Klanten Goederen en Diensten van WEX kunnen kopen of hun aankoop met WEX kunnen vereffenen en Kaarten kunnen gebruiken om de aangekochte Goederen en/of Diensten te verkrijgen in de deelnemende Verkooppunten.

2. Definities
In onderhavige Overeenkomst zullen de volgende woorden de hiernavolgende betekenis hebben:

– “Aangesloten Vennootschap” betekent (1) voor WEX: WEX Inc. of enige maatschappij waar WEX Inc. 50% of meer van de aandelen rechtstreeks of onrechtstreeks bezit of controleert; en (2) voor de Klant: enige maatschappij waar de moedermaatschappij van de Klant 50% of meer van de aandelen rechtstreeks of onrechtstreeks bezit of controleert.
– “Aankoopapparaat” betekent een geïntegreerde eenheid die voor de Klant wordt voorzien door of namens WEX;
– “Aanvangsdatum” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 7.1.
– “Adviesprijs”, waar van toepassing, is de adviesprijs (inclusief de datum waarop de prijs van kracht gaat) die beschikbaar is op schriftelijk verzoek door de Klant aan WEX.
– “Betalingstermijn” heeft de betekenis zoals gespecificeerd in artikel 4.6.. (a).
– “Brandstofproducten” betekent alle soorten diesel en benzineproducten die door WEX van tijd tot tijd aan de Klant worden geleverd.
– “Diensten” betekent diensten (tolheffing in Frankrijk, wegenbelasting in Zwitserland en Duitsland) die van tijd tot tijd bij WEX kunnen worden gekocht met gebruik van een Kaart als identificatiemiddel.
– “Goederen” betekent Brandstofproducten en Niet-brandstofproducten, in overeenstemming met deze Overeenkomst;
– “Factuur” heeft de betekenis die hieraan wordt gegeven in artikel 5.2 (d).
– “Kaarten” betekent Standaardkaarten en Prepaid Kaarten uitgereikt aan de Klant door WEX en/of elke door WEX aangeduide derde, en “Kaart” betekent elk van de kaarten, met uitzondering van spaarkaarten die van tijd tot tijd eventueel door WEX kunnen worden uitgegeven;
– “Prepaid Kaarten” betekent prepaid identificatie kaarten die voor WEX overeenkomstig deze Overeenkomst worden uitgereikt, zoals gedefinieerd in artikel 4.3. hieronder.
– ” Standaardkaarten” betekent postpaid identificatie kaarten die door WEX overeenkomstig deze Overeenkomst worden uitgereikt, zoals gedefinieerd in artikel 4.3. hieronder.
– “Kaartformulieren” betekent de formulieren door de Klant ingevuld op verzoek van WEX en aanvaard door WEX naar zijn goeddunken;
– “Kaarthouders” betekent personen aan wie de Klant een Kaart heeft bezorgd en die door de Klant gemachtigd zijn een dergelijke Kaart te gebruiken, en “Kaarthouder” betekent elk van hen;
– “Kaartprocedures” betekent alle procedures of richtlijnen met betrekking tot het gebruik van WEX Kaarten die door WEX van tijd tot tijd worden meegedeeld via een Schriftelijke Mededeling;
– “Kaartprogramma” betekent het kaartsysteem dat wordt gehouden en/of beheerd door WEX, op basis waarvan WEX Kaarten uitreikt voor gebruik door Klanten.
– “Klant” betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als dusdanig wordt aangeduid in het Kaartenformulier en wiens aanvraag voor Kaarten door WEX werd aanvaard.
– “Kosten” betekent alle kosten (inclusief Toeslagen) die door WEX kunnen worden geheven in overeenstemming met deze Overeenkomst, waarvan de details te vinden zijn in de sectie Kosten op de Website, die op de datum van deze Overeenkomst te vinden is op https://www.wexeuropeservices.com/nl-be/kostentabel-2/].;
– “Kredietlimiet” wordt, met betrekking tot Standaardkaarten, verstaan het maximumbedrag aan onbetaalde Transacties, al dan niet reeds gefactureerd, dat op elk ogenblik kan openstaan ten laste van een Klant. WEX kent de Kredietlimiet toe en kan deze Limiet te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen, door de Klant hiervan schriftelijk in kennis te stellen, zelfs op een latere datum.
– “Laattijdige Betaling” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 4.6.(a);
– “Meedelen” of “Mededeling” betekent het inlichten van de andere Partij;
(a) via de Website: in geval van een mededeling aan WEX (1) door het elektronisch versturen van de vereiste informatie via de functionaliteiten die door de Website worden voorzien voor dat doel; of in geval van een mededeling aan de Klant (2) door het posten van de informatie op de Website;
(b) door het verzenden van een e-mail naar een e-mailadres dat respectievelijk door WEX of de Klant wordt opgegeven (“Per e-mail”);
(c) door het verzenden van een fax naar een faxnummer dat respectievelijk door WEX of de Klant wordt opgegeven (“Per fax”);
(d) door het verzenden van een brief naar het adres dat respectievelijk door WEX of de Klant wordt opgegeven;
(e) door het vermelden van specifieke informatie op de Factuur of op het betalingsoverzicht dat bij de Factuur is gevoegd (enkel van toepassing op een Mededeling door WEX aan de Klant), of
(f) per telefoon naar het nummer dat respectievelijk door WEX of door de Klant wordt opgegeven (“Telefonisch”):
– “Niet-brandstofproducten” betekent alle producten die geen Brandstofproducten zijn en van tijd tot tijd geleverd worden door WEX aan de Klant, zoals, maar niet beperkt tot: smeermiddelen; auto-onderdelen; autoproducten en accessoires;
– “Overeenkomst” betekent onderhavige Algemene Voorwaarden, de Kaartformulieren en de Kaartprocedures. In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling van onderhavige Algemene Voorwaarden, de Kaartformulieren of de Kaartprocedures, zullen de Kaartformulieren voorrang hebben op de Algemene Voorwaarden en zullen de Algemene Voorwaarden voorrang hebben op de Kaartprocedures.
– “Ontoereikend Saldo” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 4.4. (b) met betrekking tot Prepaid Kaarten.
– “Partijen” betekent WEX en de Klant en “Partij” betekent een van beide Partijen;
– “PIN” betekent het persoonlijke identificatienummer dat wordt verstrekt voor gebruik van een Kaart;
– “Rente” betekent de wettelijke rente zoals gedefinieerd in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de laattijdige betalingen bij handelstransacties;
– “Retailers” betekent WEX en/of ondernemingen die met WEX een overeenkomst hebben gesloten voor de aanvaarding van Kaarten als identificatiemiddel en gegevensregistratie waarmee toegang kan worden verkregen tot Goederen of Diensten, naargelang het geval, en onder, en “Retailer” betekent elk van hen;
– “Schriftelijke Mededeling” betekent een Mededeling in de vorm vermeld onder paragrafen (a) tot en met (e) onder de definitie van Meedelen/Mededeling;
– “Tarieven” betekent de tarieven die van tijd tot tijd worden aangerekend aan Klanten voor Goederen en/of Diensten die door WEX worden geleverd;
– “Toeslagen” zijn Toeslagen die door WEX worden opgelegd op de aankoop van Goederen, waarvan de details beschikbaar zijn op de Website;
– “Transactie” betekent elk gebruik van de Kaart om Goederen en/of Diensten te verkrijgen in een Verkooppunt;
– “Verkooppunt” betekent de plaats, bevoegd om de Kaart te accepteren, waar de Retailer de Goederen en/of Diensten levert aan de Klant of de Kaarthouder, in overeenstemming met de relatie tussen de Retailer en WEX en tussen WEX en de Klant;
– “Voorafbetaling” heeft de betekenis die hieraan wordt gegeven in artikel 4.4. (b)- “Website” betekent de website www.wexeuropeservices.com, of alle andere websites waartoe WEX de Klant toegang verleent in het kader van onderhavige Overeenkomst.
– “Werkdag” betekent elke dag behalve zaterdag, zondag of een andere nationale feestdag in België;
– ‘Wetgeving inzake gegevensbescherming’ betekent toepasselijke wetgeving ter bescherming van de persoonsgegevens van natuurlijke personen, waaronder met name de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ‘ en eventuele vervanging daarvan, alsmede de algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’), in combinatie met bindende richtlijnen en gedragscodes die van tijd tot tijd worden uitgegeven door relevante toezichthoudende autoriteiten;
– “WEX” betekent WEX Europe Services (BE) BV, met maatschappelijk zetel te Marsveldplein 5, 1050 ELSENE, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 547.665.760 en haar opvolgers, rechtverkrijgenden en toegewezen tussenpersonen of andere Aangesloten Vennootschappen en hun opvolgers, tussenpersonen of rechtverkrijgenden, naargelang het geval;
– ‘WEX Card Center betekent het contactpunt voor administratieve aangelegenheden met betrekking tot de Kaart, die WEX periodiek kan communiceren; en
– de begrippen ‘Gegevensverwerkingsverantwoordelijke’, ‘Gegevensverwerker’, ‘Betrokkene’, ‘Persoonsgegevens’, ‘Inbreuk in verband met persoonsgegevens’ en ‘Verwerken/verwerking’ hebben dezelfde betekenis als beschreven in de wetgeving inzake gegevensbescherming.
– “Wisselkoers” betekent de ’mid-point closing exchange rate(s)’ van de Euro Foreign Exchange referentiekoersen gepubliceerd door de Europese Centrale Bank op de dag van de Transactie met de Kaart, plus 1,5%. Op dagen waarop deze koersen niet worden gepubliceerd, zal deze koers geacht worden de koers te zijn van de onmiddellijk daaraan voorafgaande Werkdag waarop hij werd gepubliceerd, of enige andere wisselkoers die door WEX van tijd tot tijd aan de Klant wordt Meegedeeld.

3. Kaartprogramma
3.1 WEX heeft het recht om, naar eigen goeddunken, één of meerdere Kaarten uit te geven aan de Klant of derden opdracht te geven dit te doen. De Klant kan een Kaart gebruiken om bepaalde in de Verkooppunten beschikbare Goederen af te halen die bij WEX worden gekocht of met WEX worden verrekend, op voorwaarde dat de Klant niet verplicht is om minimumhoeveelheden Goederen en/of Diensten met de Kaart aan te schaffen. Een Kaart die niet gebruikt is gedurende de erop vermelde en bij de uitgifte schriftelijk meegedeelde periode, kan echter automatisch door WEX worden ingetrokken of aan een Toeslage worden onderworpen als gevolg van inactiviteit.
3.2 WEX biedt een reeks Goederen en Diensten aan die door de Klanten kunnen worden aangeschaft en toegankelijk zijn via de Retailers met de Kaart. De Klant bepaalt de categorieën van Goederen en Diensten die kunnen worden aangeschaft bij,- of verrekend met,- WEX en toegankelijk zijn met de Kaarten, op basis van het aanbod beschikbaar in het Kaartprogramma. WEX kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving het soort Goederen dat in het kader van het Kaartprogramma wordt aangeboden, uitbreiden of verminderen. De uitgifte van een Kaart aan de Klant verleent de Klant geen enkel recht op ontvangst van een specifiek Goed of een specifieke Dienst.
3.3 De Kaart is een identificatie- en gegevensregistratietool dat het mogelijk maakt de Goederen af te halen of toegang te verkrijgen tot de Diensten zoals overeengekomen tussen de Klant en WEX tot het vooraf bepaalde bedrag dat aan de Klant is toegekend, en in het geval van Prepaid Kaarten, dat vooraf door de Klant aan WEX is betaald . Het gebruik van de Kaart leidt tot een overdracht van Goederen en/of een levering van Diensten bij een Retailer, naargelang het geval. De eigendom van de Goederen en het risico van verlies worden overgedragen op hetzelfde moment als de aankoop van de Goederen die worden afgehaald op het Verkooppunt met gebruik van de Kaart als identificatiemiddel.
3.4 De Kaarten kunnen enkel gebruikt worden in de deelnemende Verkooppunten. Retailers hebben evenwel het recht om de Kaarten in te houden en/of de levering van Goederen, de levering van Diensten, de aanvaarding van de Kaarten of de verwerking van de Transacties te weigeren om gegronde redenen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, productschaarste, technische systeemstoringen of de contractuele niet-nakoming van de Klant. De Klant dient zich te houden aan alle vereisten en gebruiksvoorwaarden die door de Retailer op het Verkooppunt worden opgelegd. WEX kan de Klant alle kosten of betalingen met betrekking tot de Transacties aanrekenen die door de Retailer aan WEX in rekening worden gebracht, ten gevolge van de niet-naleving door de Klant van de vereisten of de gebruiksvoorwaarden. Indien de Goederen reeds zijn geleverd of de Diensten reeds zijn verricht en de Kaart om enigerlei reden niet door de Retailer wordt aanvaard, is de Klant verplicht de Goederen of Diensten te betalen tegen de prijs die door de Retailer op het Verkooppunt aan de Klanten wordt aangerekend, met gebruikmaking van een aanvaarde betalingsmethode.
3.5 De Klant kan Kaarthouders toelaten gebruik te maken van een Kaart en dient te verzekeren dat de Kaarthouders de verplichtingen van de Klant krachtens onderhavige Overeenkomst nakomen. De Klant dient te verzekeren dat Kaarten niet in het bezit blijven van personen die niet langer gemachtigde Kaarthouders zijn.
3.6 De Kaart kan enkel worden gebruikt voor aankopen die overeenstemmen met een normaal verbruik of gebruik. De Kaarten mogen bovendien enkel door de Klant worden gebruikt met volledige inachtneming van de toepasselijke wetgeving.
3.7 De Klant en de Kaarthouder hebben niet het recht deel te nemen aan promoties of getrouwheidsprogramma’s van WEX op Transacties die betrekking hebben op een Kaart, tenzij zij hiertoe rechtstreeks zijn uitgenodigd onder de voorwaarden van een dergelijke promotie of getrouwheidsprogramma.
3.8 WEX heeft het recht om het Kaartprogramma te wijzigen, te beëindigen of het te vervangen door een ander programma, na een Schriftelijke Mededeling aan de Klant. Bovendien kan WEX het aantal Retailers en/of Verkooppunten waar Kaarten kunnen worden gebruikt zonder voorafgaande Mededeling aan de Klant verhogen of verlagen, en het type ervan wijzigen.
3.9 Wanneer de Klant een Aankoopapparaat aanschaft op grond van deze Overeenkomst, zal de Klant:
(a) het Aankoopapparaat registreren samen met de details van het voertuig bij de nodige derde partijen;
(b) WEX alle correcte documentatie en juiste informatie verstrekken, zoals van tijd tot tijd wordt vereist door WEX; en
(c) verantwoordelijk zijn voor alle betalingen die moeten worden gedaan via het Aankoopapparaat gedurende een periode van 2 Werkdagen nadat WEX Schriftelijke Mededeling heeft ontvangen dat het Aankoopapparaat moet worden beëindigd (met dien verstande dat deze Mededeling is gegeven voor 16.00 uur, anders begint de kennisgevingperiode op de volgende Werkdag).
3.10 De Klant aanvaardt en erkent dat het recht op het Aankoopapparaat te allen tijde eigendom zal blijven van WEX en dat het Aankoopapparaat aan WEX moet worden teruggegeven aan het einde van de overeengekomen periode, bij gebreke zal WEX een Toeslage aanrekenen.

4. Kaarten
4.1 Eigendom, intrekking, blokkering of vernieuwing van Kaarten
De Kaarten blijven te allen tijde het eigendom van WEX. WEX behoudt zich het recht voor de Kaart(en) te allen tijde, zelfs zonder voorafgaande Mededeling (indien nodig) te annuleren of te blokkeren, of de verlenging of vervanging ervan te weigeren en de Klant zal verplicht zijn de Kaarten op eerste verzoek van het WEX Card Center terug te geven. WEX kan kosten in rekening brengen, na voorafgaande Mededeling aan de Klant.

4.2 Kaartgebruik
De Kaarten verlenen de Klant, binnen de door WEX overeengekomen grenzen, het recht om in overeenstemming met deze Overeenkomst de afhaling, of in voorkomend geval, de levering van Goederen of Diensten te vragen terwijl deze bij WEX worden gekocht of afgerekend. Het voorafgaande kan worden verzocht in de Verkooppunten. De Klant mag de Kaarten enkel gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst. De Kaart mag onder meer niet worden gebruikt in de hiernavolgende omstandigheden:
(a) na de op de Kaart vermelde vervaldatum;
(b) indien de Klant zijn Kredietlimiet overschrijdt in het geval van Standaardkaarten;
(c) in geval van Ontoereikend Saldo met betrekking tot Prepaid Kaarten
(d) in geval van aangifte van verlies of diefstal van de Kaart of indien de PIN niet langer geheim is, zoals vermeld in artikel 4.6.
(e) indien de Kaart werd ingetrokken of geblokkeerd of indien om de teruggave ervan werd verzocht door WEX;
(f) in geval van niet-naleving van de eventuele Kaartprocedures;
(g) in geval van Laattijdige Betalingen in het geval van Standaardkaarten;
(h) in geval van gebruik door een andere Kaarthouder dan diegene die op een Kaart van de Bestuurder (zoals gedefinieerd in artikel 4.3 (a)) is vermeld of voor een ander voertuig dan datgene dat op een Kaart op Voertuig is vermeld;
(i) indien de Kaarthouder niet de correcte PIN invoert.
De Klant moet WEX alle verschuldigde bedragen betalen en terugbetalen die in verband met elke Transactie verschuldigd zijn, plus eventuele Toelangen die worden geheven als gevolg van enige inbreuken op dit artikel 4.2.

4.3 Kaarttypes
(a) Kaarten kunnen zowel prepaid (de “Prepaid Kaarten”) als postpaid (“Standaardkaarten”) zijn. Prepaid Kaarten kunnen door Klanten worden gebruikt voor het afhalen van Goederen en/of het gebruik van Diensten na vooruitbetaling daarvan aan WEX (bijvullen) per debetkaart, kredietkaart, bankoverschrijving of automatische afschrijving van hun bankrekening (SEPA Direct Debit). Met betrekking tot Standaardkaarten vindt de betaling door de Klant van de Goederen en Diensten plaats nadat het Goed door de Klant is afgehaald en/of de Dienst is gebruikt, door betaling van het overeenkomstige bedrag aan WEX per debetkaart, kredietkaart, bankoverschrijving of automatische afschrijving van hun bankrekening (SEPA Direct Debit).
(b) De Kaarten moeten, naar keuze van de Klant, voorzien zijn van de naam van de Kaarthouder (“Geregistreerde Kaart”) of het registratienummer van een voertuig (“Kaart op Voertuig”) dragen evenals, indien van toepassing, elke andere identificatie gevraagd door de Klant en aanvaard door WEX.
(c) Op verzoek van de Klant, heeft WEX het recht om, naar eigen goeddunken, Kaarten uitgeven die geen Geregistreerde Kaarten of Kaarten op Voertuig zijn (“Jolly Kaarten”), Kaarten die in bewaring gegeven dienen te worden in een Verkooppunt (“Kaarten in Bewaring”) en Kaarten met identieke PINs die door verscheidene kaarthouders kunnen worden gebruikt (“Kaarten voor het Wagenpark”). Jolly Kaarten, Kaarten in Bewaring en Kaarten voor het Wagenpark worden uitgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant en de Klant zal aansprakelijk zijn voor alle Transacties die verricht zijn met Jolly Kaarten, Kaarten in Bewaring en Kaarten voor het Wagenpark, zelfs als ze verloren, gestolen, gekopieerd zijn of als ze niet op tijd ontvangen zijn of als de PIN niet meer geheim is, totdat deze Kaarten geblokkeerd zijn. De Klant dient WEX te vrijwaren voor alle kosten, vorderingen en eisen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Jolly Kaarten, Kaarten in Bewaring en Kaarten voor het Wagenpark, en zal alle bijbehorende Toeslagen betalen in verband met deze Kaarten. Het bovenstaande geldt eveneens voor Kaarten die niet worden uitgereikt als Kaarten in Bewaring, maar die door de Klant op eigen initiatief in bewaring worden gegeven in een Verkooppunt.

4.4. Betaalmethode – Prepaid Kaarten
De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op Perpaid Kaarten.
(a) De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de aan WEX overgemaakte gelden worden gebruikt om zijn schuld aan WEX te betalen die voortvloeit uit de toegang tot Goederen en/of Diensten in de Verkooppunten tijdens het gebruik van de Kaart, en dat dit voor de Klant geen enkel recht op teruggave schept, maar enkel een recht op toegang tot de Goederen en/of Diensten ten belope van het overgemaakte bedrag.
(b) Alvorens zijn Kaart te kunnen gebruiken en over te gaan tot een Transactie, moet de Klant het nodige geld vooraf aan WEX storten (“Voorafbetaling”). Indien de waarde van de Betalingstransactie hoger is dan het bedrag dat door de Klant is gestort (“Ontoereikend Saldo”), dient de Klant het verschil onmiddellijk aan WEX te betalen. Niettegenstaande het voorgaande, worden Facturen die aan de Klant worden gestuurd, opgesteld met vermelding dat het desbetreffende bedrag is betaald.
(c) Betalingen kunnen worden verricht per debetkaart, kredietkaart, bankoverschrijving of domiciliëring. Indien de Klant opteert voor het domiciliëringssysteem, dient hij aan WEX een geldig domiciliëringsmandaat af te geven in een door WEX aanvaardbaar geachte vorm en dient hij ervoor te zorgen dat dit domiciliëringsmandaat geldig en van kracht blijft gedurende de duur van deze Overeenkomst. Niettemin, indien op enig moment het domiciliëringsmandaat aan WEX door de bank van de Klant zou worden herroepen, zal de Klant WEX onverwijld een bedrag gelijk aan de herroepen domiciliëring betalen. WEX heeft het recht om voor elke herroepen of geweigerde domiciliëring de Kosten van administratie, vermeerderd met de door WEX opgelopen bankcommissies, in rekening te brengen. De Klant zal WEX onverwijld op de hoogte brengen van alle wijzigingen met betrekking tot de gegevens van zijn bankrekening om een Ontoereikend Saldo te vermijden. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, varieert de werkelijke creditering van de bedragen op de rekening van de Klant naargelang de methode die wordt gebruikt om de rekening op te waarderen, meer bepaald (a) als de betaling via de telefoon wordt gedaan, worden de bedragen binnen de volgende 4 (vier) uur gecrediteerd; (b) als de betaling echter via het online Portaal voor Prepaid Kaarten wordt gedaan, wordt het onmiddellijk gecrediteerd; (c) als de betaling via domiciliëring wordt gedaan, worden de bedragen binnen 2 (twee) werkdagen gecrediteerd.
(d) WEX behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande Mededeling van de Klant, alle bedragen die WEX verschuldigd is aan de Klant, te verrekenen of te gebruiken met alle bedragen die de Klant aan WEX verschuldigd is. De Klant kan de hem verschuldigde sommen niet inhouden of verrekenen met de sommen die WEX hem verschuldigd is, behoudens uitdrukkelijke wettelijke bepaling.

4.5. Ontoereikend Saldo – Prepaid Kaarten
De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op Prepaid Kaarten.
De Klant heeft in beginsel slechts toegang tot Goederen en/of Diensten onder de voorwaarden van deze Overeenkomst tot het bedrag van het aan WEX betaalde Voorafbetaling. Indien hij echter de Prepaid Kaart gebruikt om toegang te krijgen tot Goederen en/of Diensten boven het bedrag van de Voorafbetaling, zijn de volgende bepalingen van toepassing:
(a) In geval van Ontoereikend Saldo heeft WEX het recht om automatisch en zonder voorafgaande Mededeling de Rente in rekening te brengen, met ingang van de datum waarop het Ontoereikend Saldo is ontstaan.
(b) De Klant draagt alle kosten, heffingen en andere aansprakelijkheden die door WEX worden opgelopen als gevolg van Ontoereikend Saldo’s. WEX heeft het recht om alle incassokosten in rekening te brengen, met inbegrip van juridische kosten voor zover wettelijk toegestaan, naast alle administratieve kosten.
(c) Alle door de Klant verrichte betalingen of aan de Klant verschuldigde kredieten of vergoedingen zullen worden gebruikt ter aflossing van: (1) alle verschuldigde rente; (2) alle ongedekte gedeelten van de schuld; (3) alle gedekte gedeelten van de schuld en ten slotte (4) alle andere schulden aan WEX.
(d) WEX kan, zonder voorafgaande Mededeling, alle of een deel van de waarborgen gebruiken om geheel of gedeeltelijk te voldoen aan een schuld of verplichting van de Klant aan WEX, met inbegrip van schulden die voortvloeien uit aankopen in het kader van deze Overeenkomst of uit enige andere overeenkomst gesloten tussen de Klant en WEX in verband met het gebruik van de Kaarten.
(e) De Klant erkent en aanvaardt dat een Voorafbetaling geen Rente omvat en ziet bijgevolg uitdrukkelijk af van het recht om van WEX Rente te eisen op elk Voorafbetaling.
(f) In geval van een Ontoereikend Saldo, het niet verstrekken of handhaven van voldoende waarborgen, of indien WEX, naar eigen goeddunken, vaststelt dat er objectieve redenen zijn om aan te nemen dat de financiële situatie van de Klant gecompromitteerd of onbevredigend is geworden, of waarschijnlijk zal worden, kan WEX de Kaarten van de Klant onmiddellijk en zonder voorafgaande Mededeling blokkeren of annuleren.
(g) In het geval van een Ontoereikend Saldo behoudt WEX zich het recht voor om Kosten in rekening te brengen voor alle Transacties gedurende een periode van 3 maanden onmiddellijk volgend op het optreden van het Ontoereikend Saldo.
(h) Indien het account van de Klant om welke reden dan ook wordt opgeschort en vervolgens weer wordt geactiveerd, kan de Klant kosten in rekening worden gebracht voor een dergelijke gevraagde reactivering. WEX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor accounts die niet worden gereactiveerd.
(i) WEX (of zijn agenten of vertegenwoordigers) kunnen kredietcontroles uitvoeren op de Klant. De Klant geeft hierbij zijn toestemming aan WEX (of zijn agenten of vertegenwoordigers) om dergelijke controles uit te voeren. De Klant aanvaardt en erkent hierbij dat kredietcontroles kunnen inhouden dat informatie over de Klant wordt vrijgegeven aan geautoriseerde kredietinformatiebureaus of derde partijen. Af en toe kan WEX de informatie die wordt verstrekt als gevolg van kredietcontroles gebruiken om de Klant van tijd tot tijd te informeren over andere productaanbiedingen van WEX of derde partijen.
(j) WEX kan periodieke risicobeoordelingen uitvoeren met behulp van in de sector erkende instrumenten voor risicobeheer en/of algemene marktinformatie. Indien, als gevolg van deze risicobeoordelingen, de risicoblootstelling van de Klant een bepaald niveau bereikt dat WEX naar eigen goeddunken bepaalt, kan een op het risico gebaseerd Kost worden toegepast op alle aankopen van Brandstofproducten voor de duur van het verhoogde risicoblootstellingsniveau tot het oorspronkelijke risiconiveau is hersteld.
4.6 Betaalmethode, Kredietlimiet bepalingen – Standaardkaarten
De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op Standaardkaarten
(a) Facturen zijn opeisbaar op de vervaldatum vermeld op de Factuur (“Betalingstermijn”). De Klant zal de Facturen zonder enige korting, inhouding of verrekening betalen, zodat de aangewezen bankrekening van WEX binnen de Betalingstermijn wordt gecrediteerd voor het volledige bedrag en in de valuta die op de Factuur is vermeld. Doet de Klant dit niet, dan wordt dit beschouwd als een “Laattijdige Betaling”.
(b) tenzij anders overeengekomen met WEX, geschieden betalingen via domiciliëring. WEX heeft het recht om servicekosten in rekening te brengen voor andere betaalmethoden dan domiciliëring. De Klant zal een geldig domiciliëringsmandaat aan WEX verstrekken in een vorm die door WEX aanvaardbaar wordt geacht en zal ervoor zorgen dat deze domiciliëringsmandaat geldig en van kracht blijft gedurende de duur van deze Overeenkomst. Niettemin, indien op enig moment het domiciliëringsmandaat aan WEX door de bank van de Klant zou worden herroepen, zal de Klant WEX onverwijld een bedrag gelijk aan de herroepen domiciliëring betalen. WEX heeft het recht om voor elke herroepen of geweigerde domiciliëring de Kosten van administratie, vermeerderd met de door WEX opgelopen bankcommissies, in rekening te brengen. De Klant zal WEX onverwijld op de hoogte brengen van alle wijzigingen met betrekking tot de gegevens van zijn bankrekening om elke Laattijdige Betaling te vermijden.
(c) WEX heeft het recht om, naar eigen goeddunken en op elk moment, de betalingswijze of de Betalingstermijn te wijzigen, alsook om de Kredietlimiet te wijzigen of in te trekken. Onverminderd enig ander rechtsmiddel waarover WEX beschikt, worden in geval van herroeping van de Kredietlimiet alle in welke hoedanigheid dan ook verschuldigde bedragen, al dan niet reeds gefactureerd, onmiddellijk opeisbaar en zal elke administratie van Goederen of levering van Diensten aan de Klant geschieden tegen vooruitbetaling gedekt door de waarborg van het volledige bedrag, overeenkomstig artikel 4.6 (c), naar eigen goeddunken van WEX.
(d) De Klant verbindt zich ertoe elke Gebruiker onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging van de Kredietlimiet. De Gebruiker mag, voor elke Kaart die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Goederen en/of Diensten, in België en in het buitenland, niet het bedrag overschrijden dat is vastgesteld in het profiel verbonden aan de Kaart zelf. De overschrijding van de Kredietlimiet kan leiden tot de onmiddellijke schorsing van de geldigheid van alle aan de Klant uitgegeven Kaarten, waarbij WEX het recht heeft deze in te trekken. Indien de Kaarthouder de overeengekomen Kredietlimiet heeft bereikt of bijna heeft bereikt, kan de Klant WEX verzoeken een voorschot te betalen op de verschuldigde bedragen zoals die blijken uit de opgave van WEX met betrekking tot de reeds betaalde bedragen en de bedragen die uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigd zijn, teneinde te voorkomen dat de mogelijkheid wordt geblokkeerd om met de Kaart Goederen te ontvangen en/of toegang te krijgen tot Diensten die binnen de voornoemde Kredietlimiet vallen. In elk geval blijft elke overschrijding van de voornoemde limieten de volledige verantwoordelijkheid van de Klant, die in elk geval verplicht blijft de betalingen uit hoofde van de afhaling van Goederen en/of de toegang tot Diensten met de Kaart te voldoen.

4.7 Niet-naleving door de Klant – Standaardkaarten
De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op Standaard Kaarten (a) de Laattijdige Betaling door de Klant maakt alle bedragen inherent aan elke rekening en verschuldigd door de Klant aan WEX (al dan niet reeds gefactureerd) onmiddellijk en automatisch opeisbaar, onverminderd het recht van WEX om de Rente automatisch en zonder voorafgaande Mededeling aan te rekenen.
(b) De Klant draagt alle kosten, lasten en andere aansprakelijkheden die WEX oploopt als gevolg van de Laattijdige Betaling. WEX heeft het recht om alle incassokosten in rekening te brengen, met inbegrip van juridische kosten voor zover wettelijk toegestaan, naast alle administratieve kosten. Voor betalingen die niet op de vervaldag zijn verricht, behoudt WEX zich het recht voor om voor deze laattijdige betaling Kosten in rekening te brengen.
(c) Alle betalingen door de Klant of elk krediet of elke terugbetaling verschuldigd aan de Klant zal worden gebruikt en aangerekend op het saldo van (1) elke verschuldigde Rente (2) elk ongedekt gedeelte van de schuld (3) elk gewaarborgd gedeelte van de schuld en tenslotte (4) elke andere schuld aan WEX.
(d) WEX kan, zonder voorafgaande Mededeling, alle of een deel van de waarborgen gebruiken om geheel of gedeeltelijk te voldoen aan een schuld of verplichting van de Klant aan WEX, met inbegrip van schulden die voortvloeien uit aankopen in het kader van deze Overeenkomst of uit enige andere overeenkomst gesloten tussen de Klant en WEX in verband met het gebruik van de Kaarten..
(e) Indien een deposito in contanten is vastgesteld om de voldoening van het door WEX jegens de Klant gevorderde krediet te verzekeren, is dit deposito niet-rentedragend en kan het worden gebruikt als betaling voor reeds gefactureerde of nog niet gefactureerde Transacties, zulks uitsluitend ter beoordeling van WEX zelf.
(f) In geval van Laattijdige Betaling, het niet verstrekken of handhaven van geschikte waarborgen, overschrijding van de Kredietlimiet of indien WEX, naar eigen goeddunken, objectieve redenen vindt die erop wijzen dat de financiële situatie van de Klant reeds gecompromitteerd of onbevredigend is of waarschijnlijk zal worden, kan WEX de Kaarten van de Klant onmiddellijk en zonder voorafgaande Mededeling blokkeren of annuleren.
(g) In geval van Laattijdige Betaling behoudt WEX zich het recht voor om gedurende een periode van 3 maanden, te rekenen vanaf het moment van de Laattijdige Betaling, Kosten aan te rekenen voor alle Transacties.
(h) WEX behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te beëindigen, Kaarten op te schorten of Kosten aan te rekenen indien de Kredietlimiet van de Klant wordt overschreden.
(i) Indien het account van de Klant om welke reden dan ook wordt opgeschort en vervolgens weer wordt geactiveerd, kan de Klant kosten in rekening worden gebracht voor een dergelijke gevraagde reactivering. WEX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor accounts die niet worden gereactiveerd.
(j) WEX (of zijn agenten of vertegenwoordigers) kunnen kredietcontroles uitvoeren op de Klant. De Klant geeft hierbij zijn toestemming aan WEX (of zijn agenten of vertegenwoordigers) om dergelijke controles uit te voeren. De Klant aanvaardt en erkent hierbij dat kredietcontroles kunnen inhouden dat informatie over de Klant wordt vrijgegeven aan geautoriseerde kredietinformatiebureaus of derde partijen. Af en toe kan WEX de informatie die wordt verstrekt als gevolg van kredietcontroles gebruiken om de Klant van tijd tot tijd te informeren over andere productaanbiedingen van WEX of derde partijen.
(k) WEX kan periodieke risicobeoordelingen uitvoeren met behulp van in de sector erkende instrumenten voor risicobeheer en/of algemene marktinformatie. Indien, als gevolg van deze risicobeoordelingen, de risicoblootstelling van de Klant een bepaald niveau bereikt dat WEX naar eigen goeddunken bepaalt, kan een op het risico gebaseerd Kost worden toegepast op alle aankopen van Brandstofproducten voor de duur van het verhoogde risicoblootstellingsniveau tot het oorspronkelijke risiconiveau is hersteld.

4.8. Garanties
De Klant zal aan WEX effectieve garanties afgeven en in stand houden voor de bedragen, types, vorm en emittenten die WEX van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kan specificeren. WEX heeft het recht de Klant te verzoeken het door de garantie gedekte bedrag te verhogen of aanvullende garanties af te geven indien WEX, naar eigen goeddunken, dit noodzakelijk acht om huidige of toekomstige betalingen van de Klant aan WEX te garanderen. De Klant zal verplicht zijn de garanties te vernieuwen voor de vervaldatum, uiterlijk op de datum die overeenstemt met de vervaldatum van de garantie, en indien de Klant dit niet doet, zal WEX het recht hebben de aankoop van Goederen en/of Diensten te blokkeren en daarmee de toegang tot deze Goederen en/of Diensten via de Kaarten te blokkeren. Indien de garantie werd verstrekt door een moedermaatschappij en, ten gevolge van een wijziging in de bedrijfsstructuur van de Aangesloten Vennootschap van de Klant, de moedermaatschappij die de garantie heeft verstrekt niet langer een moedermaatschappij van de Klant is, dient de Klant onmiddellijk een alternatieve garantie te verstrekken die door WEX aanvaardbaar wordt geacht, tenzij en totdat de moedermaatschappij die de garantie heeft verstrekt de voortdurende handhaving van deze garantie heeft bevestigd. De Klant zal ervoor zorgen dat WEX de mogelijkheid heeft om de garantie te handhaven tot minstens 6 (zes) maanden vanaf het einde van de maand na beëindiging van deze Overeenkomst.

4.9 Compensatie
Voor elk profiel verbonden aan de Kaart kan WEX, in toepassing van de artikelen 1289 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, overgaan tot de schuldvergelijking tussen de schulden en kredieten die tussen WEX en de Klant bestaan met betrekking tot de profielen verbonden aan de Kaarten, met inbegrip van de schuldvergelijking tussen de door de Klant gevorderde kredieten die voortvloeien uit door de leverancier van de Goederen en Diensten toegekende kortingen en/of verminderingen. In ieder geval dient de Klant de facturen zonder kortingen, inhoudingen of verrekeningen aan WEX te betalen, zodat de door WEX aangewezen bankrekening wordt gecrediteerd voor het volledige bedrag in de valuta die op de factuur vermeld staat, en wel binnen de Betalingstermijn.

4.10 Online- en offline-transacties
De Transacties worden online verwerkt, tenzij dit niet mogelijk is om technische redenen die verband houden met de apparatuur die nodig is voor een dergelijke verwerking, in welk geval de Transacties offline zullen worden verwerkt. De online Transacties worden bevestigd met de PIN, terwijl de offline Transacties (indien toegestaan) worden bevestigd door de handtekening van de Kaarthouder op de verkoopfacturen. De volgens deze procedures bevestigde Transacties worden als aanvaard beschouwd en zullen bijgevolg aan de Klant worden gefactureerd. Indien de Transacties offline werden verwerkt, zal de Klant, in alle omstandigheden, verantwoordelijk zijn voor deze Transacties.

4.11. Veiligheidsmaatregelen
(a) De Klant is verantwoordelijk voor het identificeren en nemen van alle voorzorgsmaatregelen die gericht zijn op het veilig opslaan en gebruiken van de Kaart en de bijbehorende PIN. Onverminderd het bovenstaande kan WEX van tijd tot tijd specifieke voorzorgsmaatregelen aanbevelen aan de Klant. Kaarten worden uitgegeven met een PIN. De Klant zal de details van de pincode uitsluitend meedelen aan de Kaarthouder die bevoegd is om de Kaart te gebruiken. De Klant zal ervoor zorgen dat de PIN niet wordt gecompromitteerd door ervoor te zorgen dat de PIN geheim wordt gehouden voor iedereen behalve de Kaarthouder, dat de PIN niet samen met de Kaart wordt bewaard en discretie in acht te nemen bij het invoeren van de PIN.
(b) WEX kan naar eigen goeddunken veiligheidsgrenzen vastleggen (bijv. maximaal bedrag per Transactie, maximaal bedrag voor alle Transacties met de Kaart in een bepaalde periode of een maximaal aantal Transacties per Kaart in een bepaalde periode), waarboven Transacties geweigerd kunnen worden of Kaarten kunnen worden geschorst en bij overschrijding waarvan Kaarthouders geen Goederen en/of Diensten kunnen kopen en derhalve geen toegang hebben tot de Goederen en/of Diensten met gebruik van de Kaart. Deze grenzen kunnen te allen tijde door WEX naar eigen goeddunken worden gewijzigd. WEX kan, maar is niet verplicht om, Transacties weigeren of Kaarten schorsen die deze veiligheidsgrenzen overschrijden, en WEX zal niet aansprakelijk zijn in het geval dat de Kaarten worden gebruikt buiten de veiligheidsgrenzen. Op vraag van de Klant kan WEX Kaart(en) uitgeven die zijn vrijgesteld van veiligheidsgrenzen.
(c) De Retailer heeft de mogelijkheid, maar is niet verplicht, om de Kaarthouder te verzoeken een geldig identiteitsbewijs voor te leggen om te bewijzen dat zijn identiteit overeenkomt met de op de Kaart vermelde naam, bij gebreke waarvan de Retailer de Transactie mag weigeren en/of de Kaart kan inhouden.

4.12 Verloren, gestolen of gekopieerde Kaarten en PINs die niet langer geheim zijn
(a) Indien de Klant reden heeft om aan te nemen dat een Kaart verloren, gestolen of gekopieerd is, of niet op tijd werd ontvangen, of dat de PIN niet langer geheim is, dient de Klant dat onmiddellijk mee te delen aan WEX, bij voorkeur via de Website, of Telefonisch, per E-mail of per fax. Indien deze Mededeling mondeling gedaan is, zal de Klant dit binnen de 2 volgende Werkdagen Schriftelijk Meedelen (“Bevestiging”).
(b) De Klant zal aansprakelijk zijn voor alle Transacties verricht met een verloren, gestolen of gekopieerde Kaart (met inbegrip van alle Transacties verricht met een kopie van de Kaart), voor een periode van 2 Werkdagen nadat WEX de Bevestiging heeft ontvangen. Indien na deze Bevestiging Transacties worden verricht met de verloren, gestolen of gekopieerde Kaart en gebruik van de correcte PIN, zal de Klant aansprakelijk blijven voor deze Transacties tot de verloren, gestolen of gekopieerde Kaart door WEX wordt geblokkeerd, wat WEX zo snel als redelijkerwijs praktisch mogelijk is zal doen. Indien na de Mededeling dat een Kaart verloren, gestolen of gekopieerd is, de Kaart door de Kaarthouder wordt gebruikt, zal de Klant bovendien aansprakelijk blijven voor deze Transacties en kan WEX een redelijk bedrag aanrekenen aan de Klant ter dekking van de kosten opgelopen door WEX als gevolg van de Mededeling door de Klant, met inbegrip van eventuele betalingen gedaan door WEX aan om het even welke persoon als beloning voor het in beslag nemen van de Kaart.
(c) De Klant zal aansprakelijk zijn voor alle Transacties verricht met een Kaart waarvan de PIN niet meer geheim is totdat (1) de Klant WEX een Mededeling heeft gegeven zoals vastgesteld in artikel 4.12(a) hierboven en (2) totdat het WEX Card Center de betreffende Kaart, waarvan de bovenhoeken afgeknipt zijn, heeft ontvangen.
(d) De Klant is verplicht WEX alle redelijke bijstand te verlenen om het verlies, het kopiëren of de diefstal van een Kaart te onderzoeken en WEX bij te staan bij het terugvinden van de verloren of gestolen Kaart of een kopie van de Kaart.

4.13 Annulering, intrekking of vervanging van Kaarten
(a) Indien de Klant, om welke reden ook, een Kaart wenst te annuleren of in te trekken, dient hij WEX dit Mede te delen en de Kaart aan het WEX Card Center terug te sturen met afgeknipte bovenste hoeken. De Klant zal aansprakelijk blijven voor alle Transacties verricht met een geannuleerde of ingetrokken Kaart tot het WEX Card Center de Kaart heeft ontvangen.
(b) Bij ontvangst van nieuwe Kaarten ter vervanging van bestaande of vervallen Kaarten zal de Klant verzekeren dat alle vervangen Kaarten onmiddellijk worden vernietigd. De Klant blijft aansprakelijk voor alle Transacties die met de vervangen Kaarten werden verricht.
(c) WEX behoudt zich het recht voor om een Toeslage in rekening te brengen met betrekking tot de heruitgave en vervanging van Kaarten.

5. Prijs, Facturatie en Betaling
5.1 Prijs
(a) Voor de aankoop van Goederen en Diensten door de Klant, zal de prijs worden gefactureerd volgens de Tarieven. WEX behoudt zich het eenzijdige recht voor om alle of een deel van de Tarieven te wijzigen, zonder voorafgaande Mededeling aan de Klant.
(b) Voor Transacties met betrekking tot de toegang tot de Goederen of Diensten via kaarten van Esso, die worden verricht buiten het netwerk van Esso, kan WEX Kosten of een Toeslage aanrekenen op de prijs van de Goederen.
(c) De Goederen en Diensten zullen, in voorkomend geval, worden gefactureerd samen met alle andere fiscale heffingen of kosten die door de toepasselijke belastingwetgeving worden vereist. De Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) zal afzonderlijk worden opgeheven voor leveringen in landen waar dit wettelijk mogelijk is. Belastingen, rechten en Kosten zullen eveneens worden aangerekend op alle vergoedingen voor dienstverlening of enig ander bedrag dat verschuldigd kan zijn op basis van de toepasselijke belastingwetgeving. Klanten zijn verplicht om WEX onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in hun landspecifieke internationale identificatiecodes (BTW-registratienummer) die in elk land van kracht zijn.
(d) WEX kan naar eigen goeddunken Kosten aanrekenen voor diensten of voorzieningen verleend aan de Klant, inclusief maar niet beperkt tot de toepassing van een vergoeding voor dienstverlening (%) op de aankoop van alle Brandstof- en Niet-Brandstofproducten. WEX kan van tijd tot tijd het bedrag wijzigen van Kosten of de diensten waarop deze Kosten van toepassing zijn.
(e) WEX zal in het kader van deze Overeenkomst tot twaalf (12) maanden na de Aanvangsdatum geen Kaartkosten (“Kaartkosten” zoals beschreven in de sectie Kosten op de Website) in rekening brengen en de Klant stemt ermee in de Kaartkosten vanaf dat moment tot aan de beëindiging van deze Overeenkomst te betalen. WEX kan, met een maximum frequentie van één keer per kalenderjaar, het bedrag van de aan de Klant aangerekende Kaartkosten verhogen met maximaal €0,50 per maand boven het bedrag van de dan geldende Kaartkosten, door middel van een Schriftelijke Mededeling aan de Klant.
(f) WEX zal, ongeveer vijf (5) maanden na de Aanvangsdatum, de Klant een Schriftelijke Mededeling sturen dat de kosten in verband met de Eco Miles- en Card-Secure-diensten (“Eco Miles” en “Card Secure” zoals beschreven in de sectie Kosten op de Website) vanaf de zesde (6de) maand na de Aanvangsdatum aan de Klant in rekening zullen worden gebracht, tenzij de Klant WEX binnen 28 dagen na de Schriftelijke Mededeling van WEX meedeelt dat de Klant geen gebruik wenst te maken van de Eco Miles- en/of Card Secure-diensten. WEX kan, met een maximum frequentie van één keer per kalenderjaar, het bedrag van de aan de Klant aangerekende kosten met betrekking tot de Eco Miles- en Card Secure-diensten verhogen met maximaal 20% boven het bedrag van de dan geldende Kaartkosten, door middel van een Schriftelijke Mededeling aan de Klant.
(g) Onder voorbehoud van deze clausule 5.1. en de toepasselijke wetgeving, kunnen de Adviesprijs en alle Kosten van tijd tot tijd eenzijdig en naar eigen goeddunken worden gewijzigd en bijgewerkt door WEX. Om twijfelgevallen te voorkomen, worden alle wijzigingen die worden doorgevoerd in overeenstemming met deze clausule 5.1(e) onmiddellijk van kracht.

5.2 Facturatie
(a) Eens de Transacties verricht met een Kaart werden verwerkt, zal een Factuur aan de Klant worden opgesteld volgens een frequentie die WEX en de Klant zijn overeengekomen. Op verzoek van de Klant stuurt WEX de Klant een document met: (i) de door de Klant betaalde bedragen en de data waarop deze bedragen zijn betaald en (ii) de data van de door WEX verzonden Facturen en het bijbehorende bedrag. Met betrekking tot de Prepaid Kaarten dient te worden opgemerkt dat een Factuur zal worden uitgereikt wanneer de Klant de Goederen/Diensten afhaalt, gekocht van of verrekend met WEX, op het Verkooppunt, aangezien deze Transactie niet onderworpen is aan BTW; deze belasting zal worden berekend op basis van het tarief dat van tijd tot tijd van toepassing is bij de aankoop van de Goederen en bijgevolg aan de Klant worden gefactureerd. Behalve in gevallen van opzettelijke fout of grove nalatigheid, biedt WEX geen enkele garantie met betrekking tot de Goederen of Diensten, hun kwaliteit of de afwezigheid van gebreken en bijgevolg kan de Klant geen excepties inroepen in geval van gebreken, vertraagde of niet-verkoop van Goederen of levering van Diensten. WEX kan periodieke controles uitvoeren op alle Klanten en behoudt zich daarom het recht voor om de factureringsfrequentie voor de Klant te wijzigen na voorafgaande Mededeling.
(b) De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat WEX enkel elektronische facturen zal uitreiken zoals vereist door de wet en dat het daarom niet verplicht is om een papieren versie van deze facturen te verstrekken. WEX kan naar eigen goeddunken Kosten aanrekenen indien de Klant om een papieren versie van de overeenkomstige Facturen verzoekt. De Klant erkent en aanvaardt tevens dat: (i) WEX facturen elektronisch archiveert of laat archiveren door een aangewezen contractant en dat (ii) geavanceerde handtekeningen, in overeenstemming met de wetgeving van het land, worden gebruikt om de integriteit van alle e-facturen voor Kaarten te beschermen. De Klant kan een Mededeling per e-mail ontvangen telkens wanneer een nieuw Factuur online beschikbaar is. Deze e-mailmelding is louter informatief, de betaalvoorwaarden zijn van toepassing in overeenstemming met deze Overeenkomst.
(c) De Klant zal voor aangekochte Goederen of Diensten een Factuur ontvangen in EURO (€). Aankopen die in een vreemde valuta worden gedaan, zullen tegen de geldende Wisselkoers in euro worden omgerekend.
(d) WEX zal voor de Goederen en/of Diensten Facturen of debetnota’s uitreiken, of zal derden opdragen in eigen naam Facturen of debetnota’s uit te reiken. Indien de met de Kaart aangevraagde Diensten rechtstreeks door de eigenaar van de Diensten aan de Gebruiker worden geleverd, worden de desbetreffende fiscale bescheiden door de eigenaar van de Diensten zelf uitgereikt. Indien de Klant een Factuur vraagt voor Goederen geleverd door Retailers in het geval dat WEX reeds een debetnota heeft verstrekt, dient de Klant een Factuur te vragen bij het Verkooppunt op het moment van de afhaling. Facturen en debetnota’s worden hier gezamenlijk aangeduid met de term “Factuur(s)”.
(e) Facturen worden uitgeschreven op basis van de gegevens betreffende de Transactie, die aan WEX worden meegedeeld door de Retailers. Bijgevolg kunnen alle latere correcties meegedeeld door de Retailers leiden tot de rectificatie van Facturen.
(f) Verkoopbonnen of kopieën daarvan worden niet door WEX uitgereikt en dienen derhalve door de Klant te worden aangevraagd bij het Verkooppunt op het moment van de afhaling van de Goederen en/of de levering van de Dienst.
(g) Indien de Klant het op de facturen vermelde bedrag om welke reden dan ook betwist, moeten deze Facturen in ieder geval volledig door de Klant worden betaald op de vervaldag. Indien de Partijen later overeenkomen dat deze Facturen voor een bepaald bedrag moeten worden aangepast, zal onmiddellijk een creditnota worden opgesteld en zal dit bedrag worden terugbetaald of gecompenseerd met alle andere bedragen die de Klant verschuldigd is. Voor alle duidelijkheid, elke betwisting met betrekking tot een Factuur moet door de Klant binnen de 28 dagen na de Factuurdatum aanhangig worden gemaakt.

6. Informatie en Privacy van Persoonsgegevens
6.1 De Klant staat in voor de juistheid van alle aan WEX verstrekte informatie (met inbegrip van naam, wettige status, adres, e-mailadres, belangrijkste personeelsleden, bankgegevens) correct is en dient eventuele wijzigingen onmiddellijk Schriftelijk Mee te delen aan WEX. Op verzoek zal de Klant onverwijld volledige en nauwkeurige financiële overzichten (meest recent gecontroleerde rekeningen indien beschikbaar) en daarmee verband houdende informatie verstrekken, met als doel WEX bij te staan in het financiële beoordelingsproces.

6.2 WEX zal niet aansprakelijk zijn tegenover de Klant voor incorrecte Facturen, documentatie of rapportage in verband met het afhalen van Goederen of het verlenen van Diensten door middel van het gebruik van de Kaart en de Transactie die daaruit voortvloeit, indien dat het gevolg is van incorrecte informatie verstrekt door een Klant, Kaarthouder of Retailer. Alle bedragen die de Klant aan WEX verschuldigd is, worden onmiddellijk opeisbaar indien WEX ontdekt dat de Klant wezenlijk incorrecte informatie aan WEX heeft verstrekt.

6.3 Onverminderd de bepalingen van artikel 6.4 hieronder, kan WEX op elk gewenst moment relevante informatie met betrekking tot de Klant, zijn Kaarthouders of zijn Transacties aan een derde bekendmaken voor zover dit door WEX noodzakelijk wordt geacht om deze overeenkomst uit te voeren. De Klant zal de informatie die in deze overeenkomst is uiteengezet of van deze overeenkomst wordt afgeleid, als vertrouwelijk behandelen.

6.4 Verwerking van Persoonsgegevens
(a) Met betrekking tot Persoonsgegevens die WEX namens de Klant verwerkt bij het uitvoeren van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, is de Klant de Gegevensverwerkingsverantwoordelijke en is WEX de Gegevensverwerker en in dergelijke gevallen zal:
(i) WEX de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken op basis van de vastgelegde instructies van de Klant met het oog op het leveren van de goederen en/of diensten die worden verstrekt onder deze Overeenkomst;
(ii) WEX alle maatregelen nemen die vereist zijn krachtens artikel 32 van de AVG om de beveiliging van de Persoonsgegevens te waarborgen;
(iii) WEX redelijke stappen ondernemen om de betrouwbaarheid te waarborgen van al zijn personeel dat toegang heeft tot de Persoonsgegevens en hun vertrouwelijke behandeling van de Persoonsgegevens;
(iv) WEX de Klant onmiddellijk, en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen, op de hoogte brengen van enige communicatie van een Betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn Persoonsgegevens, of enige andere communicatie (inclusief van een toezichthoudende autoriteit) waarvan WEX op de hoogte is met betrekking tot de verplichtingen van beide partijen krachtens de Wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot de Persoonsgegevens;
(v) WEX de Klant zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen wanneer er sprake is van een Inbreuk in verband met de persoonsgegevens;
(vi) WEX op verzoek van de klant commercieel redelijke assistentie verlenen met betrekking tot (A) alle communicatie die wordt ontvangen onder clausule 6.4 (iv); en (B) elke Inbreuk in verband met de persoonsgegevens, inclusief door het implementeren van passende technische en organisatorische maatregelen;
(vii) de Klant erkent en gaat ermee akkoord dat WEX algemeen gemachtigd is om derden te benoemen om de Persoonsgegevens te verwerken (‘Subverwerker’), op voorwaarde dat de Klant wordt ingelicht over de Subverwerkers en, in ieder geval, voldoet aan de voorwaarden van artikel 28 (2) en (4) van de AVG;
(viii) de Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen of opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte of het land waar de Klant zich bevindt, zodat WEX zijn verplichtingen onder deze overeenkomst kan nakomen. WEX zal de stappen ondernemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de verwerking in overeenstemming is met de Wetgeving inzake gegevensbescherming;
(ix) WEX zal de klant op verzoek en tegen kosten alle informatie die nodig is om aan te tonen dat deze clausule 6.4 en artikel 28 van de AVG worden nageleefd ter beschikking stellen aan de Klant, en op schriftelijk verzoek van de klant zal WEX een kopie verstrekken van de dan geldende audits of certificeringen van derden, evenals eventuele samenvattingen daarvan; en
(x) WEX zal de verwerking van de Persoonsgegevens stopzetten na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst en deze Persoonsgegevens naar keuze van de Klant ofwel retourneren ofwel veilig verwijderen.

6.5 De Klant gaat hierbij uitdrukkelijk akkoord met het naleven van de vereisten van de Wetgeving inzake gegevensbescherming en garandeert dat alle relevante Betrokkenen op de hoogte zijn gebracht van de verwerking van Persoonsgegevens door WEX onder deze overeenkomst en dat zij de nodige toestemmingen van pashouders hebben verkregen of zullen verkrijgen voor de verwerking van hun gegevens door WEX, verkopers en derden die zijn aangewezen door WEX in overeenstemming met clausule 6 alvorens dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt. De klant zal ervoor zorgen dat hij het recht heeft om de relevante persoonsgegevens over te dragen aan WEX, zodat WEX de persoonsgegevens namens de klant kan verwerken en overdragen in overeenstemming met deze Overeenkomst en de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

6.6 De volgende tabel beschrijft de activiteiten voor de verwerking van Persoonsgegevens die door WEX namens de Klant zijn uitgevoerd:

Onderwerp en duur van het verwerken Verwerking van persoonsgegevens ter ondersteuning van de levering van goederen en aanverwante diensten zoals bepaald in deze overeenkomst, voor de duur van deze overeenkomst.
Aard en doel van de verwerking Verwerking voor de levering van de goederen en bijbehorende diensten zoals beschreven in deze overeenkomst.
Soort persoonsgegevens Namen, fysieke adressen, telefoonnummers, nationale identiteitsbewijzen, paspoortnummers, rijbewijsnummers, geboortedata, functietitels, e-mailadressen, bankrekeninggegevens Categorieën van Betrokkenen Klantmedewerkers en -bestuurders, zelfstandige handelaren en pashouders van klanten

7. Duur, opzegging en Beëindiging
7.1 Onderhavige Overeenkomst zal van kracht worden op het ogenblik waarop de Klant of een Kaarthouder voor het eerst gebruik maakt van een Kaart (“Aanvangsdatum”), en wordt voor een onbepaalde tijd afgesloten. Elke Partij kan de Overeenkomst op elk ogenblik beëindigen na opzegging door Schriftelijke Mededeling aan de andere Partij niet minder dan vier (4) weken op voorhand;

7.2 Niettegenstaande eventuele andere rechtsmiddelen die WEX ter beschikking staan, kan onderhavige Overeenkomst in de volgende gevallen met onmiddellijke ingang door WEX worden beëindigd, na Mededeling aan de Klant:
(a) Ontoereikend Saldo
(b) Laattijdige Betaling door de Klant;
(c) indien de Klant zijn Kredietlimiet overschrijdt;
(d) indien de Klant nalaat voldoende zekerheid te verstrekken of in stand te houden;
(e) indien een vermoeden van fraude of misbruik van de Kaart(en) van de Klant bestaat, of indien dergelijke fraude of misbruik werd vastgesteld;
(f) overlijden van de Klant (indien het een natuurlijke persoon betreft), of in het geval van overdracht van de activa van de Klant aan de schuldeisers of in het geval van een algemeen akkoord met de schuldeisers van de Klant; in het geval dat de Klant onderworpen is aan andere insolventieprocedures of aan individuele onteigeningsprocedures of in het geval van insolventieprocedures die door of tegen de Klant worden ingesteld; in het geval van faillissement van de Klant alsmede in het geval van reorganisatie, gecontroleerd beheer of ontbinding; dit alles voor zover toegestaan door de van tijd tot tijd van kracht zijnde wetgeving;
(g) indien WEX een kredietbeoordeling voor de Klant uitvoert en/of bekomt (in verband waarmee de Klant er hierbij mee instemt dat WEX deze kredietbeoordeling van tijd tot tijd uitvoert en/of bekomt) die naar de mening van WEX niet aan de verwachtingen voldoet;
(h) indien WEX van mening is dat er objectieve redenen zijn om aan te nemen dat de financiële toestand van de Klant aangetast of instabiel is geworden of dreigt te worden;
(i) indien de Klant een materiële inbreuk pleegt op enig (ander) artikel van onderhavige Overeenkomst;
(j) indien de Klant haar rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst zonder de toestemming van WEX overdraagt of indien een wijziging plaatsvindt in de controle over de Klant;
(k) in geval van annulering, intrekking of blokkering van Kaarten;

7.3 Indien onderhavige Overeenkomst om welke reden ook wordt opgezegd of beëindigd, zal elk bedrag dat de Klant uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigd is (ongeacht of deze reeds gefactureerd zijn of niet) onmiddellijk volledig opeisbaar worden. Bij beëindiging van deze Overeenkomst zal het recht van de Klant om gebruik te maken van de Kaarten vervallen, en kan de toegang van de Klant tot de Website worden stopgezet of beperkt. Dat geldt onverminderd de aansprakelijkheid van de Klant voor het gebruik van Kaarten na de beëindiging van de Overeenkomst tot op het ogenblik waarop de Kaarten door WEX terug worden ontvangen en onverminderd de rechten van WEX die op het ogenblik van de beëindiging bestaan onder de voorwaarden die golden vóór de beëindiging van de Overeenkomst. De garanties zullen blijven gelden tot de laatste betaling die krachtens deze Overeenkomst verschuldigd is, door WEX werd ontvangen.

8. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid
8.1 WEX biedt geen garanties met betrekking tot Goederen. WEX is niet aansprakelijk voor verlies of schade geleden door de Klant of door de Kaarthouder met betrekking tot Goederen, behalve in de mate waarin een dergelijke aansprakelijkheid wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt. WEX is niet aansprakelijk voor een eventuele tekortkoming van de beheerders van de Leveringspunten bij de verwerking van de Kaart en voor een eventuele weigering bij de aanvaarding van de Kaart. De levering van Goederen door de beheerders van de Verkooppunten geschiedt onder de uitsluitende aansprakelijkheid van deze Verkooppunten en de Klant is verplicht eventuele klachten in verband met de levering van Goederen rechtstreeks aan deze Verkooppunten te melden.

8.2 Behalve in gevallen van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, is de aansprakelijkheid van WEX onder deze Overeenkomst met betrekking tot enige vordering in verband met de Goederen, in ieder geval beperkt tot de aankoopprijs van dergelijke Goederen.

8.3 WEX is niet aansprakelijk voor verlies of schade (met inbegrip van winstderving, inkomstenderving en verlies van kansen) die de Klant of de Kaarthouder opgelopen heeft ten gevolge van een klacht.

8.4 Er wordt afstand gedaan van vorderingen door de Klant of de Kaarthouder indien deze vorderingen niet worden neergelegd per aangetekend schrijven binnen de 10 kalenderdagen na de dag waarop de gebeurtenis die aan de basis van de vordering ligt zich heeft voorgedaan.

8.5 De Klant zal WEX, haar bestuurders, werknemers en agenten vrijwaren tegen alle verliezen geleden door of voortvloeiend uit de opzet en/of bewuste roekeloosheid van de Klant en/of zijn Kaarthouders.

8.6 Niets in onderhavige Overeenkomst kan de aansprakelijkheid beperken of uitsluiten van WEX in verband met een vordering voortvloeiend uit fraude, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag door WEX, zijn contractanten of agenten en hun respectieve werknemers (maar, om twijfelgevallen te voorkomen, is WEX op geen enkele manier aansprakelijk voor aan de Klant of Kaarthouder voor fraude, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van derde dienstverleners) behalve voor zover deze aansprakelijkheid niet door de wet kan worden uitgesloten, en op voorwaarde dat WEX in geen geval aansprakelijk zal zijn voor eventuele gevolgschade of onrechtstreekse schade die hier hoe dan ook uit voortvloeit.

9. Overmacht
WEX zal niet aansprakelijk zijn voor de niet-uitvoering of laattijdige uitvoering van onderhavige Overeenkomst, als dat voortvloeit uit of verband houdt met enige gebeurtenis waarover WEX niet onmiddellijk controle heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
(a) stakingen, uitsluitingen, sociale geschillen van alle aard, gedeeltelijke of algemene stopzetting van werk, weigering om het even welk werk uit te voeren (ongeacht of het voorgaande wettelijk toegestane is, of al dan niet betrekking heeft op de eigen werknemers van WEX);
(b) oorlog, vijandelijkheden, terroristische activiteiten of lokale, nationale of internationale noodgevallen;
(c) natuurrampen, brand, overstroming, pandemieën;
(d) enige onmogelijkheid om energie, nutsvoorzieningen, uitrustingen, transportmiddelen, het krachtens onderhavige Overeenkomst te leveren product of de grondstof waaruit het product rechtstreeks of onrechtstreeks wordt afgeleid te verkrijgen;
(e) technische problemen, storingen of ongevallen met betrekking tot installaties, machines, voorzieningen, Verkooppunten, transportuitrustingen, communicatiesystemen, computerhardware of –systemen of andere uitrustingen zoals kaartlezers;
(f) enige hinder bij het transport;
(g) daling van voorraden aan brandstof van WEX tot beneden het niveau dat WEX naar eigen goeddunken noodzakelijk acht;
(h) naleving te goeder trouw van eventuele reglementeringen, bevelen of aanvragen van, of tussenkomsten door, of beperkingen opgelegd door internationale, nationale, provinciale, haven- of andere openbare instantie of elke persoon die stelt ten behoeve van dergelijke instantie te handelen (ongeacht of ze uiteindelijk al dan niet geldig bevonden worden)
(i) de dreiging van of redelijke bezorgdheid over een van de bovenstaande gebeurtenissen

10. Algemeen
10.1 Het ondertekenen of het gebruik van een Kaart houdt de aanvaarding in van onderhavige Algemene Voorwaarden.

10.2 WEX kan om het even welke bepaling van onderhavige Overeenkomst eenzijdig wijzigen, uitbreiden of schrappen en wijzigingen aan deze Overeenkomst worden op de Website gepost (inclusief relevante ingangsdatums). De Klant zal van tijd tot tijd online controleren op updates en wijzigingen aan deze Overeenkomst. Het gebruik van een Kaart na dergelijke updates, zal geacht worden als de aanvaarding van de gewijzigde Overeenkomst door de Klant in te houden.

10.3 WEX kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit onderhavige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen (met inbegrip van maar niet beperkt tot de overdracht, de afstand of de factoring van schulden of vorderingen) aan derden (met inbegrip van maar niet beperkt tot andere Aangesloten Vennootschappen) na Schriftelijke Mededeling. Bovendien kan WEX naar eigen goeddunken en zonder Mededeling een agent of contractant aanstellen voor de onderhandelingen over en/of de uitvoering van onderhavige Overeenkomst, en de Klant bevestigt hierbij uitdrukkelijk zijn goedkeuring voor dergelijke aanstelling. De Klant kan zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit onderhavige Overeenkomst overdragen of afstaan met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van WEX.

10.4 Indien de Klant uit twee of meerdere personen bestaat, zullen hun verplichtingen krachtens onderhavige Overeenkomst hoofdelijk en ondeelbaar zijn.

10.5 Elke Partij zal de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen ter voorkoming van enige handeling of omstandigheid die kan resulteren in belangen die strijdig zijn met de belangen van de andere Partij. Deze verplichting zal gelden voor de activiteiten van de werknemers en agenten van elke Partij in het kader van hun relatie met de werknemers en familieleden van de andere Partij, haar vertegenwoordigers, verkopers, onderaannemers en derden. De naleving door elke Partij van deze vereiste zal onder meer het volgende inhouden: het nemen van voorzorgen om te vermijden dat werknemers of agenten van de betrokken Partij aanzienlijke giften, evenementen, betalingen, leningen of andere prestaties ontvangen, verstrekken of aanbieden met het doel bepaalde personen ertoe te bewegen handelingen te stellen die in strijd zijn met de belangen van de andere Partij. Elke Partij zal de andere Partij onmiddellijk inlichten over de identiteit van haar vertegenwoordigers of werknemers van wie bekend is dat ze een aanzienlijk belang hebben in de handelszaak van de andere Partij of de financiering ervan.

10.6 Geen enkel rechtsmiddel van WEX tegen de Klant heeft een exclusief karakter, maar elk rechtsmiddel zal in de maximaal door de wet toegestane mate cumulatief zijn en gevoegd worden bij elk ander rechtsmiddel waarnaar in onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verwezen of die op een andere manier ter beschikking staan van WEX. De uitoefening of het begin van uitoefening door WEX van een of meerdere rechtsmiddelen sluit de gelijktijdige of latere uitoefening door WEX van andere rechtsmiddelen niet uit. Alle rechtsmiddelen waarover WEX beschikt, zullen, in de maximaal door de wet toegestane mate, blijven bestaan na de beëindiging van de Overeenkomst. In de maximaal door de wet toegestane mate zal het niet of laattijdig uitoefenen door WEX van eender welk recht, rechtsmiddel, vermogen of privilege niet beschouwd worden als een verklaring van afstand van dit recht, rechtsmiddel, vermogen of privilege.

10.7 Elk van de bepalingen van onderhavige Overeenkomst is onafhankelijk en deelbaar en indien enige bepaling ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, zal dat de interpretatie of de uitwerking van alle andere bepalingen van onderhavige Overeenkomst niet aantasten.

10.8 Onderhavige Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen WEX en de Klant in verband met het gebruik van de Kaarten, en vervangt alle andere overeenkomsten en afspraken (schriftelijk of mondeling) met betrekking tot het gebruik van de Kaarten. Eventuele bepalingen en voorwaarden die zijn opgegeven door de Klant zullen niet van toepassing zijn op onderhavige Overeenkomst.

10.9 Eventuele titels in onderhavige Algemene Voorwaarden worden enkel gemakshalve gebruikt en hebben geen invloed op de interpretatie van deze voorwaarden.

10.10 Ongeacht enige andere bepaling in deze Overeenkomst of enig ander document kan deze Overeenkomst noch enig ander document beschouwd worden als een verbintenis van WEX om enige handeling te stellen of te weigeren enige handeling te stellen die strijdig is met, bestraft wordt volgens of verboden is door het recht of de wetgeving van de Verenigde Staten.

10.11 Onderhavige Overeenkomst en alle leveringen van Goederen en het verlenen van Diensten die plaatsvinden middels het gebruik van de Kaart zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving (met uitzondering van het Belgisch internationaal privaatrecht) en de Klant onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen. Noch de Eenvormige Wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken van 1964 (‘LUVI’), noch het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (’CISG’) zal van toepassing zijn.

10.12 Voor Transacties waarbij Verkooppunten buiten het grondgebied liggen van de WEX-onderneming die de primaire relatie met de Klant heeft (Transactie Buiten het Grondgebied), wordt WEX vervangen door een Aangesloten Vennootschap met betrekking tot de verkoop van Goederen en de uitgifte van Facturen, het recht en de rente op de Factuur worden vervolgens op zodanige wijze aan WEX overgedragen dat de betalingen door de Klant steeds aan WEX worden gedaan zoals uiteengezet in deze Overeenkomst. De betalingen uitgevoerd door de Klant aan WEX in verband met transacties met leveringspunten buiten het gebied van WEX verrekenen de schuld van de Klant in dit opzicht. . Op de datum van uitgifte van deze Overeenkomst, is de Aangesloten Vennootschap Retail Petroleum Services Limited, maar deze entiteit kan van tijd tot tijd worden gewijzigd naar goeddunken van WEX.
Het gebruik van een Kaart voor Transacties Buiten het Grondgebied houdt in dat de Goederen worden afgehaald bij de Aangesloten Vennootschap of de Retailer, naargelang het geval. Het recht op de Goederen en het risico van verlies wordt overgedragen bij levering van de Goederen op de plaats van levering. De Facturen worden opgemaakt met inachtnemingen van deze leveringen, in overeenstemming met de voorwaarden in paragraaf 5 hierboven.

11. Landspecifieke bepalingen
11.1 In het Verenigd Koninkrijk mogen Kaarten enkel worden gebruikt indien ze vóór de afhaling van de Goederen aan de Retailer worden voorgelegd.

12. Intellectuele eigendom
12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de software en andere materialen, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes en voorbereidend materiaal komen exclusief aan WEX of haar licentiegevers toe, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

13. E-business
13.1 WEX behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen aan de e-business systemen.

Subject matter and duration of Processing Processing of Personal Data to support the provision of Goods and associated services as provided under this Agreement, for the duration of the term of this Agreement.
Nature and purpose of Processing Processing for the provision of the Goods and associated Services as described in this Agreement.
Type of Personal Data Names, physical addresses, telephone numbers, national IDs, passport numbers, drivers’ license numbers, birth dates, job titles, email addresses, bank account information
Categories of Data Subject Customer Employees and Drivers, Sole Traders and Customer’s Cardholders

7. Duration and Termination

7.1 This Agreement will take effect upon the first use by Customer or Cardholder of a Card and it is concluded for an indefinite duration. Either Party may terminate this Agreement at any time by giving to the other not less than four (4) weeks’ Notification in Writing.

7.2 Notwithstanding any other remedies available to WEX, this Agreement may be terminated by WEX with immediate effect by Notification to Customer in the following circumstances:

(a) if there is Late Payment by Customer;

(b) if Customer exceeds its Credit Limit;

(c) if Customer fails to provide or maintain adequate security;

(d) if there is a suspicion of fraud or abuse of Customer’s Card(s) or such fraud or abuse has been established;

(e) if Customer (being an individual) dies or is unable to pay its debts within the meaning of Section 268 of the Insolvency Act 1986 (“IA 1986”) or (being a company) if a liquidator (other than for the purpose of amalgamation or reconstruction), administrative receiver, administrator or receiver is appointed in respect of the whole or any part of Customer’s assets or business or Customer enters into an arrangement or composition with its creditors, or if it becomes unable to pay its debts within the meaning of Section 123 of the IA 1986, or analogous provision in any other jurisdiction or if Customer suffers any distress or execution to be levied upon any of his goods or premises or any equipment at his premises or other circumstances arise which would entitle the Court or a creditor to appoint a receiver, administrative receiver or administrator or to make a winding up order in relation to Customer;

(f) if WEX performs and/or obtains a credit review or rating for Customer (which Customer hereby agrees WEX may carry out and/or obtain from time to time) which, in the sole opinion of WEX, is unsatisfactory;

(g) if WEX in its sole discretion determines that there are objective reasons to conclude that the financial status of Customer has become or is likely to become impaired or unsatisfactory;

(h) if Customer is in material breach of any (other) term of this Agreement; or

(i) if Customer assigns this Agreement without WEX’s consent or if there is a change in control of Customer.

7.3 If Notification of termination of this Agreement is given for whatever reason, the total outstanding balance of Customer’s account (whether invoiced or not) shall become immediately due and payable in full to WEX. At the termination of this Agreement the right of Customer to use Cards shall cease, and Customer’s access to the Website may be stopped or restricted. This is without prejudice to Customer’s liability for use of Cards after termination until the moment where such Cards have been received back by WEX or to the rights of WEX already accrued at the date of such termination at the conditions that were valid before the termination of this Agreement. Securities shall remain in force until the last payment due under this Agreement has been received by WEX.

8. Exclusion and Limitation

8.1 WEX gives no warranty, express or implied, in relation to any Goods supplied to Customer other than relating to the title of the Goods supplied. WEX shall not be liable for any loss or damage suffered by Customer or the Cardholder in connection with any Goods save to the extent that such liability cannot by law be limited or excluded. WEX shall not be liable for any failure of Retailer to process Cards or for any refusal by Retailer to accept Cards. The sale of Goods by Retailers takes place under the exclusive responsibility of such Retailers and Customer must lodge any claim relating to the sale of Goods directly with such Retailers.

8.2 WEX’s liability under this Agreement for any claims relating to Goods purchased with a Card is limited to the purchase price of such Goods.

8.3 WEX is not liable for any loss of profits, loss of revenue or loss of opportunity or any consequential or indirect loss or damages incurred by Customer or Cardholder as a result of a claim.

8.4 Claims by Customer or Cardholder are waived unless made by registered letter within 10 calendar days from the date of the event triggering the claim.

8.5 Customer shall indemnify and hold WEX, its officers, employees and agents harmless in respect of any losses that are caused by or result from the negligence or wilful acts or omissions of Customer or its Cardholders.

8.6 Nothing in this Agreement has the effect of limiting or excluding any liability of WEX in respect of a Claim arising as a result of the fraud, negligence or wilful misconduct of WEX, its contractors or agents and their respective employees (but, for the avoidance of doubt, WEX shall not be liable in any way to Customer or Cardholder for the fraud, negligence or wilful misconduct of any third party service provider) save to the extent that liability cannot by law be excluded, and provided that WEX shall in no event be liable for any consequential or indirect loss howsoever arising.

9. Force Majeure

WEX shall not be liable for any failure to perform or any delay in performance under this Agreement arising from, or in connection with, any event that is not within WEX’s immediate control, including, but not limited to:

(a) strikes, lock-outs, labour disputes of any kind, partial or general stoppages of labour, refusals to perform any kind of work (whether or not any of the foregoing are lawful, or relate to WEX’s own employees or others);

(b) war, hostilities, terrorist activity, or any local, national or international emergency;

(c) acts of God, fire, flood, pandemic;

(d) any inability to obtain energy, utilities, equipment, transportation, the product deliverable under this Agreement or the feedstock from which the product is directly or indirectly derived;

(e) technical problems, breakdown of or accident relating to plant, machinery, facilities, Supply Points, transportation equipment, communication systems, computer hardware or systems or other equipment such as card readers;

(f) any hindrances to transportation;

(g) WEX’s fuel stocks falling below levels which WEX in its absolute discretion considers necessary;

(h) good faith compliance with any regulation, order or request of, or interference by, or restriction imposed by, any international, national or provincial port or other public authority or any person purporting to act for such authority (whether ultimately determined to be valid or invalid); or

(i) the threat, or reasonable apprehension, of any of the above events.

10. General

10.1 Signing or using a Card constitutes acceptance of these General Terms and Conditions.

10.2 WEX may unilaterally vary, add to or delete any provision of this Agreement and changes to this Agreement shall be posted on the Website (including any relevant effective dates). Customer shall check online from time to time for any updates or amendments to this Agreement. Use of a Card after any such update has been made to this Agreement shall be deemed to be acceptance of the modified Agreement by Customer.

10.3 WEX may transfer or assign the rights and obligations under this Agreement in whole or in part (including, but not limited to, transferring, assigning or factoring any debts or claims) to third parties (including but not limited to other Affiliates) without Notification. Furthermore, WEX may, at its sole discretion, and without Notification, appoint any agent or contractor for the negotiation and/or execution of this Agreement and Customer hereby expressly confirms its consent to any such appointment. Customer may transfer or assign its rights and obligations under this Agreement with prior written consent from WEX.

10.4 If Customer consists of two or more persons, then their obligations under this Agreement shall be joint and several.

10.5 Each Party shall exercise reasonable care and diligence to prevent any action or condition which may result in a conflict of interest with those of the other Party. This obligation shall apply to the activities of each Party’s employees and agents in their relations with the employees and families of the other Party, its representatives, vendors, subcontractors and third parties. Each Party’s compliance with this requirement shall include, but shall not be limited to, establishing precautions to prevent that Party’s employees or agents from making, receiving, providing or offering substantial gifts, entertainment, payments, loans or other considerations for the purpose of influencing individuals to act contrary to the other Party’s best interest. Each Party shall promptly Notify the other Party the identity of its representatives or employees who are known in any way to have a substantial interest in the other Party’s business or the financing thereof.

10.6 No remedy of WEX against Customer is intended to be exclusive, but each remedy shall, to the maximum extent allowed by law, be cumulative and in addition to any other remedy referred to herein or otherwise available to WEX. The exercise, or beginning to exercise, by WEX of any one or more remedies shall not preclude the simultaneous or later exercise by WEX of other remedies. All remedies of WEX shall, to the maximum extent allowed by law, survive any and all terminations of this Agreement. To the maximum extent allowed by law, no delay or failure on the part of WEX in exercising any right, remedy, power, or privilege of WEX shall operate as a waiver thereof.

10.7 Each of the clauses in this Agreement is independent and severable and shall not, in the event of any declaration of invalidity or unenforceability, affect the construction, or effect of, any other clause in this Agreement.

10.8 This Agreement shall form the entire agreement between WEX and Customer in relation to the use of the Cards and supersedes all other agreements and understandings (whether written or oral) in relation to the use of the Cards. Any terms and conditions provided by the Customer shall not apply to this Agreement.

10.9 Headings used in these General Terms and Conditions are for convenience only and shall not affect its interpretation.

10.10 Notwithstanding any other provision in this Agreement or any other document, neither this Agreement nor any other document shall constitute an agreement by WEX to take any action or refrain from taking any action that is in conflict with, penalised under, or compliance with which is prohibited by, US law or regulation.

10.11 This Agreement, and any supplies of Goods made in conjunction with the use of the Card, shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of England (excluding its rules on conflict of law) and Customer irrevocably submits to the exclusive jurisdiction of the courts of England. Neither the Uniform Law on the International Sale of Goods (‘ULIS’), nor the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 (‘CISG’) shall apply.

10.12 For Transactions involving Supply Points outside of the territory of the WEX company which has the primary relationship with the Customer (Outside Territory Transactions), an Affiliate will replace WEX in relation to the sale of Goods and issue of Invoices as set out in this Agreement.  At the date of issue of  this Agreement, the Affiliate is Retail Petroleum Services Limited  but this entity may be amended from time to time at the sole discretion of WEX.

Use of a Card for Outside Territory Transactions constitutes a purchase of Goods from Affiliate or from Retailer, as the case may be. Title to the Goods and risk of loss will pass upon delivery of the Goods at the Supply Point.  Invoices will be issued in respect of these supplies in accordance with the terms in section 5 above.

11. Country Specific Provisions

11.1 In the United Kingdom, Cards may only be used if shown to the Retailer prior to the purchase of Goods.

12. Intellectual Property

12.1 All intellectual property rights with regard to the website, software and other materials such as analyses, designs, documentation, reports, price offers and preparatory material thereof belong exclusively to WEX or its licensors unless explicitly agreed otherwise in writing.

13. E-Business

13.1 WEX reserves the right to implement procedural and technical changes and/or improvements to the e-business systems.