Algemene Voorwaarden
voor Kaartgebruik

1. Doel
Het doel van deze Overeenkomst bestaat erin de voorwaarden vast te leggen waaronder Klanten de Kaarten kunnen gebruiken om Goederen en/of Diensten te verkrijgen bij de deelnemende Verkooppunten.

2. Definities
In onderhavige Overeenkomst zullen de volgende woorden de hiernavolgende betekenis hebben:

– “Aangesloten Vennootschap” betekent (1) voor WEX: WEX Inc. of enige maatschappij waar WEX Inc. 50% of meer van de aandelen rechtstreeks of onrechtstreeks bezit of controleert; en (2) voor de Klant: enige maatschappij waar de moedermaatschappij van de Klant 50% of meer van de aandelen rechtstreeks of onrechtstreeks bezit of controleert.
– “Aankoopapparaat” betekent een geïntegreerde installatie die aan de Klant wordt verstrekt door of namens WEX.
– “Adviesprijs” betekent (waar van toepassing) de adviesprijs (inclusief de datum waarop de prijs ingaat) die beschikbaar is op schriftelijk verzoek door de Klant aan WEX.
– “Betalingstermijn” heeft de betekenis die hieraan wordt gegeven in artikel 5.3 (a).
– “Brandstofproducten” betekent alle vormen van diesel- en benzineproducten en diensten die van tijd tot tijd door WEX aan de klant worden geleverd.
– “Diensten” betekent de diensten (tol in Frankrijk, wegenbelasting in Zwitserland en Duitsland) die van tijd tot tijd kunnen worden gekocht met gebruik van een Kaart.
– “Factuur” heeft de betekenis die hieraan wordt toegeschreven in artikel 5.2 (d).
– “Goederen” betekent Brandstofproducten en Niet-brandstofproducten in overeenstemming met deze Overeenkomst.
– “Kaarten” betekent alle Standaardkaarten en Prepaidkaarten uitgegeven door WEX krachtens deze Overeenkomst, en “Kaart” betekent elk van voornoemde Kaarten, met uitzondering van spaarkaarten die van tijd tot tijd door WEX kunnen worden uitgegeven.
– “Kaartformulieren” betekent de formulieren door de Klant ingevuld en aanvaard door WEX uitsluitend ter diens beoordeling.
– “Kaarthouders” betekent de personen aan wie de Klant een Kaart heeft uitgegeven en die door de Klant gemachtigd zijn een dergelijke Kaart te gebruiken, en “Kaarthouder” betekent elk van hen.
– “Kaartprocedures” betekent de procedures of richtlijnen met betrekking tot het gebruik van de Kaarten, die door WEX van tijd tot tijd worden Meegedeeld.
– “Kaartprogramma” betekent het kaartsysteem gehouden en/of beheerd door WEX , basis waarvan de door Klanten gebruikte Kaarten worden uitgegeven.
– “Klant” betekent de natuurlijk persoon of rechtspersoon als zodanig aangegeven in het Kaartformulier en wiens Kaart aanvraag is aanvaard door WEX.
– ‘Wetgeving inzake gegevensbescherming’ betekent toepasselijke wetgeving ter bescherming van de persoonsgegevens van natuurlijke personen, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’), enige nationale wettelijke implementaties, in combinatie met bindende richtlijnen en gedragscodes die worden uitgegeven door relevante toezichthouder autoriteiten.
– “Kosten” betekent alle kosten (inclusief Toelagen) die door WEX in rekening worden gebracht in overeenstemming met deze Overeenkomst, waarvan de details te vinden zijn in de sectie Kosten op de Website.
– “Kredietlimiet” betekent, ten aanzien van de Standaardkaarten, het maximumbedrag aan onbetaalde Transacties, ongeacht of ze al dan niet gefactureerd zijn, dat op elk ogenblik kan openstaan ten laste van een Klant. WEX cedeert het Kredietlimiet en mag het Kredietlimiet aanpassen naar eigen goeddunken, door een Schriftelijke Mededeling aan de Klant, zelfs op een latere datum.
– “Laattijdige Betaling” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 5.3. (a).
– “Meedelen” of “Mededeling” betekent het inlichten van de andere Partij;
(a) via de Website: in geval van een Mededeling aan WEX (1) door het elektronisch versturen van de vereiste informatie via de functionaliteiten die door de Website worden voorzien voor dat doel; of in geval van een Mededeling aan de Klant (2) door het posten van de informatie op de Website,
(b) door het verzenden van een e-mail naar een e-mailadres dat van tijd tot tijd respectievelijk door WEX of de Klant wordt opgegeven (“Per e-mail”);
(c) door het verzenden van een fax naar een faxnummer dat van tijd tot tijd respectievelijk door WEX of de Klant wordt opgegeven (“Per fax”);
(d) door het verzenden van een brief naar het adres dat van tijd tot tijd respectievelijk door WEX of de Klant wordt opgegeven;
(e) door het vermelden van specifieke informatie op de Factuur van de Klant of op het separate betalingsoverzicht dat bij de Factuur is gevoegd (laatstgenoemde is enkel van toepassing op een Mededeling door WEX aan de Klant), of
(f) per telefoon naar het nummer dat respectievelijk van tijd tot tijd door WEX of door de Klant wordt opgegeven (“Telefonisch”);
– “Niet-brandstofproducten” betekent producten anders dan de Brandstofproducten die van tijd tot tijd geleverd worden door WEX aan de Klant, waaronder, maar niet beperkt tot: smeermiddelen; auto onderdelen; auto producten en accessoires.
– “Onvoldoende Saldo” heeft de betekenis as bedoeld in artikel
4.4 (a) ten aanzien van Prepaid Kaarten.
– “Overeenkomst” betekent onderhavige Algemene Voorwaarden, de Kaartformulieren en de Kaartprocedures. In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling van onderhavige Algemene Voorwaarden, de Kaartformulieren of de Kaartprocedures, zullen de Kaartformulieren voorrang hebben op de Algemene Voorwaarden en zullen de Algemene Voorwaarden voorrang hebben op de Kaartprocedures.
– “Partijen” betekent WEX en de Klant en “Partij” betekent een van deze Partijen.
– “PIN” betekent het persoonlijke identificatienummer dat wordt verstrekt voor gebruik met een Kaart.
– “Prepaidkaarten” betekent prepaid betaalkaarten uitgegeven door WEX krachtens deze Overeenkomst, zoals in artikel 4.3 hieronder gedefinieerd.
– “Rente” betekent de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119a van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.
– “Retailers” betekent ondernemingen die met WEX een overeenkomst zijn aangegaan voor het aanvaarden van Kaarten ter betaling voor Goederen en/of Diensten, en “Retailer” betekent elk van hen.
– “Schriftelijke Mededeling” betekent een Mededeling in de vorm van (a) tot en met (e) onder de definitie van Meedelen/Mededeling.
– “Standaardkaarten” betekent postpaid betaalkaarten uitgegeven door WEX krachtens deze Overeenkomst, zoals in artikel 4.3 hieronder gedefinieerd.
– “Tarieven” betekent de tarieven die worden aangerekend aan Klanten voor Goederen en/of Diensten die van tijd tot tijd door WEX worden geleverd.
– “Toelagen” zijn toelagen die door WEX worden opgelegd op de aankoop van Goederen, waarvan de details beschikbaar zijn op de Website.
– “Transactie” betekent elk gebruik van de Kaart om Goederen en/of Diensten te verkrijgen in een Verkooppunt.
– “Verkooppunt” betekent het verkooppunt, bevoegd om de Kaart te accepteren, waar de Retailer de Goederen of Diensten levert aan de Klant of de Kaarthouder, alles met inachtneming van de relatie tussen de Retailer en WEX en tussen WEX en de Klant.
– “Website” betekent www.wexeuropeservices.com of een andere website waartoe WEX de Klant toegang verleent in het kader van onderhavige Overeenkomst.
– “Werkdag” betekent elke dag met uitzondering van zaterdag en zondag of iedere nationale feestdag in Nederland.
– “WEX” betekent WEX Europe Services B.V. met statutaire zetel in Rotterdam en gevestigd aan de Spoorstraat 200, 4811 BH Breda, Nederland, opgenomen in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 59956550 en haar opvolgers, rechtverkrijgenden en toegewezen tussenpersonen of andere Aangesloten Vennootschappen en hun opvolgers, tussenpersonen of rechtverkrijgenden, naargelang het geval.
– ‘WEX Card Centre’ betekent het contactpunt voor administratieve aangelegenheden met betrekking tot de Kaart die WEX periodiek kan communiceren; en – de termen ‘Gegevensbeheerder’, ‘Gegevensverwerker’, ‘Gegevenssubject’, ‘Persoonsgegevens’, ‘Inbreuk op de Persoonsgegevens’ en ‘Verwerk/verwerken’ hebben dezelfde betekenis als beschreven in de AVG.
– “Wisselkoers” betekent de ’mid-point closing exchange rate(s)’ van de Euro Foreign Exchange referentiekoersen gepubliceerd door de Europese Centrale Bank op de dag van de Transactie met de Kaart plus 1,5%. Op dagen waarop deze koersen niet worden gepubliceerd, zal deze koers geacht worden de koers te zijn van de onmiddellijk daaraan voorafgaande Werkdag waarop hij werd gepubliceerd, of enige andere wisselkoers die door WEX van tijd tot tijd aan de Klant kan worden Meegedeeld.

3. Kaartprogramma
3.1 WEX kan, naar eigen goeddunken, één of meer Kaarten uitgeven of derde partijen instrueren om één of meer Kaarten uit te geven aan de Klant . De Klant kan een Kaart gebruiken voor de aankoop van bepaalde Goederen en/of Diensten die beschikbaar zijn in de Verkooppunten, met dien verstande dat de Klant geen verplichting heeft een minimum hoeveelheid Goederen en/of Diensten aan te kopen met de Kaart. Echter, een Kaart die voor een bepaalde termijn niet is gebruikt als vermeld daarop en Schriftelijk Meegedeeld ten tijde van de uitgifte, kan automatisch door WEX op non-actief worden gesteld of onderhevig zijn aan Kosten als gevolg van dergelijke inactiviteit.
3.2 WEX biedt via de Retailers een assortiment Goederen en Diensten aan die met de Kaart kunnen worden gekocht. De Klant bepaalt de categorieën Goederen en Diensten die met de Kaart kunnen worden gekocht op basis van het beschikbare aanbod overeenkomstig het Kaartprogramma. WEX kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande Mededeling het assortiment Goederen en Diensten dat in het kader van het Kaartprogramma wordt aangeboden, uitbreiden of beperken. De uitgifte van Kaarten aan de Klant verleent de Klant geen enkel recht om leveringen van Goederen of Diensten te ontvangen.
3.3 Het gebruik van een Kaart leidt tot een levering van Goederen en/of Diensten door de Retailer naar gelang het geval. Het eigendomsrecht op de Goederen en het risico op verlies wordt tegelijkertijd overgedragen bij levering van de Goederen in het Verkooppunt.
3.4 De Kaarten mogen enkel worden gebruikt in deelnemende Verkooppunten. Retailers hebben echter het recht Kaarten in te houden en/of te weigeren Goederen te verkopen, Diensten te leveren, Kaarten te aanvaarden of Transacties te verwerken om gerechtvaardigde redenen, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekort aan product, technische systeemstoringen of niet-nakoming door de Klant. De Klant moet voldoen aan alle vereisten en voorwaarden die door een Retailer worden opgelegd in het Verkooppunt. Alle vergoedingen of sommen aangerekend door de Retailer aan WEX met betrekking tot Transacties verricht door de Klant in strijd met de toepasselijke vereisten of de voorwaarden kunnen door WEX aan de Klant worden doorgerekend. Indien de Goederen of Diensten reeds zijn geleverd en de Kaart om welke reden dan ook niet door de Retailer wordt aanvaard, dient de Klant te betalen voor de Goederen of Diensten tegen de prijs toegepast door de Retailer is in het Verkooppunt, gebruikmakend van een ander geaccepteerde betaalmethode.
3.5 De Klant kan Kaarthouders machtigen gebruik te maken van de Kaart en de Klant dient te verzekeren dat de Kaarthouders de verplichtingen van de Klant krachtens onderhavige Overeenkomst nakomen. De Klant dient te verzekeren dat Kaarten niet in het bezit blijven van personen die niet langer gemachtigd zijn als een Kaarthouder.
3.6 De Kaart kan enkel worden gebruikt voor aankopen in het kader van een normaal verbruik of gebruik. De Kaarten mogen bovendien enkel door de Klant worden gebruikt in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving.
3.7 De Klant en Kaarthouder hebben niet het recht deel te nemen aan promoties of spaarprogramma’s van WEX voor Transacties ten aanzien van een Kaart tenzij zij daartoe direct zijn uitgenodigd onder de voorwaarden van een dergelijke promotie of dergelijk spaarprogramma.
3.8 WEX kan haar Kaartprogramma wijzigen of opschorten en/of het vervangen door een ander programma naar aanleiding van een Schriftelijk Mededeling gezonden naar de Klant. Bovendien kan WEX het aantal Retailers en/of Verkooppunten waar Kaarten kunnen worden gebruikt zonder voorafgaande Mededeling aan de Klant verhogen of verlagen.
3.9 Indien de Klant een Aankoopapparaat verwerft op grond van deze Overeenkomst, zal de Klant:
(a) het Aankoopapparaat registreren samen met de details van het voertuig bij de relevante derde partijen;
(b) WEX alle correcte documentatie en juiste informatie verstrekken, zoals van tijd tot tijd wordt vereist voor WEX; en
(c) verantwoordelijk zijn voor alle betalingen gedaan via het Aankoopapparaat voor een periode van 2 Werkdagen nadat WEX Schriftelijke Mededeling heeft ontvangen dat het Aankoopapparaat op non-actief moet worden gesteld (met dien verstande dat deze Mededeling is gegeven voor 16.00 uur, anders begint de kennisgevingperiode op de volgende Werkdag).
3.10 De Klant gaat ermee akkoord en erkent dat het Aankoopapparaat te allen tijde eigendom zal blijven van WEX en dat het Aankoopapparaat aan WEX moet worden teruggegeven aan het einde van de overeengekomen periode, anders zal WEX Kosten aanrekenen.

4. Kaarten
4.1 Eigendom, intrekking, blokkering of vernieuwing van Kaarten
De Kaarten blijven te allen tijde het eigendom van WEX. WEX kan te allen tijde Kaarten intrekken of blokkeren, zelfs zonder mededeling (indien nodig), of weigeren Kaarten te vernieuwen of te vervangen en de Klant zal de Kaarten op het eerste verzoek aan het WEX Card Center terugbezorgen. WEX kan met voorafgaande Mededeling aan de Klant Kosten heffen op Kaarten.

4.2 Kaartgebruik
De Kaarten geven het recht aan de Klant, binnen de uitgaven limieten aanvaard door WEX, om te verzoeken, in overeenstemming met deze Overeenkomst, de verkoop, of naargelang het geval, de voorziening van Goederen of de levering van Diensten. Voorgaande kant worden verzocht in Verkooppunten. De Klant kan de Kaarten enkel gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige Overeenkomst. De Kaart mag niet worden gebruikt in onder meer de hiernavolgende omstandigheden:
(a) na de op de Kaart vermelde vervaldatum;
(b) indien de Klant zijn Kredietlimiet overschrijdt ingeval van Standaardkaarten;
(c) ingeval van Onvoldoende Saldo met betrekking tot Prepaidkaarten;
(d) indien de Kaart als verloren of gestolen werd opgegeven of indien de PIN-code niet langer geheim is, zoals vermeld in artikel 4.12;
(e) indien de Kaart wordt ingetrokken of geblokkeerd of indien om de teruggave ervan werd verzocht door WEX;
(f) in geval van niet-naleving van de eventuele Kaartprocedures;
(g) in geval van Laattijdige Betalingen voor wat betreft Standaardkaarten;
(h) in geval van gebruik door een andere Kaarthouder dan diegene die op een Geregistreerde Kaart (zoals hieronder gedefinieerd) is vermeld of voor een ander voertuig dan diegene die op een Voertuigkaart (zoals hieronder gedefinieerd) is vermeld;
(i) indien de Kaarthouder niet de correcte PIN-code invoert.
De Klant moet WEX alle verschuldigde bedragen vergoeden en betalen met betrekking tot elke Transactie, plus Kosten die worden geheven als gevolg van een inbreuk op dit artikel 4.2.

4.3 Kaarttypes
(a) Kaarten kunnen ofwel prepaid (“Prepaidkaarten”) ofwel postpaid (“Standaardkaarten”) zijn. Prepaidkaarten kunnen door Klanten worden gebruikt voor de aankoop van Goederen en/of Diensten na opwaardering met debetkaart, creditkaart, bankoverschrijving of automatische incasso naar hun bankrekening (SEPA Direct Debit). Ten aanzien van Standaardkaarten, de betaling door de Klant van de Goederen en Diensten vindt plaats na de aankoop van de Goederen en/of het gebruik van de Dienst, door betaling van de corresponderende som naar WEX via debetkaart, creditkaart, bankoverschrijving of automatische incasso naar hun bankrekening (SEPA Direct Debit).
(b) De Kaarten zullen naar keuze van de Klant de naam van de Kaarthouder (“Geregistreerde Kaart”) of het registratienummer van een voertuig (“Voertuigkaart”) dragen evenals, indien van toepassing, elke andere identificatie gevraagd door de Klant en aanvaard door WEX.
(c) Op verzoek van de Klant kan WEX naar eigen goeddunken Kaarten uitgeven die geen Geregistreerde Kaarten of Voertuigkaarten zijn (“Wild Cards”), Kaarten die in bewaring gegeven dienen te worden in een Verkooppunt (“Bewaarkaarten”) en Kaarten met identieke PIN-codes die door verscheidene Kaarthouders kunnen worden gebruikt (“Vlootkaarten”). Wild Cards, Bewaarkaarten en Vlootkaarten worden uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant en de Klant zal verantwoordelijk zijn voor alle Transacties die verricht zijn met Wild Cards, Bewaarkaarten en Vlootkaarten, zelfs als ze als verloren, gestolen of gekopieerd zijn aangegeven of als ze niet op tijd ontvangen zijn of als is aangegeven dat de PIN-code niet meer geheim is, totdat deze Kaarten geblokkeerd zijn. De Klant zal WEX vrijwaren voor alle kosten en vorderingen voortvloeiend uit of betrekking hebbend op het gebruik van Wild Cards, Bewaarkaarten en Vlootkaarten, en zal alle bijbehorende Kosten betalen in verband met deze Kaarten. Hetzelfde geldt voor Kaarten die niet zijn uitgegeven als Bewaarkaarten, maar die door de Klant op eigen initiatief in bewaring worden gegeven in een Verkooppunt.

4.4 Betaalmethode – Prepaidkaarten
De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op Prepaidkaarten.
(a) De Klant moet de Prepaidkaart opladen alvorens deze te kunnen gebruiken om een Transactie uit te voeren, door vooraf het nodige geld aan WEX te betalen (“Vooruitbetaling”). De Klant dient er te allen tijde voor te zorgen dat er voldoende saldo op de Prepaidkaart aanwezig is om een Transactie uit te voeren. Als de waarde van de Transactie hoger is dan het bedrag dat de Klant op de Prepaidkaart heeft opgeladen (“Onvoldoende Saldo”), moet de Klant het verschil onmiddellijk aan WEX betalen. Niettegenstaande het voorgaande, aangezien Prepaidkaarten alleen op prepaidbasis kunnen worden gebruikt, zullen Facturen die naar de Klant worden gestuurd, worden verzonden met vermelding dat het respectievelijke bedrag is betaald.
(b) Betalingen om de Prepaidkaart op te laden kunnen worden gedaan via debetkaart, creditcard, bankoverschrijving of automatische incasso. Indien de Klant kiest voor automatische incasso, moet hij/zij WEX een geldige automatische incasso mandaat afgeven in een vorm die door WEX aanvaardbaar wordt geacht en moet hij/zij ervoor zorgen dat dit automatische incasso mandaat geldig en van kracht blijft voor de duur van deze Overeenkomst. Indien echter op enig moment het mandaat tot automatische incasso aan WEX zou moeten worden opgezegd bij de bank van de Klant, zal de Klant WEX onmiddellijk een bedrag betalen dat gelijk is aan de opgezegde automatische overschrijving. WEX heeft het recht om Kosten voor administratie in rekening te brengen, plus de door WEX gemaakte bankprovisies voor elke opgezegde of geweigerde automatische overschrijving. De Klant zal WEX onmiddellijk Mededelen van eventuele wijzigingen met betrekking tot de details van zijn bankrekening om Onvoldoende Middelen te vermijden. Onverminderd het voorgaande, varieert het daadwerkelijke opladen van het geld op de Prepaidkaart afhankelijk van de methode die wordt gebruikt om het op te laden, met name: (a) als de Kaart via de telefoon wordt opgewaardeerd, wordt het geld binnen de volgende 4 (vier) uur opgeladen; (b) als de Kaart echter wordt opgewaardeerd via het online portaal voor Prepaidkaarten, wordt deze onmiddellijk opgeladen; (c) als de Kaart wordt opgeladen via automatische overschrijving, wordt de Kaart binnen 2 (twee) Werkdagen opgeladen.
(c) WEX behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving of verzoek van de Klant, alle bedragen die WEX aan de Klant verschuldigd is, te verrekenen of te gebruiken met alle bedragen die de Klant aan WEX verschuldigd is. De Klant kan de sommen die hem verschuldigd zijn met betrekking tot de sommen die WEX verschuldigd zijn, niet inhouden of verrekenen, tenzij uitdrukkelijk voorzien door de wet.

4.5 Onvoldoende Saldo – Prepaidkaarten
De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op Prepaidkaarten.
(a) In het geval van Onvoldoende Saldo, heeft WEX het recht om automatisch de Rente in rekening te brengen zonder voorafgaande kennisgeving, met ingang van de datum waarop de Onvoldoende Saldo zich hebben voorgedaan.
(b) De Klant draagt ​​alle kosten, lasten en andere verplichtingen die voor WEX ontstaan als gevolg van Onvoldoende Saldo. WEX heeft het recht om naast alle administratiekosten alle incassokosten in rekening te brengen, inclusief juridische kosten voor zover wettelijk toegestaan.
(c) Alle door de Klant gedane betalingen of enige aan de Klant verschuldigde krediet of terugbetaling zullen worden gebruikt om: (1) verschuldigde rente af te betalen; (2) eventuele ongedekte delen van de schuld; (3) alle gedekte delen van de schuld en tenslotte (4) elke andere schuld aan WEX.
(d) WEX kan, zonder voorafgaande kennisgeving of verzoek, enige of alle garanties gebruiken om volledig of gedeeltelijk te voldoen aan enige schuld of verplichting van de Klant aan WEX, met inbegrip van schulden die voortvloeien uit aankopen gedaan onder deze Overeenkomst of uit enige andere overeenkomst die is gesloten tussen de Klant en WEX met betrekking tot het gebruik van de Kaarten.
(e) De Klant erkent en aanvaardt dat elke Vooruitbetaling geen rente omvat en doet bijgevolg uitdrukkelijk afstand van het recht om van WEX rente te vorderen over elke Vooruitbetaling.
(f) In het geval van Onvoldoende Saldo, het niet verstrekken of handhaven van voldoende garanties, of als WEX, naar eigen goeddunken, vaststelt dat er objectieve redenen zijn om te suggereren dat de financiële situatie van de Klant in gevaar komt of onvoldoende wordt of waarschijnlijk zal worden, kan WEX de Kaarten van de Klant onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving blokkeren of annuleren.
(g) In het geval van Onvoldoende Saldo behoudt WEX zich het recht voor om Kosten in rekening te brengen voor alle Transacties gedurende een periode van 3 maanden onmiddellijk na het optreden van Onvoldoende Saldo.
(h) Als het account van de Klant om welke reden dan ook wordt opgeschort en vervolgens opnieuw wordt geactiveerd, kan de Klant Kosten in rekening worden gebracht voor een dergelijke aangevraagde reactivering. WEX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor accounts die niet opnieuw worden geactiveerd.
(i) WEX (of zijn agenten of vertegenwoordigers) kan kredietcontroles uitvoeren bij de Klant. De Klant geeft hierbij zijn toestemming aan WEX (of zijn agenten of vertegenwoordigers) om dergelijke controles uit te voeren. De Klant aanvaardt en erkent hierbij dat kredietcontroles de openbaarmaking van informatie over de Klant aan geautoriseerde kredietagentschappen of derden kunnen omvatten. Af en toe kan WEX de informatie die wordt verstrekt als resultaat van kredietcontroles gebruiken om de Klant van tijd tot tijd te informeren over andere productaanbiedingen van WEX of derden.
(j) WEX kan periodieke risicobeoordelingen uitvoeren met gebruikmaking van door de industrie erkende instrumenten voor risicoblootstelling en / of algemene marktinformatie. Als, naar aanleiding van deze risicobeoordelingen, de risicoblootstelling van de Klant een bepaald niveau bereikt dat naar eigen goeddunken door WEX is bepaald, kunnen Kosten op basis van het risico worden toegepast op alle aankopen van Brandstofproducten voor de duur van het verhoogde risicoblootstellingsniveau totdat het oorspronkelijke risiconiveau is hersteld.

4.6 Betaalmethode, Kredietlimiet bepalingen – Standaardkaarten
De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op Standaardkaarten.
(a) Tenzij anders overeengekomen met WEX, geschieden betalingen via automatische incasso. WEX heeft het recht om Kosten in rekening te brengen voor andere betaalmethoden dan automatische incasso. De Klant zal een automatische incasso mandaat aan WEX geven in een vorm die door WEX aanvaardbaar wordt geacht en zal ervoor zorgen dat dit automatische incasso mandaat geldig en van kracht blijft voor de duur van deze Overeenkomst. Indien echter op enig moment het mandaat tot automatische incasso aan WEX zou moeten worden opgezegd bij de bank van de Klant, zal de Klant WEX onmiddellijk een bedrag betalen dat gelijk is aan de opgezegde automatische incasso. WEX heeft het recht om Kosten voor administratie in rekening te brengen, plus de door WEX gemaakte bankprovisies voor elke opgezegde of geweigerde automatische incasso. De Klant zal WEX onmiddellijk op de hoogte brengen van elke wijziging met betrekking tot zijn bankrekeninggegevens om een ​​Laattijdige Betaling te vermijden.
(b) WEX heeft het recht om, naar eigen goeddunken en op elk moment, de betalingsmethode of Betalingstermijn te wijzigen, evenals het Kredietlimiet te wijzigen of in te trekken. Onverminderd enig ander rechtsmiddel waarover WEX beschikt, zullen in het geval dat het Kredietlimiet wordt ingetrokken, alle verschuldigde bedragen in welke hoedanigheid dan ook, ongeacht of ze reeds zijn gefactureerd of niet, onmiddellijk opeisbaar worden en elke levering van Goederen of Diensten aan de Klant vinden plaats na vooruitbetaling gedekt door de garantie van het volledige bedrag, overeenkomstig artikel 4.6 (c), naar eigen goeddunken van WEX.
(c) De Klant verbindt zich ertoe om elke Kaarthouder onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging van het Kredietlimiet. De Kaarthouder kan voor elke Kaart, in Nederland en in het buitenland, het bedrag dat is vastgelegd in het kaartprofiel dat aan de Kaart zelf is gekoppeld, niet overschrijden. De overschrijding van het Kredietlimiet kan resulteren in de onmiddellijke opschorting van de geldigheid van alle Kaarten die aan de Klant zijn uitgegeven, waarbij WEX het recht heeft om ze in te trekken. Als de Kaarthouder het overeengekomen Kredietlimiet heeft bereikt of bijna bereikt, kan de Klant WEX vragen om een ​​vooruitbetaling te doen van de verschuldigde bedragen die voortvloeien uit het rekeningoverzicht om te voorkomen dat de Kaart wordt geblokkeerd en binnen bovengenoemde Kredietlimiet valt. In elk geval blijft elke overschrijding van de bovengenoemde limieten de volledige verantwoordelijkheid van de Klant, die in elk geval verplicht blijft om de betalingen die voortvloeien uit het gebruik van de Kaart te voldoen.

4.7 Niet-nakoming door de Klant – Standaardkaarten
De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op Standaardkaarten.
(a) De Laattijdige Betaling door de Klant maakt alle bedragen die inherent zijn aan een rekening en verschuldigd door de Klant aan WEX (al dan niet gefactureerd) onmiddellijk en automatisch opeisbaar, onverminderd het recht van WEX om de Rente automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving in rekening te brengen.
(b) De Klant draagt ​​alle kosten, lasten en andere aansprakelijkheden die voor WEX ontstaan als gevolg van de Laattijdige Betaling. WEX heeft het recht om naast alle administratiekosten alle incassokosten in rekening te brengen, inclusief juridische kosten voor zover wettelijk toegestaan. Voor betalingen die niet op de vervaldag zijn gedaan, behoudt WEX zich het recht voor om Kosten in rekening te brengen voor deze Laattijdige Betaling.
(c) Alle betalingen door de Klant of enig krediet of restitutie verschuldigd aan de Klant zullen worden gebruikt en in mindering gebracht op het saldo van (1) verschuldigde rente (2) elk ongedekt deel van de schuld (3) elk gegarandeerd deel van de schuld en tenslotte (4) elke andere schuld aan WEX.
(d) WEX mag, zonder voorafgaande kennisgeving of verzoek, één of alle garanties gebruiken om alle of een deel van enige schuld of verplichting van de Klant aan WEX te voldoen, met inbegrip van schulden die voortvloeien uit aankopen onder deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst die tussen de Klant en WEX is gesloten, met betrekking tot het gebruik van de Kaarten.
(e) Indien een storting in contanten is gedaan om de voldoening te verzekeren van het krediet dat WEX jegens de Klant heeft geclaimd, is deze storting niet-rentedragend en kan deze worden gebruikt als betaling voor Transacties die al of nog niet zijn gefactureerd, naar eigen goeddunken van WEX zelf.
(f) In het geval van een Laattijdige Betaling, het niet verstrekken of handhaven van passende garanties, het overschrijden van het Kredietlimiet of als WEX, naar eigen goeddunken, objectieve redenen zou moeten vinden die suggereren dat de financiële situatie van de Klant in gevaar komt of onvoldoende is of waarschijnlijk op het punt staat dat te worden, kan WEX de Kaarten van de Klant onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving blokkeren of annuleren.
(g) In het geval van een Laattijdige Betaling behoudt WEX zich het recht voor om Kosten in rekening te brengen voor alle Transacties gedurende een periode van 3 maanden vanaf het moment van de Laattijdige Betaling.
(h) WEX behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst aan te gaan, Kaarten op te schorten of Kosten in rekening te brengen als het Kredietlimiet van de Klant wordt overschreden.
(i) Als het account van de Klant om welke reden dan ook wordt opgeschort en vervolgens opnieuw wordt geactiveerd, kunnen de Klant kosten in rekening worden gebracht voor een dergelijke aangevraagde heractivering. WEX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor accounts die niet opnieuw worden geactiveerd.
(j) WEX (of zijn agenten of vertegenwoordigers) kan kredietcontroles uitvoeren bij de Klant. De Klant geeft hierbij zijn toestemming aan WEX (of zijn agenten of vertegenwoordigers) om dergelijke controles uit te voeren. De Klant aanvaardt en erkent hierbij dat kredietcontroles de openbaarmaking van informatie over de Klant aan geautoriseerde kredietagentschappen of derden kunnen omvatten. Af en toe kan WEX de informatie die wordt verstrekt als resultaat van kredietcontroles gebruiken om de Klant van tijd tot tijd te informeren over andere productaanbiedingen van WEX of derden.
(k) WEX kan periodieke risicobeoordelingen uitvoeren met behulp van bekende instrumenten voor risicoblootstelling en / of algemene marktinformatie. Als, naar aanleiding van deze risicobeoordelingen, de risicoblootstelling van de Klant een bepaald niveau bereikt dat naar eigen goeddunken door WEX is bepaald, kunnen Kosten op basis van het risico worden toegepast op alle aankopen van Brandstofproducten voor de duur van het verhoogde risicoblootstellingsniveau. totdat het oorspronkelijke risiconiveau is hersteld.

4.8 Garanties
De Klant zal WEX effectieve garanties geven en handhaven voor de bedragen, soorten, vormen en uitgevers die WEX van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kan specificeren. WEX heeft het recht om de Klant te vragen om het bedrag dat door de garantie wordt gedekt te verhogen of om aanvullende garanties af te geven indien WEX, naar eigen goeddunken, het nodig acht om huidige of toekomstige betalingen van de Klant aan WEX te garanderen. De Klant moet de garanties vernieuwen vóór de vervaldatum, uiterlijk op de datum die overeenkomt met het verstrijken van de garantie, en als de Klant dit nalaat, heeft WEX het recht om de Kaarten te blokkeren. Als de garantie werd gevormd door een moedermaatschappij en, als gevolg van een wijziging in de bedrijfsstructuur van de Aangesloten Vennootschappen van de Klant, de moedermaatschappij die de garantie heeft afgegeven niet langer een moedermaatschappij van de Klant is, moet de Klant onmiddellijk een alternatieve garantie verstrekken die wordt geacht aanvaardbaar te zijn voor WEX, tenzij en totdat de moedermaatschappij die de garantie heeft afgegeven heeft bevestigd dat deze garantie gehandhaafd blijft. De Klant zal ervoor zorgen dat WEX de mogelijkheid heeft om de garantie af te dwingen ten minste tot het einde van de derde maand vanaf de beëindiging van de Overeenkomst.

4.9 Verrekening
Met betrekking tot elke Kaart kan WEX de verrekening uitvoeren tussen de schulden en tegoeden die bestaan tussen WEX en de Klant met betrekking tot deze Kaarten, inclusief de verrekening van eventuele tegoeden die door de Klant worden geclaimd als gevolg van reducties en / of kortingen erkend door de leverancier van aangekochte Goederen en Diensten. In elk geval is de Klant verplicht de Facturen aan WEX te betalen zonder kortingen, inhoudingen of verrekening, zodat de door WEX aangewezen bankrekening wordt gecrediteerd met het volledige bedrag in de valuta die op de Factuur is gespecificeerd voor de Betalingstermijn.

4.10 Transacties online en offline
Transacties zullen online worden verwerkt, behalve indien dat niet mogelijk is wegens technische redenen die te maken hebben met de apparatuur die voor deze verwerking noodzakelijk is, in welk geval de Transacties offline zullen worden verwerkt. Online Transacties zullen worden bevestigd met de PIN-code en offline Transacties (indien toegestaan) zullen worden bevestigd met de PIN-code of door de handtekening van de Kaarthouder op verkoopbonnen. Transacties die op die manier worden bevestigd, worden geacht te zijn aanvaard door de Klant en zullen aan de Klant worden gefactureerd. Als de Transacties offline worden verwerkt, dan blijft de Klant in alle omstandigheden aansprakelijk voor dergelijke Transacties.

4.11 Veiligheidsvoorzorgen
(a) De Klant zal verantwoordelijk zijn voor het identificeren en nemen van alle noodzakelijke voorzorgen om de veilige bewaring en het veilige gebruik van de Kaart en de PIN-code te verzekeren. Niettegenstaande het voorgaande, kan WEX van tijd tot tijd specifieke voorzorgen aanbevelen aan de Klant. Kaarten worden uitgegeven met een PIN-code. De Klant zal de PIN-code enkel kenbaar maken aan de Kaarthouder die gemachtigd is de Kaart te gebruiken. De Klant zal verzekeren dat de PIN-code niet openbaar bekend wordt, door de PIN-code geheim te houden voor iedereen behalve de Kaarthouder, de PIN-code nooit samen met de Kaart te bewaren en discretie in acht te nemen bij het invoeren van de PIN-code.
(b) WEX kan naar eigen goeddunken eigen veiligheidsgrenzen vastleggen (bijv. maximaal bedrag per Transactie, maximaal bedrag voor alle Transacties met de Kaart in een bepaalde periode of een maximaal aantal Transacties in een bepaalde periode), waarboven Transacties geweigerd kunnen worden of Kaarten geblokkeerd kunnen worden. Deze grenzen worden door WEX bepaald en kunnen te allen tijde door WEX naar eigen goeddunken worden herzien. WEX heeft de mogelijkheid, maar is niet verplicht, om Transacties te weigeren of Kaarten te blokkeren die de veiligheidsgrenzen overschrijden, en WEX sluit aansprakelijk uit voor het gebruik van Kaarten dat deze veiligheidsgrenzen overschrijdt, voor zover toegestaan op basis van toepasselijk recht.
(c) De Retailer heeft de mogelijkheid, maar is niet verplicht, om de Kaarthouder te verzoeken hun persoonsgegevens voor te leggen om te bewijzen dat zijn identiteit overeenkomt met de naam op de Geregistreerde Kaart, bij gebreke waarvan de Retailer de Transactie mag weigeren en/of de Kaart mag inhouden.

4.12 Verloren, gestolen of gekopieerde Kaarten en PIN-codes die niet langer geheim zijn
(a) Indien de Klant reden heeft om aan te nemen dat een Kaart verloren, gestolen of gekopieerd is, of niet op tijd werd ontvangen, of dat de PIN-code niet langer geheim is, dient de Klant dat onmiddellijk mee te delen aan WEX, bij voorkeur via de Website, of Telefonisch, Per e-mail of Per fax. De Klant zal deze communicatie binnen 2 Werkdagen bevestigen (“Bevestiging”).
(b) De Klant zal verantwoordelijk zijn voor alle Transacties verricht met een verloren, gestolen of gekopieerde, voor een periode van 2 Werkdagen tot WEX Bevestiging heeft ontvangen. Indien na deze 2 Werkdagen Transacties zijn verricht met de verloren, gestolen of gekopieerde Kaart met de correcte PIN, zal de Klant verantwoordelijk blijven voor deze Transacties tot de verloren, gestolen of gekopieerde Kaart door WEX wordt geblokkeerd, wat WEX zo snel als redelijkerwijs praktisch mogelijk is zal doen. Indien na de Mededeling dat een Kaart verloren, gestolen of gekopieerd is, de Kaart door de Kaarthouder wordt gebruikt, of door derde partijen, met de correcte Pin, zal de Klant bovendien verantwoordelijk blijven voor deze Transacties en kan WEX een redelijk bedrag aanrekenen aan de Klant ter dekking van de kosten ontstaan voor WEX, met inbegrip van eventuele betalingen gedaan door WEX als vergoeding voor het in beslag nemen van de Kaart zelf.
(c) De Klant zal verantwoordelijk zijn voor alle Transacties verricht met een Kaart waarvan de PIN-code niet meer geheim is totdat (1) de Klant WEX een Mededeling heeft gegeven zoals vastgesteld in artikel 4.6(a) en (2) totdat het WEX Card Center de betreffende Kaart, waarvan de bovenhoeken afgeknipt zijn, heeft ontvangen.
(d) De Klant zal WEX alle redelijke bijstand verlenen om het verlies, het kopiëren of de diefstal van een Kaart te onderzoeken en WEX bij te staan bij het terugvinden van de verloren of gestolen Kaart of een kopie van de Kaart.

4.13 Annulering, intrekking of vervanging van Kaarten
(a) Indien de Klant een Kaart om welke reden ook wenst te annuleren of in te trekken, dient hij WEX dit Mede te delen en de Kaart aan het WEX Card Center terug te sturen met afgeknipte bovenste hoeken. De Klant zal aansprakelijk blijven voor alle Transacties verricht met een geannuleerde of ingetrokken Kaart tot het WEX Card Center de Kaart heeft ontvangen.
(b) Bij ontvangst van nieuwe Kaarten ter vervanging van bestaande of vervallen Kaarten zal de Klant verzekeren dat alle vervangen Kaarten onmiddellijk worden vernietigd. De Klant zal aansprakelijk blijven voor alle Transacties die met de vervangen Kaarten werden verricht.
WEX behoudt het zich het recht voor om Kosten in rekening te brengen met betrekking tot de heruitgave en vervanging van Kaarten.

5. Prijs, facturatie en betaling
5.1 Prijs
(a) Voor de aankoop van Goederen en Diensten door de Klant, zal de prijs worden gefactureerd volgens de Tarieven. WEX heeft het recht om eenzijdig Tarieven geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande Mededeling aan de Klant.
(b) Voor Transacties van Goederen of Diensten op kaarten van Esso, die worden voltrokken buiten het netwerk van Esso, kan WEX Kosten of een Toelage aanrekenen op de prijs van de Goederen of Diensten.
(c) De Goederen en Diensten zullen, indien van toepassing, worden gefactureerd met enige andere belastingen, vergoedingen en andere kosten vereist op basis van de van toepassing zijnde belastingregelgeving. De Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) zal afzonderlijk worden opgegeven voor leveringen in landen waar dat wettelijk mogelijk is. Belastingen, rechten en Kosten zullen eveneens worden toegevoegd aan alle service kosten of elke andere mogelijke betaalbare bedragen gebaseerd op de van toepassing zijnde belastingregelgeving. De Klanten zijn verantwoordelijk voor het tijdig meedelen van wijzigingen aan hun landspecifieke internationale (BTW-) identificatienummers aan WEX.
(d) WEX kan naar eigen goeddunken kosten rekenen voor diensten geleverd aan de Klant, inclusief maar niet beperkt tot de toepassing van een vergoeding voor dienstverlening op de aankoop van alle Brandstof- en Niet-Brandstofproducten. WEX kan van tijd tot tijd het bedrag wijzigen van die Kosten of diensten waarop de Kosten van toepassing zijn.
(e) De Adviesprijs en alle Kosten kunnen van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken worden gewijzigd en bijgewerkt door WEX, met voorafgaand kennisgeving aan de Klant. Om twijfelgevallen te voorkomen, worden alle wijzigingen die worden doorgevoerd in overeenstemming met deze clausule 5.1(e) onmiddellijk van kracht.

5.2 Facturatie
(a) Vanaf het moment dat de Transacties verricht met een Kaart zijn verwerkt, zal de relevante belastingdocumentatie aan de Klant worden gestuurd volgens een frequentie die WEX en de Klant zijn overeengekomen. Naar aanleiding van een verzoek van de Klant, zal WEX aan de Klant een document sturen met daarin: (i) de door de Klant betaalde bedragen en de data waarop deze bedragen zijn betaald; en (ii) de data van de Facturen verzonden door WEX en het bijbehorende bedrag. Met betrekking tot de Prepaidkaarten wordt opgemerkt dat een Factuur zal worden uitgegeven wanneer de Kaart wordt opgeladen, aangezien deze transactie niet onderworpen is aan BTW; deze belasting wordt berekend op basis van het Tarief dat van tijd tot tijd van toepassing is op het moment dat de goederen worden gekocht en bijgevolg wordt gefactureerd aan de Klant. WEX kan periodieke beoordelingen uitvoeren van alle Klanten en WEX behoudt zich het recht voor om de frequentie van facturen en de betaaltermijnen van de Klant met voorafgaande Mededeling te wijzigen.
(b) De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat WEX alleen elektronische Facturen zal uitgeven zoals vereist door de wet en dat het daarom niet verplicht is om een papieren versie van deze facturen te verstrekken. WEX kan een commissie aanrekenen indien de Klant een gedrukt exemplaar van de bijbehorende Facturen aanvraagt. De Klant erkent en aanvaardt eveneens dat: (i) WEX de Facturen elektronisch kan archiveren of elektronisch kan laten archiveren door een derde partij die door een overeenkomst met haar is verbonden; (ii) indien vereist door de toepasselijke wetgeving, kan voorafgaande ondertekening worden gebruikt om de integriteit van de Facturen die elektronisch worden uitgegeven te beschermen. De Klant kan een kennisgeving per e-mail ontvangen wanneer een Factuur online beschikbaar is. Het is duidelijk dat de e-mailmelding louter informatief is, de gerelateerde betalingsvoorwaarden blijven onderhevig aan deze Overeenkomst.
(c) De Klant zal een factuur ontvangen voor Goederen en Diensten aangekocht in EURO (€). Aankopen gedaan in vreemde valuta zullen worden omgerekend op basis van de actuele Wisselkoers.
(d) WEX zal Facturen of debetnota’s uitgeven, of zal derde partijen instrueren om Facturen of debetnota’s uit te geven in haar naam, voor de Goederen en/of Diensten. Indien de Diensten die met de Kaart worden aangevraagd, rechtstreeks aan de Kaarthouder worden geleverd door de eigenaar van de Diensten, zal de betreffende belastingdocumentatie worden uitgegeven door de eigenaar van de Diensten zelf. Als de Klant een Factuur vraagt voor Goederen die door Retailers zijn verkocht in het geval dat WEX al een debetnota heeft verstrekt, moet de Klant een Factuur aanvragen bij het Verkooppunt op het moment van de Transactie. Facturen en debetnota’s worden hier samen aangeduid met de term “Factuur” of “Facturen”..
(e) Facturen worden uitgegeven op basis van de gegevens betreffende de Transactie, die aan WEX worden meegedeeld door de Retailers. Bijgevolg kunnen alle latere correcties meegedeeld door de Retailers leiden tot de rectificatie van Facturen.
(f) Verkoopbonnen of kopieën daarvan worden niet uitgereikt door WEX en kunnen indien gewenst door de Klant worden verkregen in het Verkooppunt op het ogenblik van de Transactie.
(g) In het geval dat de Klant het bedrag dat op de Facturen vermeld staat, om welke reden dan ook betwist, moeten deze Facturen in elk geval volledig betaald worden door de Klant op de vervaldag. Indien Partijen naderhand overeenkomen dat deze Facturen een correctie behoeven voor een bepaald bedrag, wordt direct een creditnota uitgereikt en vindt restitutie van dat bedrag plaats of vindt compensatie plaats met eventuele andere door de Klant verschuldigde bedragen. Omwille van de duidelijkheid moeten eventuele geschillen met betrekking tot een Factuur binnen 28 dagen na de factuurdatum door de Klant worden ingediend.

5.3 Betalingstermijn, betalingsmethode en zekerheden
(a) Facturen zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de Factuur (“Betalingstermijn”). De Klant zal de Facturen betalen zonder korting, aftrek of verrekening, zodat de bankrekening van WEX wordt gecrediteerd met het volledige bedrag in de munteenheid aangeduid op de Factuur en binnen de Betalingstermijn. Gebrek hieraan zal Laattijdige Betaling inhouden.
(b) WEX en haar Aangesloten Vennootschappen kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving of verzoek aan de Klant, alle bedragen die WEX en/of een van haar Aangesloten Vennootschappen verschuldigd is aan de Klant of aan een van de Aangesloten Vennootschappen van de Klant verrekenen met alle bedragen die door de Klant of een van zijn Aangesloten Vennootschappen verschuldigd zijn aan WEX en/of aan een van haar Aangesloten Vennootschappen. De Klant zal geen enkel bedrag dat door hem verschuldigd is inhouden of verrekenen met door WEX verschuldigde bedragen, behalve als dit wordt opgelegd door de wet.

6. Privacy van informatie en gegevens
De gegevens die in het Kaartformulier zijn weergegeven, zullen worden onderworpen aan Verwerking activiteiten zoals gedefinieerd in de AVG.

6.1 De Klant zal verzekeren dat alle informatie die aan WEX wordt meegedeeld (met inbegrip van naam, wettige status, adres, e-mailadres, contactgegevens, bankgegevens) correct is en zal alle eventuele wijzigingen onmiddellijk Schriftelijk Mededelen aan WEX. Op verzoek zal de Klant onverwijld de volledige en correcte jaarrekening (meest recent gecontroleerde rekeningen indien beschikbaar) en daarmee verband houdende informatie tijdig ter beschikking stellen om WEX bij te staan in het financiële evaluatieproces.

6.2 WEX zal niet aansprakelijk zijn tegenover de Klant voor onjuistheden op de Facturen, documentatie of rapportage over Transacties met een Kaart, indien dat het gevolg is van incorrecte informatie verstrekt door een Klant, Kaarthouder of Retailer. Alle bedragen die de Klant aan WEX verschuldigd is, worden onmiddellijk opeisbaar indien WEX ontdekt dat de Klant wezenlijk incorrecte informatie aan WEX heeft verstrekt.

6.3 Onverminderd de bepalingen in artikel 6.4 hieronder, kan WEX op elk gewenst moment relevante informatie met betrekking tot de Klant, zijn Kaarthouders of zijn Transacties aan een derde bekendmaken voor zover dit door WEX noodzakelijk wordt geacht om deze Overeenkomst uit te voeren. De Klant moet de informatie die in deze Overeenkomst is uiteengezet of van deze Overeenkomst wordt afgeleid, als vertrouwelijk behandelen.

6.4 Verwerking van Persoonsgegevens
(a) Met betrekking tot Persoonsgegevens die WEX namens de Klant Verwerkt bij het uitvoeren van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, is de Klant de Gegevensbeheerder en is WEX de Gegevensverwerker en in dergelijke gevallen zal:
(i) WEX de Persoonlijke Gegevens uitsluitend Verwerken op basis van de vastgelegde instructies van de Klant louter met het oog op het leveren van de Goederen en/of Diensten die worden verstrekt onder deze Overeenkomst;
(ii) WEX alle maatregelen nemen die vereist zijn krachtens artikel 32 van de AVG om de beveiliging van de Persoonsgegevens te waarborgen;
(iii) WEX redelijke stappen ondernemen om de betrouwbaarheid te waarborgen van al zijn personeel dat toegang heeft tot de Persoonsgegevens en hun behandeling van de Persoonsgegevens als vertrouwelijk beschouwen;
(iv) WEX de klant onmiddellijk, en in ieder geval binnen vijf (5) Werkdagen, op de hoogte brengen van enige communicatie van een Gegevenssubject met betrekking tot de Verwerking van zijn Persoonsgegevens, of enige andere communicatie (inclusief van een toezichthoudende autoriteit) waarvan WEX op de hoogte is met betrekking tot de verplichtingen van beide Partijen krachtens de wetten inzake gegevensbescherming met betrekking tot de Persoonsgegevens;
(v) WEX de Klant zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen wanneer er sprake is van een Inbreuk op de Persoonsgegevens;
(vi) WEX commercieel redelijke assistentie verlenen aan de Klant met betrekking tot (A) alle communicatie die wordt ontvangen krachtens artikel 6.4 (iv); en (B) elke Inbreuk op de Persoonsgegevens, inclusief het implementeren van passende technische en organisatorische maatregelen;
(vii) de Klant erkent en gaat ermee akkoord dat WEX algemeen gemachtigd is om derden te benoemen om de Persoonsgegevens te Verwerken (‘Subverwerker’), op voorwaarde dat de klant wordt ingelicht over de Subverwerkers en, in elk geval, voldoet aan de voorwaarden van artikel 28 (2) en (4) van de AVG;
(viii) de Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen of opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte of het land waar de Klant zich bevindt, zodat WEX zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst kan nakomen. WEX zal dergelijke stappen ondernemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de Verwerking en overdracht van gegevens in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming;
(ix) WEX zal de Klant op verzoek en tegen kosten alle informatie die nodig is om aan te tonen dat deze clausule 6.4 en artikel 28 van de AVG worden nageleefd ter beschikking stellen, en, indien van toepassing, op schriftelijk verzoek van de klant zal WEX een kopie verstrekken van de dan geldende audits of certificeringen van WEX ontwikkeld door derden, evenals eventuele samenvattingen daarvan; en
(x) WEX zal de Verwerking van de Persoonsgegevens stopzetten na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst en deze Persoonsgegevens naar keuze van de Klant ofwel retourneren ofwel veilig verwijderen.

6.5 De Klant gaat hierbij uitdrukkelijk akkoord met het naleven van de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming en garandeert dat alle relevante Gegevenssubjecten op de hoogte zijn gebracht van de Verwerking van Persoonsgegevens door WEX onder deze Overeenkomst en dat zij de nodige toestemmingen van Kaarthouders hebben verkregen of zullen verkrijgen voor de Verwerking van hun Persoonsgegevens door WEX, Retailers en derden die zijn aangewezen door WEX in overeenstemming met dit artikel 6 alvorens dergelijke Persoonsgegevens worden Verwerkt. De Klant zal ervoor zorgen dat hij het recht heeft om de relevante Persoonsgegevens over te dragen aan WEX, zodat WEX de Persoonsgegevens namens de Klant kan verwerken en overdragen in overeenstemming met deze Overeenkomst en de wetgeving inzake gegevensbescherming.

6.6 De volgende tabel beschrijft de activiteiten voor de Verwerking van Persoonsgegevens die door WEX namens de Klant zijn uitgevoerd:

Onderwerp en duur van het Verwerken Verwerking van Persoonsgegevens ter ondersteuning van de levering van Goederen en aanverwante Diensten zoals bepaald in deze Overeenkomst, voor de duur van deze Overeenkomst.
Aard en doel van de Verwerking Verwerking voor de levering van de Goederen en bijbehorende Diensten zoals beschreven in deze Overeenkomst.
Soort Persoonsgegevens Namen, fysieke adressen, telefoonnummers, nationale identiteitsbewijzen, paspoortnummers, rijbewijsnummers, geboortedata, functietitels, e-mailadressen, bankrekeninggegevens

Categorieën van Gegevenssubjecten Klantmedewerkers en -bestuurders, zelfstandige ondernemers en Kaarthouders

7. Duur, intrekking en beëindiging
7.1 Onderhavige Overeenkomst zal van kracht worden op het ogenblik waarop de Klant of een Kaarthouder voor het eerst gebruik maakt van een Kaart, en wordt voor een onbepaalde tijd afgesloten. Elke Partij kan deze Overeenkomst op elk ogenblik beëindigen na Schriftelijke Mededeling aan de andere Partij niet minder dan vier (4) weken op voorhand;

7.2 Niettegenstaande eventuele andere rechtsmiddelen die WEX ter beschikking staan, kan onderhavige Overeenkomst in de volgende gevallen met onmiddellijke ingang door WEX worden beëindigd, na Mededeling aan de Klant:
(a) ingeval van Onvoldoende Saldo van de Klant;
(b) in geval van Laattijdige Betaling door de Klant;
(c) indien de Klant zijn Kredietlimiet overschrijdt;
(d) indien de Klant nalaat voldoende zekerheid te verstrekken of in stand te houden;
(e) indien een vermoeden van fraude of misbruik van de Kaart(en) van de Klant bestaat, of indien dergelijke fraude of misbruik werd vastgesteld;
(f) indien de Klant (in geval van een particulier) overlijdt, of in geval van overdracht van het vermogen van de Klant aan de schuldeisers of in geval van een algemene regeling met de schuldeisers van de Klant; in het geval dat de Klant onderworpen is aan een andere insolventieprocedure of aan een individuele onteigeningsprocedure of in het geval van een insolventieprocedure die door of tegen de Klant is aangespannen; zowel in geval van faillissement van de Klant als in geval van reorganisatie, beheerste administratie of ontbinding; alles wat bij wet is toegestaan van tijd tot tijd;;
(g) ingeval van uitvoering of verkrijging door WEX van een herbeoordeling of een verschillende classificatie van de kredietscore van de Klant (de Klant geeft zijn toestemming voor deze uitvoering en/of verkrijging door WEX in de loop van de tijd) waarvan de uitkomst naar de mening van WEX niet aan de verwachtingen voldoet;
(h) indien WEX, naar eigen goeddunken, van mening is dat er objectieve redenen zijn om aan te nemen dat de financiële toestand van de Klant aangetast of onstabiel is geworden of dreigt te worden;
(i) indien de Klant een materiële inbreuk pleegt op enig (ander) artikel van onderhavige Overeenkomst;
(j) indien de Klant haar rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst zonder de toestemming van WEX overdraagt of indien een wijziging plaatsvindt in de zeggenschapsstructuur van de Klant;
(k) in het geval dat Kaarten worden geannuleerd, ingetrokken of geblokkeerd.

7.3 Indien onderhavige Overeenkomst om welke reden ook door een Mededeling wordt opgezegd of herroepen, zal het totale openstaande saldo ten laste van de Klant (al dan niet gefactureerd) onmiddellijk volledig opeisbaar worden voor WEX. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal het recht van de Klant om gebruik te maken van de Kaarten vervallen; en kan de toegang van de Klant tot de Website worden stopgezet of beperkt. Dat geldt onverminderd de aansprakelijkheid van de Klant voor het gebruik van Kaarten na de beëindiging van de Overeenkomst tot op het ogenblik waarop de Kaarten terug worden gestuurd naar WEX of onverminderd de rechten van WEX die op het ogenblik van de beëindiging bestaan onder de voorwaarden die golden vóór de beëindiging van deze Overeenkomst. De zekerheden zullen blijven gelden tot de laatste betaling die krachtens deze Overeenkomst verschuldigd is, door WEX is ontvangen.

8. Uitsluiting en Beperking
8.1 WEX zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade opgelopen door de Klant of de Kaarthouder in verband met de Goederen of Diensten, behalve indien dergelijke aansprakelijkheid wettelijk niet kan worden beperkt of uitgesloten. WEX geeft geen garanties met betrekking tot de Goederen. Titel 1 (Koop) van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. WEX zal niet aansprakelijk zijn voor tekortkomingen van Retailers aangaande het verwerken van Transacties met de Kaart of het accepteren van de Kaart. De verkoop van Goederen of Diensten door Retailers vindt plaats onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van die Retailers, en de Klant dient alle vorderingen met betrekking tot de verkoop van de Goederen of Diensten rechtstreeks bij die Retailers neer te leggen. De toegang tot (het portaal op) de Website en alle gerelateerde (software) diensten, wordt door WEX geleverd op een “as is” basis zonder enige garantie.

8.2 Behalve in geval van bewuste roekeloosheid of grove schuld, is de aansprakelijkheid van WEX krachtens onderhavige Overeenkomst, voor alle vorderingen met betrekking tot de Goederen of Diensten die met een Kaart zijn aangekocht, beperkt tot de aankoopprijs van die Goederen of Diensten.

8.3 WEX zal niet aansprakelijk zijn voor enige financiële nadeel of schade (waaronder winstderving, verlies van inkomsten of verlies van kansen) opgelopen door de Klant of een Kaarthouder als gevolg van een vordering, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht.

8.4 Claims van Klanten die niet binnen 10 kalenderdagen na de datum van de gebeurtenis die tot de claim heeft geleid, per aangetekende brief zijn verzonden, worden afgewezen.

8.5 De Klant moet WEX, haar bestuurders, werknemers en agenten vrijwaren en schadeloos stellen van alle verliezen geleden door of voortvloeiend uit onzorgvuldigheid en/of bewuste roekeloosheid en/of nalatigheid van de Klant en/of zijn Kaarthouders.

8.6 Niets in deze Overeenkomst heeft tot gevolg dat de aansprakelijkheid van WEX wordt beperkt of uitgesloten in verband met een vordering voortvloeiend uit fraude, bewuste roekeloosheid of nalatigheid van WEX, zijn contractanten en hun respectieve werknemers (maar, om twijfelgevallen te voorkomen, is WEX op geen enkele manier aansprakelijk ten aan van de Klant of Kaarthouder voor fraude, bewuste roekeloosheid of grove schuld van derde dienstverleners) voor zover deze aansprakelijkheid niet door de wet kan worden uitgesloten, en op voorwaarde dat WEX in geen geval aansprakelijk zal zijn voor gevolgschade of onrechtstreekse schade van welke aard dan ook, waaronder maar niet beperkt tot verlies of corruptie van gegevens, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, verspilde uitgaven, verlies van goodwill of reputatieschade.

9. Overmacht
WEX kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige niet-uitvoering of laattijdige uitvoering voortvloeiende uit of verband houdende met enige gebeurtenis waarover WEX niet onmiddellijk controle heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
(a) stakingen, werknemersuitsluiting, vakbond geschillen van alle aard, gedeeltelijke of algemene stopzetting van werk, weigering om enig werk uit te voeren (ongeacht of het voorgaande wettelijk toegelaten is, of al dan niet betrekking heeft op de eigen werknemers van WEX);
(b) oorlog, vijandelijkheden, terroristische activiteiten of lokale, nationale of internationale noodgevallen;
(c) natuurrampen, brand, overstroming, pandemie, epidemie of griepuitbraak;
(d) onmogelijkheid om energie, nutsvoorzieningen, apparatuur, transportmiddelen, het krachtens onderhavige Overeenkomst te leveren product of de grondstof waaruit het product rechtstreeks of onrechtstreeks wordt afgeleid te verkrijgen;
(e) technische problemen, storingen of ongevallen met betrekking tot installaties, machines, voorzieningen, Verkooppunten, transportapparatuur, communicatiesystemen, computerhardware of –systemen of andere elektronische apparaten zoals kaartlezers;
(f) hinder bij het transport;
(g) daling van voorraden aan brandstof tot beneden het niveau dat WEX naar eigen goeddunken noodzakelijk acht;
(h) naleving te goeder trouw van eventuele reglementeringen, instructies of verzoeken van enige internationale, nationale, provinciale, haven- of andere openbare instantie of elke persoon die stelt ten behoeve van dergelijke instantie te handelen (ongeacht of het geldig of ongeldig is), of interferentie of beperking opgelegd door genoemde autoriteit;
(i) de dreiging van of redelijke bezorgdheid over een van de bovenstaande gebeurtenissen.

10. Algemeen
10.1 Het ondertekenen of het gebruik van een Kaart houdt de aanvaarding in van onderhavige Algemene Voorwaarden door de Klant.

10.2 WEX heeft het eenzijdige recht om enige bepaling van deze Overeenkomst te wijzigen, aan te vullen of ongedaan te maken en alle wijzigingen in deze Overeenkomst zullen aan de Klant worden Meegedeeld (tenzij deze worden beschouwd als kleine wijzigingen die geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van de Partijen onder deze Overeenkomst) en gepubliceerd op de Website (inclusief de overeenkomstige data van inwerkingtreding). De Klant dient de Website van tijd tot tijd online te controleren op (geplande) updates of wijzigingen in deze Overeenkomst. Het gebruik van een Kaart nadat deze Overeenkomst is bijgewerkt, wordt beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde Overeenkomst. Onverminderd het beëindigingsrecht van de Klant op grond van artikel 7.1 van deze Overeenkomst..

10.3 WEX kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit onderhavige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen (met inbegrip van maar niet beperkt tot de overdracht, de cessie of de factoring van schulden of vorderingen) aan derden (met inbegrip van maar niet beperkt tot andere Aangesloten Vennootschappen) na Schriftelijke Mededeling. De Klant geeft hierbij vooraf zijn toestemming voor een dergelijke overdracht of cessie. Bovendien kan WEX naar eigen goeddunken en zonder Mededeling een agent of contractant aanstellen voor de onderhandelingen over en/of de ondertekening van onderhavige Overeenkomst, en de Klant geeft hierbij uitdrukkelijk zijn goedkeuring voor een dergelijke aanstelling. De Klant kan zijn rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst alleen overdragen of cederen met de voorafgaande goedkeuring van WEX. Dit artikel beoogt uitdrukkelijk werking te hebben onder het Nederlandse contractenrecht en eigendomsrecht (goederenrechtelijk effect).

10.4 Indien de Klant uit twee of meerdere rechtspersonen bestaat, zullen zij krachtens onderhavige Overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk zijn.

10.5 Elke Partij zal de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen ter voorkoming van enige handeling of omstandigheid die kan resulteren in belangen die strijdig zijn met de belangen van de andere Partij. Deze verplichting zal gelden voor de activiteiten van de werknemers en agenten van elke Partij in het kader van hun relatie met de werknemers en familieleden van de andere Partij, haar vertegenwoordigers, verkopers, onderaannemers en derden. De naleving door elke Partij van dit vereiste zal onder meer het volgende inhouden: het nemen van voorzorgen om te vermijden dat werknemers of agenten van de betrokken Partij aanzienlijke giften, evenementen, betalingen, leningen of andere prestaties ontvangen, verstrekken of aanbieden met het doel bepaalde personen ertoe te bewegen om te handelen in strijd met de belangen van de andere Partij. Elke Partij zal de andere Partij onmiddellijk de identiteit Meedelen van haar vertegenwoordigers of werknemers van wie bekend is dat ze een aanzienlijk belang hebben in de commerciële of financiële activiteiten van de andere Partij.

10.6 Geen enkele actie van WEX tegen de Klant zal als exclusief worden beschouwd, en elke actie zal het maximale toepassingsgebied hebben dat wettelijk is toegestaan, en zal cumulatief zijn met elke andere actie die anderszins beschikbaar is voor WEX. De uitoefening of het begin van de uitoefening door WEX van een of meer acties vormt geen beletsel voor de gelijktijdige of volgende uitoefening door WEX van andere acties. Het toepassingsgebied van de actie van WEX blijft, voor zover wettelijk toegestaan, geldig na beëindiging van elke vorm van deze Overeenkomst. Voor zover wettelijk toegestaan, zal de uitoefening door WEX van enig recht, actie, bevoegdheid of privilege op geen enkele manier worden geschaad door een eerdere afstandsverklaring, vertraging of onthouding..

10.7 Elk van de bepalingen van onderhavige Overeenkomst is onafhankelijk en deelbaar en indien enige bepaling ongeldig of nietig wordt verklaard, kan dergelijke ongeldigheid of nietigheid de interpretatie of de effectiviteit van alle andere bepalingen van onderhavige Overeenkomst niet op enige manier aantasten.

10.8 Onderhavige Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen WEX en de Klant in verband met het gebruik van de Kaarten, en maakt ongedaan en vervangt alle andere voorgaande overeenkomsten en afspraken (schriftelijk of mondeling) met betrekking tot het gebruik van de Kaarten. Alle voorwaarden en bepalingen die worden verstrekt door de Klant worden uitdrukkelijk afgewezen zullen niet van toepassing zijn op onderhavige Overeenkomst.

10.9 Eventuele titels in onderhavige Overeenkomst worden enkel gemakshalve gebruikt en hebben geen invloed op de interpretatie.

10.10 Ongeacht enige bepaling die in strijd is met deze Overeenkomst of enig ander document kan niets in deze Overeenkomst of in enig ander document worden geïnterpreteerd als een overeenkomst door WEX om al dan niet te handelen in strijd met de Amerikaanse wet en toepasselijke wetten of op een zodanige manier als door hen strafbaar worden gesteld of op een door hen verboden wijze..

10.11 Onderhavige Overeenkomst en de overdracht van Goederen en het leveren van Diensten die geschieden middels het gebruik van de Kaart zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig de Nederlandse wetgeving (met uitzondering van de regels ten aanzien van conflictenrecht). De Klant onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Rotterdam, Nederland. Noch de Eenvormige Wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken van 1964 (‘LUVI’), noch het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (’CISG’) zal van toepassing zijn.

10.12 Voor Transacties met Verkooppunten buiten het grondgebied van de WEX-onderneming die de primaire relatie heeft met de Klant (extraterritoriale transacties), zal een gelieerde onderneming WEX vervangen voor het gebruik van de Kaart en de afgifte van Facturen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst. Op de datum van schrijven van deze Overeenkomst is de gelieerde onderneming Retail Petroleum Services Limited, maar deze entiteit kan van tijd tot tijd naar goeddunken van WEX worden vervangen.
Het gebruik van de Kaart voor extraterritoriale transacties buiten het grondgebied vormt een aankoop van Goederen of Diensten van een gelieerde onderneming of van een Retailer, naargelang het geval. Het eigendom van de Goederen en het risico van verlies zijn niet langer geldig bij levering van de Goederen in het Verkooppunt. Facturen voor deze leveringen worden verstrekt in overeenstemming met de voorwaarden in artikel 5 van deze Overeenkomst (hierboven).

11. Landspecifieke bepalingen
11.1 In het Verenigd Koninkrijk kunnen Kaarten enkel worden gebruikt indien ze vóór de aankoop van de Goederen aan de Retailer worden voorgelegd.

12. Intellectuele eigendom
12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de software en andere materialen, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes en voorbereidend materiaal komen exclusief aan WEX of haar licentiegevers toe, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

13. E-business
13.1 WEX behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen aan de e-business systemen.