ALGEMENE VOORWAARDEN WEX TELEMATICS ATOM

1. Definities en interpretatie
1.1 In deze voorwaarden geldt:
Aanvangsdatum heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 2.2;
Algemene Voorwaarden van de Website betekent de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Website, zoals deze van tijd tot tijd beschikbaar worden gesteld op de Website (en met inbegrip van het privacybeleid en het cookiesbeleid van de Website).

Contract betekent een contract voor de verkoop, verhuur en vergunningsverlening (indien van toepassing) van Producten en/of Diensten dat wordt afgesloten tussen de Klant en de Leverancier in overeenstemming met artikel 2, en dat deze Voorwaarden, het Order en eventuele facturen bevat;

Diensten betekent de diensten die betrekking hebben op de toepassing van WEX Telematics Atom, alle voorzieningen en rapporten die door de Leverancier moeten worden verstrekt zoals aangegeven in het Order;

Firmware betekent de in eigendom van de Leverancier zijnde software voor het beheer en de regeling van de tracking unit;

Garantieperiode heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 7.1;

Gegevensrapporten betekent visuele en andere voorstellingen van telematische gegevens die toegankelijk zijn via de Website;
Gelieerde maatschappij betekent met betrekking tot een partij, elke andere entiteit die een dergelijke partij bestuurt, door een dergelijke partij wordt bestuurd of onder gemeenschappelijk bestuur van een dergelijke partij staat. De termen “bestuurt”, “wordt bestuurd” en “gemeenschappelijk bestuur” zoals gebruikt in deze definitie betekenen de wettelijke, feitelijke of billijke eigendom, direct of indirect, van meer dan 50% van het geplaatste aandelenkapitaal of meer dan 50% van het stemrecht, of het vermogen om, direct of indirect, een lid van de raad van bestuur of een soortgelijk bestuursorgaan van een dergelijke entiteit te benoemen;

Hardware betekent door de Leverancier geleverde telematica-eenheden van voertuigen en bijbehorende randapparatuur (al dan niet met inbegrip van Firmware, SIM-kaart voor toegang tot het netwerk van de dienstenaanbieder en Onboard Unit);

Intellectueel eigendom betekent een octrooi, geregistreerd of niet-geregistreerd modellenrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten die inherent zijn aan de Producten, auteursrechten en databankrechten, alle andere soortgelijke of gelijkwaardige intellectuele of commerciële rechten of eigendommen die bestaan onder de wetten van elk rechtsgebied over de hele wereld, al dan niet geregistreerd en al dan niet toegekend, voorwaardelijk of toekomstig, en alle revisies, vernieuwingen, herstellingen en uitbreidingen van elk van de voorgaande, en alle rechten onder licenties, toestemmingen, orders, statuten of anderszins in verband met elk van de voorgaande;

Klant betekent de entiteit die de Producten (indien van toepassing) koopt, huurt of onder licentie houdt en/of de koper van Diensten;

Leverancier betekent WEX Europe Services (BE) BV, een naamloze vennootschap die is ingeschreven in het handelsregister van België (registratienummer 0547.665.760 ) en gevestigd te Grote Markt 40-42, 9600 Ronse;

Locatiegegevens betekent gegevens over de geografische positie van de Vloot en andere berichten die naar of door de Vloot zijn vestuurd;

Mobiele communicatiediensten betekent de mobiele, elektronische communicatiediensten die worden gebruikt voor het verzenden van Locatiegegevens;

Onboard Unit betekent een elektronisch apparaat dat kan worden gebruikt voor het verkrijgen, vastleggen en doorgeven van

Locatiegegevens en ander rijgedrag via een satellietvolgsysteem en voor het verzenden en ontvangen van dergelijke gegevens;

Order heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 2.1;

Overmacht betekent een gebeurtenis of een reeks van samenhangende gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de controlesfeer van de betreffende Partij vallen (waaronder stroomstoringen, netwerkproblemen, arbeidsconflicten, wetswijzigingen, rampen, explosies, branden, overstromingen, rellen, terreuraanslagen en oorlogen);

Partij betekent een partij in het Contract, en Partijen wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd;

Prijzen betekent de prijzen die zijn uiteengezet in de offerte van de Leverancier en opgenomen in het Order, of, als er geen prijs of prijzen zijn uiteengezet, de standaard catalogusprijzen van de Leverancier voor de Producten en/of de prijs voor de Diensten zoals deze van tijd tot tijd worden gepubliceerd op de website van de Leverancier;

Producten betekent de Hardware die door de Klant wordt gekocht of gehuurd (zoals uiteengezet in het Order) en indien van toepassing de Software en Firmware;

SIM betekent Subscriber Identity Module-kaart die toegang biedt tot het netwerk van de dienstenaanbieder;

Software betekent de toepassingssoftware die eigendom is van de Leverancier en, indien van toepassing, software van derden die onder licentie wordt gebruikt en die bestaat bij aanvang van het Contract of wordt ontwikkeld als een Product van de Diensten;

Statistische gegevens heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 9.4;

Vertrouwelijke informatie betekent informatie van commerciële, eigendoms- of andere waarde (niet exhaustieve opsomming) die door de ene Partij wordt bekendgemaakt aan de andere Partij en die wordt beschouwd als vertrouwelijk of redelijkerwijs kan worden geacht vertrouwelijk te zijn en die niet bekend is in het publieke domein of onafhankelijk is ontwikkeld;

Vloot betekent de voertuigen, activa of personen die worden gevolgd of getraceerd via de Diensten;

Voorwaarden betekent deze algemene voorwaarden; en

Website betekent de inhoud (waaronder alle weergegeven materialen en afbeeldingen, zoals databanken, kaarten, foto’s en andere beelden) op de website van de Leverancier www.wextelematicseurope.com en www.wexvelocity.com die de Gegevensrapporten bevat.

Wetgeving inzake gegevensbescherming betekent de toepasselijke wetgeving ter bescherming van de Persoonsgegevens van natuurlijke personen, met inbegrip van met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), samen met de bindende richtlijnen en gedragscodes van toezichthoudende autoriteiten.

WEX Telematics Atom zijn handelsnamen van de Leverancier en het moederbedrijf van de Leverancier, WEX Europe Services Limited (ondernemingsnummer:08284241);

De begrippen “Verwerkingsverantwoordelijke”, “Verwerker”, “Betrokkene”, “Persoonsgegevens”, “Inbreuk in verband met persoonsgegevens” en “Verwerking” hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

1.2 Het is niet de bedoeling om de ejusdem generis-regel toe te passen bij de interpretatie van deze Voorwaarden; hieruit volgt dat algemene concepten of categorieën die in deze Voorwaarden worden gebruikt niet zullen worden beperkt door specifieke voorbeelden of gevallen die worden gebruikt in verband met een dergelijk concept of een dergelijke categorie.
1.3 Het enkelvoud omvat het meervoud en vice versa en woorden die duiden op personen omvatten tevens rechtspersonen en feitelijke verenigingen van personen.

2. Basis van het Contract

2.1 Op verzoek van de Klant zal de Leverancier een offerte opstellen met hierin de commerciële voorwaarden volgens welke de Leverancier de Producten zal leveren of verhuren en/of de Diensten zal verlenen. Wanneer de Klant de Leverancier schriftelijk in kennis stelt van het feit dat hij de schriftelijke offerte accepteert, dan wordt deze aanvaarding een order van de Klant volgens de voorwaarden die in de offerte zijn uiteengezet en deze Voorwaarden (“Order”). Het Order vormt een aanbod van de Klant voor het kopen (of huren) van de Producten en/of Diensten in overeenstemming met deze Voorwaarden en de voorwaarden van de offerte.
2.2 Het Order wordt pas geacht door de Leverancier te zijn aanvaard nadat:
2.2.1 een naar behoren gemachtigde bestuurder of werknemer van de Leverancier aan de Klant schriftelijk heeft bevestigd dat het Order is aanvaard; en/of
2.2.2 het Order is verwerkt door de Leverancier.
op welk moment en op welke datum het Contract zal ontstaan (“Aanvangsdatum”).
2.3 Deze Voorwaarden vormen de enige voorwaarden waaronder de Leverancier handelt met de Klant en ze zijn van toepassing op alle Contracten en elke levering, aankoop of huur met betrekking tot de Producten en eventuele Diensten tussen de Leverancier en de Klant, met uitsluiting van alle andere voorwaarden en de voorwaarden die de Klant wil opleggen of opnemen, of die impliciet van toepassing zijn in de sector, in de praktijk, op grond van gebruiken of tijdens transacties. Wanneer de Leverancier het gebruik van de Website ter beschikking stelt van de Klant in overeenstemming met het Contract, dan zal, niettegenstaande het voorgaande, een dergelijk gebruik worden geregeld door de Algemene Voorwaarden van de Website.
2.4 Door aanvaarding van de schriftelijke offerte van de Leverancier te bevestigen en een Order in te dienen in overeenstemming met artikel 2.1, bevestigt, garandeert en verklaart de Klant dat hij dit doet als een bedrijf en niet als een consument.
2.5 De Klant erkent en aanvaardt dat de verplichtingen van de Leverancier op grond van het Contract kunnen worden uitgevoerd door de Leverancier of door een Gelieerde maatschappij van de Leverancier (naar keuze van de Leverancier), en dat de Leverancier kan eisen dat alle uitstaande betalingen van de Klant aan de Leverancier worden betaald aan een Gelieerde maatschappij van de Leverancier.

3. Levering & installatie

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen:
3.1.1 wordt alle Hardware door de Leverancier geleverd op de locatie van de Klant of op een ander adres als dit door de partijen is overeengekomen;
3.1.2 gaat het risico met betrekking tot de Producten over van de Leverancier naar de Klant wanneer de Producten worden geleverd aan of, indien van toepassing, opgehaald door de Klant;

4. Eigendomsrecht

4.1 Wanneer Producten worden geleverd aan de Klant, dan gaan de juridische en economische eigendom van de producten (met uitzondering van Firmware en SIM-kaart indien van toepassing) over van de Leverancier naar de Klant, afhankelijk van wat het laatst plaatsvindt, bij:
4.1.1 de levering van de Hardware; of
4.1.2 de ontvangst door de Leverancier van alle bedragen die de Klant verschuldigd is aan de Leverancier op grond van om het even welk Contract of andere overeenkomst.
4.2 Totdat de eigendom van de Hardware (met uitzondering van eventuele Firmware en SIM-kaart) is overgegaan naar de Klant:
4.2.1 zal de Klant de Hardware houden als fiduciair beheerder en bewaarnemer van de Leverancier;
4.2.2 zal de Klant voor zover van toepassing: (i) de Hardware opslaan in een zekere, veilige, droge en schone omgeving, gescheiden van andere producten en goederen; (ii) ervoor zorgen dat de Hardware gemakkelijk herkenbaar is als behorend aan de Leverancier; (iii) merktekens op de Hardware of op de bijbehorende verpakking niet beschadigen, vernietigen, wijzigen of verbergen; (iv) ervoor zorgen dat er geen last, retentierecht of andere bezwaring wordt gecreëerd met betrekking tot de Hardware; en (v) de Hardware overhandigen aan de Leverancier op diens verzoek.
4.3 \* MERGEFORMAT \* MERGEFORMAT Als een Klant de Hardware niet heeft betaald, dan zal het recht van de Klant op bezit van de Hardware onmiddellijk eindigen wanneer:
4.3.1 de Klant een vonnis van faillietverklaring krijgt uitgesproken, of een regeling of akkoord met zijn crediteuren aangaat, of in welke vorm dan ook onderhevig is aan een liquidatie of andere vorm van insolventie in de zin van de Faillissementswet van 8 augustus 1997;
4.3.2 de Klant zijn handelsactiviteiten staakt; of
4.3.3 de Klant de Hardware bezwaart of probeert dit te doen, of op welke wijze dan ook de Hardware belast.
4.4 De Leverancier is gerechtigd om zonder nadere kennisgeving Hardware waarover hij het eigendomsrecht heeft, te inspecteren of weer in bezit te nemen; en de Klant verleent de Leverancier en zijn werknemers en vertegenwoordigers onherroepelijk toestemming om:
4.4.1 wanneer de Hardware niet in een voertuig is geïnstalleerd, op elk moment elke locatie waar de Hardware zich bevindt of kan bevinden te betreden met als doel het inspecteren of verwijderen van dergelijke Hardware;
4.4.2 wanneer de Hardware in een voertuig is geïnstalleerd, de Hardware uit het voertuig te verwijderen. De Klant wordt geacht onverwijld mee te werken aan het beschikbaar stellen van het voertuig ten behoeve van de deïnstallatie.
4.5 De Leverancier kan een vordering indienen voor de prijs van de Hardware, en alle andere bedragen die verschuldigd zijn op grond van een Contract, ondanks het feit dat het eigendomsrecht van de Hardware niet is overgegaan op de Klant.

5. Verbintenissen en verplichtingen van de Klant

5.1 De Klant zal:
5.1.1 de Producten alleen voor het beoogde doel en op een zorgvuldige en correcte manier gebruiken in overeenstemming met de instructies en specificaties van de Leverancier;
5.1.2 ervoor zorgen dat de Producten en Diensten te allen tijde worden gebruikt in strikte overeenstemming met elke toepasselijke wet- en regelgeving, en te allen tijde alle licenties, toestemmingen, vergunningen en goedkeuringen die nodig zijn om gebruik te maken en te genieten van de Producten en Diensten verwerven en in stand houden (onder meer met betrekking tot de Wetgeving inzake gegevensbescherming);
5.1.3 bewerkstelligen dat alle beperkingen en verplichtingen krachtens dit Contract in gelijke mate gelden voor zijn werknemers, Gelieerde maatschappijen en klanten;
5.1.4 ervoor zorgen dat al deze werknemers, Gelieerde maatschappijen en klanten volledig voldoen aan al dergelijke beperkingen en verplichtingen;
5.1.5 te goeder trouwer samenwerken met de Leverancier en redelijke instructies van de Leverancier opvolgen;
5.1.6 bewerkstelligen dat de Leverancier, zijn vertegenwoordigers, werknemers, onderaannemers en Gelieerde maatschappijen toegang krijgen tot de Vloot en alle locaties waar de Vloot zich bevindt, en alle redelijke informatie verschaffen die van tijd tot tijd nodig is om te voldoen aan de verplichtingen van de Leverancier op grond van het Contract.

6. Prijzen en betaling

6.1 De Prijzen zijn als volgt betaalbaar:
6.1.1 de Prijs van Producten die door de Klant zijn gekocht, is [voorafgaand] aan de levering verschuldigd door middel van elektronische overschrijving;
6.1.2 de Prijs van Producten die door de Klant zijn gehuurd, is verschuldigd in maandelijkse termijnen door middel van domiciliëring;
6.1.3 de Prijs voor Diensten is verschuldigd in maandelijkse termijnen door middel van domiciliëring.
6.2 Alle Prijzen die verschuldigd zijn op grond van een Contract zijn exclusief alle belasting over de toegevoegde waarde en andere belastingen en heffingen die van toepassing zijn op de verkoop, het gebruik onder licentie en de levering van de Producten of het verlenen van de Diensten die verschuldigd zijn door de Klant.
6.3 Indien de Klant enig bedrag dat hij op grond van of in verband met een Contract niet op of vóór de vervaldatum betaalt, dan kan de Leverancier, zonder afbreuk te doen aan enig ander recht: (a) de Klant rente in rekening brengen over het achterstallige bedrag tegen een tarief van 5% per jaar boven de Britse basisrente van de Barclays Bank Plc zoals van tijd tot tijd vastgesteld (de rente zal dagelijks aangroeien tot aan de datum van de daadwerkelijke betaling en is betaalbaar op verzoek); of (b) rente en wettelijke schadevergoeding vorderen van de Klant op grond van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties van 2 augustus 2002.
6.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen alle prijzen door de Leverancier dertig dagen na een schriftelijke kennisgeving aan de Klant worden gewijzigd.
6.5 De Klant zal alle betalingen die verschuldigd zijn op grond van een Contract zonder enige aftrek, hetzij door middel van verrekening, tegenvordering, korting, reductie of anderszins, voldoen.
6.6 Alle resterende betalingen die verschuldigd zijn aan de Leverancier op grond van een huurovereenkomst met vaste looptijd (zoals vermeld in een Order) worden onmiddellijk opeisbaar na een vroegtijdige beëindiging van het contract, of na enig verzuim van de Klant.

7. Garantie

7.1 De Leverancier garandeert dat bij levering, en gedurende een periode van twaalf maanden vanaf de leveringsdatum (de “Garantieperiode”), de Producten:
7.1.1 in alle materiële opzichten voldoen aan hun beschrijving;
7.1.2 vrij zijn van materiële defecten op het gebied van ontwerp, materiaal en vakmanschap;
7.1.3 van voldoende kwaliteit zijn; en
7.1.4 geschikt zijn voor elk doel dat is aangegeven door de Leverancier.
7.2 Onder voorbehoud van artikel 7.3 geldt dat als:
7.2.1 de Klant door middel van een schriftelijke kennisgeving tijdens de garantieperiode en binnen een redelijke termijn na de ontdekking aangeeft dat sommige of alle Producten niet voldoen aan de in artikel 7.1 bedoelde garantie;
7.2.2 de Leverancier redelijkerwijs in de gelegenheid is gesteld om dergelijke Producten te onderzoeken; en
7.2.3 de Klant (indien hierom wordt gevraagd door de Leverancier) dergelijke Producten retourneert naar de vestiging van de Leverancier op kosten van de Klant,
de Leverancier, naar eigen goeddunken, de defecte Producten zal repareren of vervangen, of de betaalde prijs voor de gebrekkige Producten volledig zal terugbetalen (wanneer de Klant dergelijke Producten heeft gekocht).
7.3 De Leverancier is niet aansprakelijk voor Producten die niet voldoen aan de garantie zoals beschreven in artikel 7.1 als:
7.3.1 de Klant gebruik blijft maken van dergelijke Producten nadat hij een kennisgeving heeft verstuurd in overeenstemming met artikel 7.2;
7.3.2 het defect ontstaat omdat de Klant de mondelinge of schriftelijke instructies van de Leverancier niet heeft opgevolgd met betrekking tot de opslag, de installatie, de inbedrijfstelling, het gebruik of het onderhoud van de Producten of (als er geen instructies zijn) de goede handelspraktijken niet in acht heeft genomen;
7.3.3 de Klant dergelijke Producten wijzigt of repareert zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier;
7.3.4 het defect ontstaat als gevolg van normale slijtage, moedwillige beschadiging, nalatigheid, of abnormale gebruiksomstandigheden;
7.3.5 de Producten afwijken van hun beschrijving als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de toepasselijke wettelijke of reglementaire normen.
7.4 Behoudens het bepaalde in dit artikel 7, heeft de Leverancier geen aansprakelijkheid jegens de Klant als de Producten niet voldoen aan de in artikel 7.1 bedoelde garantie.
7.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Producten van de Leverancier die krachtens artikel 7.2 zijn gerepareerd of vervangen.

8. Website

8.1 Onder voorbehoud van en in overeenstemming met de bepalingen in dit Contract verleent de Leverancier aan de Klant voor de duur van het Contract een persoonlijk, niet-exclusief recht om: de Website te openen en de inhoud ervan te bekijken; en Gegevensrapporten of een deel daarvan van de Website te downloaden of af te drukken in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de Website.
8.2 Als onderdeel van de Dienstverlening zal de Leverancier:
8.2.1 de Klant voorzien van een unieke, persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord zodat de Klant de Website kan openen en de functies gelinkt aan de Website kan gebruiken. De Klant stemt ermee in dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van elke gebruikersnaam of elk wachtwoord dat is verstrekt op grond van dit artikel 8.2 berust bij de Klant;
8.2.2 de Gegevensrapporten van en de Locatiegegevens met betrekking tot gegevens die zijn ontvangen van de Onboard Unit van de Klant op de Website ter beschikking stellen van de Klant.
8.3 De Klant erkent en aanvaardt dat de beschikbaarheid van de Website (of relevante delen daarvan) afhankelijk is van systemen, technologieën en andere factoren die buiten de controlesfeer van de Leverancier liggen, inclusief maar niet beperkt tot, Mobiele communicatiediensten die worden geëxploiteerd door derde providers en het internet en onderling verbonden systemen. Vanwege de aard van dergelijke technologieën, systemen en andere factoren kunnen problemen, inclusief maar niet beperkt tot, uitval, foutieve koppelingen, stroomstoringen, overbelasting van het netwerk, signaaldegradatie en topografische, elektromagnetische en andere storingen en overheidsingrijpen een nadelig effect hebben op de beschikbaarheid van de Website. De Leverancier garandeert niet dat de functies die beschikbaar worden gesteld op de Website ondersteund zullen blijven door de Mobiele communicatiediensten, of dat de Klant in staat zal zijn om de functies die als onderdeel van de Diensten op de Website ter beschikking zijn gesteld voor het beoogde doel te gebruiken, vanwege het feit dat dergelijke mede afhankelijk zijn van omstandigheden die buiten de redelijke controlesfeer van de Leverancier liggen.
8.4 De Leverancier zal de Klant voorzien van SIM-kaarten voor elke Onboard Unit die de Klant mag gebruiken in overeenstemming met het Contract. De Klant zal deze SIM-kaarten uitsluitend gebruiken:
8.4.1 in combinatie met de Onboard Units; en
8.4.2 voor het verzenden Locatiegegevens tussen de Vloot en het platform van de Leverancier zoals toegestaan als onderdeel van de Diensten.
8.5 De eigendom van de door de Leverancier verstrekte SIM-kaarten blijft bij de Leverancier.De Klant moet deze SIM-kaarten na afloop of beëindiging van het Contract retourneren of vernietigen.

9. Intellectuele eigendomsrechten en gegevens

9.1 Alle Intellectuele eigendomsrechten op, voortvloeiend uit of in verband met de Diensten of de Producten (met inbegrip van Hardware, Firmware en Gegevensrapporten) zijn eigendom van de Leverancier.
9.2 De Klant erkent dat, ten aanzien van Intellectuele eigendomsrechten van derden op de Diensten of de Producten, het gebruik van dergelijke Intellectuele eigendomsrechten door de Klant afhankelijk is van het feit of de Leverancier een schriftelijke licentie krijgt van de betreffende licentiegever met voorwaarden die de Leverancier het recht geven om dergelijke rechten onder licentie aan de Klant aan te bieden.
9.3 De Leverancier is eigenaar van alle gegevens die door of in verband met de werking of de prestaties van de Diensten worden gegenereerd (met inbegrip van de Gegevensrapporten en Locatiegegevens). Deze operationele en prestatiegegevens bevatten geen persoonsgegevens (die, ter voorkoming van twijfel, worden behandeld met inachtneming van het bepaalde in artikel 12).
9.4 De Klant is eigenaar van alle gegevens die door of namens de Klant worden verstrekt aan de Leverancier in verband met de Diensten. De Leverancier kan deze gegevens gebruiken zoals vereist voor het verrichten van de Diensten. Bovendien is de Leverancier gerechtigd om een kopie van deze gegevens in samengevoegde vorm (zodat de identiteit van de Klant en welke Betrokkene dan ook niet controleerbaar is) te behouden en te gebruiken voor het uitvoeren van data-analyses met betrekking tot de aan zijn klanten geleverde diensten en anderszins om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen (“Statistische gegevens”).
9.5 Bij deze verleent de Klant aan de Leverancier een niet-exclusief, royaltyvrij, volledig betaald, niet-herroepbaar wereldwijd recht en licentie om de Statistische gegevens te verkrijgen, te bekijken, te analyseren, te gebruiken, te manipuleren, te kopiëren en aan te passen voor eigen doeleinden, waaronder voor het gebruik van de informatie om rapporten, analyses en gegevens die zijn gebaseerd op de Statistische gegevens, te maken en te verdelen. De Leverancier zal echter geen Statistische gegevens die de Klant of enige bestuurders van de voertuigen van de Klant identificeren, bekendmaken aan derden of gebruiken voor eigen doeleinden, tenzij wat betreft dergelijke anonimisering en gebruik van de Statistische gegevens, met dien verstande echter dat deze beperking niet geldt voor de mededeling van Statistische gegevens:
9.5.1 die wettelijk vereist is, als gevolg van een verzoek van wetshandhavingsautoriteiten;
9.5.2 die wordt gedaan in het kader van een gerechtelijk of soortgelijk bevel;
9.5.3 die wordt gedaan in het kader van een voorgenomen fusie, overname of gelijkaardige transactie;
9.5.4 die wordt gedaan aan Gelieerde maatschappijen of verbonden ondernemingen; of
9.5.5 die wordt gedaan aan dienstverleners van de Leverancier in het kader van het leveren van de Diensten namens de Leverancier.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Niets in deze Voorwaarden of het Contract wordt geacht als uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de Leverancier ten aanzien van:
10.1.1 overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid; of
10.1.2 fraude of bedrieglijke onjuiste weergave; of
10.1.3 opzet; of
10.1.4 schending van de voorwaarden die zijn geïmpliceerd in deel 2 van de Supply of Goods and Services Act 1982 (wet inzake levering van goederen en diensten) (eigendomsrecht en ongestoord bezit);
10.1.5 schending van de voorwaarden die zijn geïmpliceerd in artikel 12 van de Sale of Goods Act 1979 (wet inzake de verkoop van goederen) (eigendomsrecht en ongestoord bezit); of
10.1.6 gebrekkige producten volgens de wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.
10.2 Onder voorbehoud van artikel 10.1 zal de Leverancier in geen geval, hetzij wegens contract, onrechtmatige daad (inclusief in elk geval nalatigheid), onjuiste weergave (anders dan bedrieglijke onjuiste weergave), schending van een wettelijke verplichting of anderszins krachtens het Contract, aansprakelijk zijn voor om het even welke bijzondere, indirecte of gevolgschade of verlies, met inbegrip van maar niet beperkt tot winst-, inkomsten-, gebruiks-, productie- of omzetderving of verlies van verwachte besparingen, contracten of commerciële kansen, verlies of beschadiging van goodwill of reputatie of enig verlies van gegevens, databank of software.
10.3 Onder voorbehoud van artikel 10.1 zal de maximale totale aansprakelijkheid van de Leverancier op grond van het Contract of anderszins in geen geval meer bedragen dan 110% van de netto prijs die door de Klant is betaald of moet worden betaald in de twaalf maanden voorafgaand aan het tijdstip waarop de schade is ontstaan (of in het geval dat het verlies of de schade zich minder dan twaalf maanden na de Aanvangsdatum heeft voorgedaan de kortere periode die is verstreken sinds de Aanvangsdatum).
10.4 Indien een Partij door Overmacht wordt verhinderd of vertraagd in de uitvoering van haar verplichtingen op grond van het Contract, dan is deze Partij vrijgesteld van de uitvoering of tijdige uitvoering, naargelang hetgeen van toepassing is, van haar verplichting, voor zover deze Overmacht aanhoudt en deze Partij ermee akkoord gaat om alle redelijke inspanningen te verrichten om de Overmacht teniet te doen of te omzeilen, om zo haar verplichtingen op grond van het Contract te kunnen uitvoeren.

11. Termijn en beëindiging

11.1 Het Contract treedt in werking op de Aanvangsdatum en zal van kracht blijven totdat:
11.1.1 in geval van een Contract dat uitsluitend betrekking heeft op de verkoop van Producten, de voltooiing, afhankelijk van wat het laatst plaatsvindt, van: (i) de levering van alle Producten; en (ii) de ontvangst door de Leverancier van alle bedragen die op grond van het Contract verschuldigd zijn aan de Leverancier;
11.1.2 in geval van een Contract dat ook betrekking heeft op de levering van Diensten, de voltooiing, afhankelijk van wat het laatst plaatsvindt, van: (i) de verlening van alle Diensten; en (ii) de ontvangst door de Leverancier van alle bedragen die op grond van het Contract verschuldigd zijn aan de Leverancier;
11.1.3 in geval van een Contract voor de huur van Producten, de voltooiing, afhankelijk van wat het laatst plaatsvindt, van: (i) de betreffende huurperiode zoals uiteengezet in het Order; en (ii) de ontvangst door de Leverancier van alle bedragen die op grond van het Contract verschuldigd zijn aan de Leverancier; of
11.1.4 in het geval van welk Contract dan ook, de beëindiging van het Contract in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 11, indien eerder.
11.2 Elke partij kan, onverminderd haar andere rechten die voortvloeien uit dit Contract, het Contract zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen door middel van schriftelijke kennisgeving:
11.2.1 na een voorafgaande kennisgeving van minstens achtentwintig dagen, waarbij een dergelijke kennisgeving verstrijkt op de laatste dag van een kalendermaand; of
11.2.2 met onmiddellijke ingang, indien:
11.2.2.1 de andere partij er niet in slaagt om een wezenlijke voorwaarde of bepaling van het Contract na te leven of uit te voeren, in elk geval met inbegrip van niet-betaling, en een dergelijk verzuim of een dergelijke schending niet is verholpen (indien herstel mogelijk is) binnen twintig kalenderdagen na verzending van de schriftelijke kennisgeving onder vermelding van de aard van de schending en de eis om deze te verhelpen;
11.2.2.2 één van de volgende gebeurtenissen zich voordoen: (i) de presentatie van een verzoekschrift tot liquidatie van de andere Partij; (ii) de andere Partij is het voorwerp van een besluit of een effectieve uitspraak voor de liquidatie van de andere Partij; (iii) de aanvraag voor een besluit of de aanvraag voor de benoeming van een curator (met inbegrip van een administratieve curator), beheerder, bewindvoerder of een soortgelijke functionaris met betrekking tot de andere partij; (iv) er is een curator, administratieve curator, beheerder of soortgelijke functionaris aangesteld voor alle of een deel van de activa of onderneming van de andere Partij; (v) de andere Partij gaat een algemeen akkoord of een algemene regeling met haar crediteuren of een toewijzing ten gunste van haar crediteuren of een andere soortgelijke regeling aan; (vi) de andere Partij gaat failliet; (vii) de andere Partij is niet in staat om haar schulden te betalen of is anderszins insolvent, of (viii) de andere Partij staakt de uitvoering van haar werkzaamheden of dreigt dit te doen;
11.2.2.3 er is sprake van vertraging bij of niet-uitvoering van de Contractuele prestaties die resulteert uit een geval van Overmacht, en deze vertraging of niet-uitvoering houdt aan gedurende een periode van drie maanden.

12. Gegevensbescherming

12.1 Elke Partij dient alle bepalingen van de Wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven, voor zover de niet-naleving van dergelijke bepalingen gevolgen zou hebben voor de belangen van de andere Partij en/of voor de desbetreffende Betrokkene. Dit omvat ook de verplichting van de Klant om de desbetreffende Betrokkenen passend te informeren over de Verwerking van hun Persoonsgegevens door de Leverancier namens de Klant.
12.2 De Partijen erkennen dat, wat Persoonsgegevens betreft die door de Leverancier worden verwerkt namens de Klant in het kader van deze Overeenkomst, met inbegrip van de gegevens uit of in verband met het beheer of het uitvoeren van de Diensten (met inbegrip van de Gegevensrapporten en de Locatiegegevens), de Klant optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke en de Leverancier optreedt als Verwerker.
12.3 De Leverancier gaat enkel over tot het verzamelen, verwerken, bewaren en gebruiken van Persoonsgegevens en van de Locatiegegevens:
12.3.1 voor zover dit vereist is om te voldoen aan de rechtmatige, gedocumenteerde en redelijke instructies van de Klant (die, tenzij anders overeengekomen, zullen inhouden dat Persoonsgegevens moeten worden verwerkt voor zover dat nodig is voor de tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst en het verbeteren van de WEX Telematics Atom Service); en
12.3.2 voor zover dit vereist is om te voldoen aan het op de Leverancier van toepassing zijnde Europees Unierecht of lidstatelijke recht, in welk geval de Leverancier (in de mate waarin dit wettelijk is toegestaan) de Klant voorafgaand aan de Verwerking van deze Persoonsgegevens kennis dient te geven.
12.4 De Klant geeft de Leverancier opdracht de Persoonsgegevens te verzamelen, verwerken, bewaren en gebruiken voor het doel zoals hierboven beschreven in artikel 12.3.
12.5 De Klant stemt hierbij in met het aanduiden door de Leverancier van subverwerkers, die van tijd tot tijd door de Leverancier kunnen worden ingezet ter ondersteuning van het leveren van de Diensten door de Leverancier aan de Klant, met inbegrip van het uitbesteden door de Leverancier van het hosten van zijn datacenters aan derden. De Leverancier garandeert dat dergelijke derden er wettelijk toe gehouden zullen zijn de desbetreffende bepalingen van deze Overeenkomst en hun respectieve verplichtingen als Verwerker op grond van de Wetgeving inzake gegevensbescherming, na te leven.
12.6 De Klant kan zijn toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van deze Overeenkomst te allen tijde intrekken. Dergelijke intrekking moet aan de Leverancier schriftelijk worden meegedeeld, heeft geen gevolgen voor de Overeenkomst, en doet niet af aan de verplichtingen van de Klant (waaronder diens betaalverplichtingen) krachtens de Overeenkomst. De Klant erkent dat een dergelijke intrekking als gevolg kan hebben dat de Leverancier misschien niet in staat is de diensten te leveren.
12.7 De Leverancier moet de passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de op grond van de Overeenkomst verzamelde Persoonsgegevens te beveiligen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of toegang, in het bijzonder waar de Verwerking het doorsturen van gegevens via een netwerk inhoudt, en tegen elke andere onrechtmatige vorm van Verwerking. Rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten, moeten deze maatregelen een beveiligingsniveau waarborgen dat is afgestemd op de risico’s die de Verwerking met zich meebrengt en op de aard van de te beschermen gegevens.
12.8 De Leverancier moet onverwijld, en in elk geval binnen vijf (5) Werkdagen, de Klant kennisgeven van elk bericht van een Betrokkene inzake de Verwerking van hun Persoonsgegevens, en van elk bericht (met inbegrip van een bericht van een toezichthoudende autoriteit) waar de Leverancier kennis van krijgt en dat betrekking heeft op de verplichtingen van om het even welke Partij op grond van de Wetgeving inzake gegevensbescherming wat betreft de Persoonsgegevens.
12.9 Indien de Leverancier kennis krijgt van een Inbreuk in verband met persoonsgegevens, dient deze:
12.9.1 de Klant hiervan onverwijld, en in elk geval binnen 72 uur kennis te geven; en
12.9.2 samen te werken met de Klant en de door de Klant gevraagde stappen te ondernemen die commercieel redelijk zijn om de Klant bij te staan in het onderzoek, het matigen en het verhelpen van de Inbreuk in verband met persoonsgegevens, met dien verstande dat de Klant de Leverancier volledig zal vergoeden voor alle kosten (met inbegrip van kosten voor interne hulpbronnen en derden) die de Leverancier redelijkerwijs maakt voor het nakomen van diens verplichtingen krachtens dit artikel 13.8, voor zover de Inbreuk in verband met persoonsgegevens niet werd veroorzaakt door de Leverancier.
12.10 De Leverancier dient:
12.10.1 te waarborgen dat zijn werknemers die toegang kunnen hebben tot de persoonsgegevens, zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een wettelijke of beroepsmatige verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden;
12.10.2 binnen 120 dagen na afloop of beëindiging van de Overeenkomst of van de Dienst waarop deze betrekking heeft, indien dit eerder is, en zo snel mogelijk, op te houden met de Verwerking van de Persoonsgegevens en deze Persoonsgegevens en bestaande kopieën, of de daarin vervatte gegevens, ofwel veilig te wissen, ofwel terug te bezorgen, volgend op een schriftelijk verzoek van de Klant. Voor alle duidelijkheid wordt gesteld dat dit niet geldt voor de Statistische gegevens die de Leverancier mag behouden; en
12.10.3 voor zover wettelijk toegestaan de Klant verdere gegevens te verstrekken en (voor zover van toepassing) bijstand te verlenen voor het uitvoeren van enige audit of beoordeling die de Klant redelijkerwijze kan vereisen, met als doel te verzekeren dat de Leverancier voldoet aan de verplichtingen zoals bepaald in dit artikel 13, steeds met dien verstande dat de Leverancier er op grond van deze verplichting niet toe gehouden is toegang te geven tot informatie over (i) de interne prijspolitiek van de Leverancier; (ii) andere klanten van de Leverancier (met inbegrip van prijsinformatie); (iii) niet-openbare externe rapporten van de Leverancier; (iv) interne auditrapporten van de Leverancier; (v) intellectuele eigendomsrechten van de leverancier; of (vi) enige andere informatie die inbreuk kan maken op de AVG of op enige andere bepaling inzake gegevensbescherming van het Europese of lidstatelijke recht. Op grond van deze bepaling kan slechts één audit of beoordeling worden gevraagd binnen een termijn van twaalf (12) maanden, mits de Partijen op redelijke wijze in overleg een passende datum bepalen voor de audit of beoordeling.
12.11 De Klant garandeert, in diens hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke:
12.11.1 dat hij beschikt over de nodige bevoegdheid en toestemming om de Leverancier toe te laten de Persoonsgegevens voor het doel van deze Overeenkomst te verwerken, overeenkomstig de Wetgeving inzake gegevensbescherming;
12.11.2 dat hij de verplichtingen die door de Wetgeving inzake gegevensbescherming aan Verwerkingsverantwoordelijken worden opgelegd, heeft nageleefd en gedurende de Overeenkomst zal blijven naleven.
12.12 De Klant dient de Leverancier te vrijwaren tegen alle aanspraken, vorderingen, procedures, schade-eisen, kosten en uitgaven ten laste van de Leverancier als gevolg van of in verband met de niet-nakoming door de Klant van artikel 12.11.
12.13 De Partijen erkennen dat zij ermee akkoord zijn gegaan dat de Klant zal antwoorden op vragen van Betrokkenen en van overheidsinstanties en/of gerechtelijke instanties aangaande de Verwerking van Persoonsgegevens door de Leverancier, en dat de Klant de nodige procedures in moet stellen om dergelijke vragen te behandelen.
12.14 Het onderwerp en de duur van de Verwerking, de aard en het doel van de Verwerking, het soort Persoonsgegevens en de categorieën van Betrokkenen, zoals vereist door artikel 28, lid 3 van de AVG of door soortgelijke bepalingen van enige Wetgeving inzake gegevensbescherming, zijn opgenomen in een bijlage bij deze Overeenkomst. Geen enkele bepaling in de bijlage roept enig recht of enige verplichting in het leven tussen de Partijen.

13. Vertrouwelijke informatie

13.1 Elke Partij stemt ermee in dat voor de duur van dit Contract en voor een volgende periode van drie jaar zij Vertrouwelijke informatie van de andere Partij te allen tijde vertrouwelijk zullen houden en niet zullen toestaan dat deze wordt gekopieerd, gebruikt, openbaar gemaakt of verwijderd tenzij in overeenstemming met dit Contract. De bepalingen van dit artikel 13 gelden niet voor Vertrouwelijke informatie die reeds in het publieke domein is of dit op een toekomstige datum anders dan door schending van dit Contract.

14. Algemeen

14.1 Er wordt geen afstand gedaan van een schending van welke bepaling van deze Voorwaarden of het Contract dan ook, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de niet-schendende Partij.
14.2 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden of het Contract door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onrechtmatig en/of niet-afdwingbaar wordt geacht, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden of de Overeenkomst van kracht. Indien een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan werd verwijderd, dan wordt geacht dat dit deel is verwijderd, en blijft de rest van de bepaling van kracht (tenzij dit zou indruisen tegen de duidelijke bedoeling van de Partijen, in welk geval het geheel van de desbetreffende bepaling geacht wordt te zijn verwijderd).
14.3 Deze Voorwaarden en het Contract kunnen niet worden gewijzigd, behalve door middel van een schriftelijk document dat door of namens elk van de Partijen is ondertekend.
14.4 De Leverancier is gerechtigd om deze Voorwaarden te wijzigen door middel van publicatie op de website van de Leverancier en de wijzigingen treden in werking op de datum waarop de Klant hiervan in kennis is gesteld en zijn van toepassing op alle Contracten die na die datum worden afgesloten.
14.5 De Leverancier mag zijn rechten en plichten op grond van deze Voorwaarden of het Contract zonder toestemming van de Klant overdragen. Tenzij uitdrukkelijk bepaald in een Contract, kan de Klant niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier een Contract of enige rechten of verplichtingen op grond van deze Voorwaarden of het Contract overdragen, toewijzen, belasten, onder licentie aanbieden of er anderszins afstand van doen of erin handelen.
14.6 Elk contract wordt opgesteld ten bate van de Partijen en is niet bedoeld om ten goede te komen van een derde of uitvoerbaar te zijn door een derde, behalve voor sub-licentiebepalingen voor software van derden. Het recht van de Partijen om een Contract te beëindigen of te ontbinden, of akkoord te gaan met een wijziging, ontheffing, variatie of verrekening op grond van of in verband met een Contract is niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.
14.7 Het Contract vormt de gehele overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp en vervangt alle eerdere overeenkomsten, regelingen en afspraken tussen de Partijen met betrekking tot dat onderwerp, met dien verstande dat het gebruik van de Website door de Klant wordt beheerst door de Algemene voorwaarden van de Website.
14.8 Het niet of niet onmiddellijk afdwingen of gedeeltelijk afdwingen van enige bepaling in dit Contract door één van de Partijen, mag niet worden opgevat alsof zij afstand doet van haar rechten krachtens het Contract. Een verklaring van één van de Partijen dat zij afstand doet van haar rechten na een inbreuk op, of een gebrekkige vervulling van een bepaling van het Contract door de andere Partij, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van rechten voor een eventuele latere inbreuk op of gebrekkige vervulling en doet op generlei wijze afbreuk aan de overige voorwaarden van het Contract.
14.9 De opstelling, het bestaan, de constructie, de uitvoering, de geldigheid en alle aspecten van het Contract worden beheerst door Belgisch recht en de Partijen onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

 

BIJLAGE: Persoonsgegevens
Deze bijlage bevat gegevens over de Verwerking van Persoonsgegevens, zoals vereist door artikel 28, lid 3 van de AVG of door soortgelijke bepalingen van enige Wetgeving inzake gegevensbescherming.

Onderwerp en duur van de Verwerking Verwerking van Persoonsgegevens ter ondersteuning van de levering van Goederen en bijbehorende Diensten zoals bepaald in deze Overeenkomst, voor de duur van deze Overeenkomst.
Aard en doel van de Verwerking Verwerking voor de levering van de Goederen en bijbehorende Diensten zoals beschreven in deze Overeenkomst.
Soort persoonsgegevens Namen, fysieke adressen, telefoonnummers, nationale identiteitskaarten, paspoortnummers, nummers van rijbewijzen, geboortedatums, functietitels, e-mailadressen, bankrekeninggegevens, geolocatiegegevens.
Categorieën van Betrokkenen Werknemers en chauffeurs van Klanten, zelfstandige handelaren, en houders van kaarten van Klanten.
Rechten en plichten van de Verwerkingsverantwoordelijke Zoals bepaald in de regelingen en in deze Overeenkomst