GENERELLE VILKÅR FOR BRUK AV KORT

1. Formål
Formålet med avtalen er å definere under hvilke vilkår kunder kan bruke kort til å motta varer ved deltakende utsalgssteder.

2. Definisjoner

I denne avtalen skal følgende ord ha følgende betydninger:

–  “Tilknyttet selskap” betyr (1) i WEX` tilfelle WEX Inc. eller et selskap som WEX Inc. direkte eller indirekte eier eller kontrollerer 50 % eller mer av de stemmeberettigede aksjene i, og (2) i kundens tilfelle ethvert selskap som kundens ultimate holdingselskap direkte eller indirekte eier eller kontrollerer 50 % eller mer av de stemmeberettigede aksjene i;

–  “Avtalen” betyr disse generelle vilkårene samt kortskjemaer og kortprosedyrer. Ved konflikt mellom en bestemmelse i disse generelle vilkårene, kortskjemaene eller kortprosedyrene skal kortskjemaene gå foran de generelle vilkårene, og de generelle vilkårene skal gå foran kortprosedyrene;

–  “Kortskjemaer” betyr søknadsskjemaet, kortbestillingsskjemaet, e-business-registreringsskjema og/eller andre skjemaer som fylles ut av kunden på WEX` forespørsel, og som godkjennes av WEX;

–  “Virkedag” betyr enhver dag avregningsbanker holder åpent, unntatt lørdager, søndager og helligdager;

–  “Kortinnehavere” betyr personer som kunden har gitt et kort til, og som er autorisert av kunden til å bruke et slikt kort, og “Kortinnehaver” viser til alle disse;

–  “Kortprosedyrer” betyr alle prosedyrer eller retningslinjer for bruk av kortene, i henhold til informasjon fra WEX fra tid til annen;

–  “Kortprogram” betyr kortordningen som eies og/eller drives av WEX, og som ligger til grunn for WEX` utstedelse av kort til kundene;

–  “Kort” betyr at alle betalingskort som WEX og/eller en tredjepart utpekt av WEX utsteder til kunden, og begrepet “kort” viser til hvert enkelt av disse kortene. Dette utelukker lojalitetskort som kan utstedes av WEX fra tid til annen;

–  “Kostnader” betyr gebyrer (inkludert tilleggsavgifter) som ilegges av WEX i samsvar med denne avtalen. Detaljer om dette finnes i en egen del om gebyrer på nettstedet;

–  “Kredittgrense” betyr det maksimale antallet ubetalte transaksjoner, fakturert eller ikke, som til enhver tid kan være utestående på en kundekonto. Kredittgrensen fastsettes av WEX og kan når som helst endres etter WEX` eget skjønn. WEX vil informere kunden om kredittgrensen fra tid til annen samt på forespørsel;

–  “Kunden” betyr personen eller selskapet som er beskrevet i kortskjemaet, og som har fått sin søknad om kort godkjent av WEX;

–  «Lover for databeskyttelse» betyr gjeldende lover som beskytter fysiske personers personopplysninger, inkludert og i særdeleshet Data Protection Act 1998 og eventuelle erstatninger av den, og personvernforordningen («GDPR») samt bindende retningslinjer og forskrifter som fra tid til annen pålegges av relevante tilsynsmyndigheter.

–  “Vekslingskurs” betyr gjennomsnittet av henholdsvis kjøps- og salgskurs for euro i henhold til referansesatser publisert av den europeiske sentralbanken på dagen for korttransaksjonen, pluss 1,5 %. På dager da slike kurser ikke publiseres, skal kursen settes til den kursen som var gjeldende på forrige virkedag da en kurs ble publisert, eller til en annen valutakurs som WEX kan varsle kunden om fra tid til annen;

–  “Drivstoffprodukter” betyr alle grader av diesel- og bensinprodukter som WEX leverer til kunden fra tid til annen;

–  “Varer” betyr drivstoffprodukter, ikke-drivstoffprodukter, Brikker og alle andre produkter og/eller tjenester som kan kjøpes fra tid til annen i henhold til denne avtalen

–  “Rente” betyr gjeldende rentesats i henhold til Forsinkelsesrenteloven (Forsinkelsesrenteloven) av 17. desember 1976 nr.100;

–  “Faktura” har betydningen beskrevet i punkt 5.2 (d);

–  “Ikke-drivstoffprodukter” betyr alle produkter som ikke er drivstoffprodukter, og som WEX leverer til kunden fra tid til annen;

–  “Varsle” eller “Varsel” betyr å informere den andre parten på en av følgende måter;

(a) gjennom nettstedet – ved varsel til WEX (1) ved å sende inn den nødvendige informasjonen elektronisk ved hjelp av funksjonene som finnes på nettstedet for dette formålet, eller ved varsel til kunde (2) ved å legge ut informasjon på nettstedet

(b) ved å sende en e-post til en e-postadresse som henholdsvis WEX eller kunden kan angi fra tid til annen (“per e-post“)

(c) ved å sende en faks til et faksnummer som henholdsvis WEX eller kunden kan angi fra tid til annen (“per faks“)

(d) ved å sende et brev til en adresse som henholdsvis WEX eller kunden kan angi fra tid til annen

(e) ved å inkludere spesifikk informasjon på fakturaen eller på betalingsoversikten som følger med fakturaen (gjelder bare for et varsel fra WEX til kunden)

(f) per telefon ved å bruke et telefonnummer som henholdsvis WEX eller kunden kan angi fra tid til annen (“per telefon“)

–  “Skriftlig varsel” betyr et varsel på en av formene spesifisert i punktene (a) til (e) over;

–  “Sen betaling” har betydningen beskrevet i punkt 5.3 (a);

–  “Listepris” betyr (der aktuelt) listeprisen (inkludert prisenes gyldighetsdatoer) som er tilgjengelig for kunden på skriftlig forespørsel til WEX;

–  “Partene” betyr WEX og kunden, og “Part” betyr en av disse;

–  “Betalingsfrist” har betydningen beskrevet i punkt 5.3 (a);

PIN-kode” betyr det personlige identifikasjonsnummeret som utstedes for bruk med et kort;

–  “Brikke” betyr en elektronisk enhet levert via WEX til bruk i bil.  Kunden kan benytte Brikken til bompasseringer, parkering, ferger osv.;

–  “Priser” betyr drivstoffprisene som kundene skal betale for varer som leveres av WEX fra tid til annen;

–  “Forhandlere” betyr WEX og/eller selskaper som har inngått avtale med WEX om å akseptere kort som betaling for varer, etter hva som er aktuelt, og “Forhandler” betyr én av disse;

–  “Utsalgssted” betyr stedet der en forhandler leverer varer til en kunde eller kortinnehaver;

–  “Tilleggsavgifter” betyr avgifter ilagt av WEX ved kjøp av varer. Detaljer om dette finnes på nettstedet;

–  “Transaksjon” betyr bruk av kortet til å motta varer ved et utsalgssted;

–  “Nettsted” betyr wexeuropeservices.com eller andre nettsteder som WEX kan gi kunden tilgang til i forbindelse med denne avtalen;

–  “WEX” betyr WEX Europe Services AS (organisasjonsnummer 913280741) med registrert kontoradresse Rosenholm Campus, Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen og dets etterfølgere, stedfortredere og utpekte representanter eller andre tilknyttede selskaper og deres etterfølgere, representanter eller stedfortredere, etter hva som er aktuelt;

–               «WEX’ kortsenter» betyr kontaktpunktet for administrative forhold knyttet til kortet, som varslet av WEX fra tid til annen og –         begrepene «datakontroller»«databehandler»«dataemne»«personopplysninger»«sikkerhetsbrudd» og «prosess/behandling» har samme betydning som beskrives i lovene om databeskyttelse.

3. Kortprogrammet

3.1 WEX kan etter eget skjønn gi, eller få en tredjepart til å gi, ett eller flere kort til kunden. Kunden kan bruke kortet til å kjøpe visse varer som er tilgjengelige ved utsalgsstedene, men kunden er ikke forpliktet til å kjøpe et minimum antall varer med bruk av kortet. Et kort som ikke har vært brukt i løpet av en bestemt tid, som fastsatt av WEX, kan kanselleres automatisk eller underlegges et gebyr som følge av slik manglende aktivitet.

3.2 Gjennom forhandlere tilbyr WEX et utvalg av varer som kan kjøpes med et kort. Kunden bestemmer hvilke varekategorier som kan kjøpes med kort, basert på det tilgjengelige tilbudet under kortprogrammet. WEX kan når som helst og uten varsel utvide eller redusere omfanget av varer som tilbys under kortprogrammet. Utstedelse av kort til kunden gir ikke kunden noen rett til å motta varer.

3.3 Bruk av kortet innebærer et kjøp av varer fra WEX eller fra forhandler, etter hva som er aktuelt. Eiendomsretten til varene og risikoen for tap overføres til kunden ved levering av varene ved utsalgsstedet.

3.4 Kort kan bare brukes på deltakende utsalgssteder, men forhandlere har rett til å holde kort tilbake og/eller nekte å levere varer, akseptere kort eller behandle transaksjoner av enhver grunn, inkludert, men ikke begrenset til produktknapphet, teknisk utstyrssvikt eller manglende overholdelse av avtalen fra kundens side. Kunden skal overholde alle forhandlerens brukskrav og -vilkår ved utsalgsstedet.  WEX kan belaste kunden for alle avgifter eller betalinger som forhandleren belaster WEX for i forbindelse med kundetransaksjoner som ikke overholder lokale bestemmelser eller skader forhandlerens utstyr. Dersom varene allerede er levert, og kortet av en eller annen grunn ikke godkjennes av forhandleren, er kunden pålagt å betale for varene med andre betalingsmidler etter forhandlerens gjeldende kundepris ved utsalgsstedet.

3.5 Kunden kan autorisere kortinnehavere til å bruke et kort og skal sørge for at kortinnehaverne opptrer i samsvar med kundens forpliktelser etter denne avtalen. Kunden skal påse at kort ikke forblir i hende på personer som ikke lenger er autoriserte kortinnehavere.

3.6 Kortet kan bare brukes til kjøp som korresponderer med et normalt forbruk eller bruk, og kort kan bare brukes av kunden i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.

3.7 Kunder og kortinnehavere har ikke rett til å delta i eventuelle WEX-kampanjer eller lojalitetsordninger ved transaksjoner ved bruk av kort, med mindre annet fremgår i vilkårene for en slik kampanje eller lojalitetsordning.

3.8 WEX kan endre eller avslutte kortprogrammet og/eller erstatte det med et annet program. I tillegg kan WEX uten forhåndsvarsel øke eller redusere antallet og endre typene forhandlere og/eller utsalgssteder kortene kan brukes ved.

3.9 Når kunden anskaffer en Brikke gjennom denne avtalen skal kunden

(a) Registrere brikken sammen med nødvendige opplysninger om kjøretøyet hos relevante parter

(b) Forsyne WEX med all korrekt dokumentasjon og informasjon WEX til enhver tid måtte ha behov for, og

(c) være ansvarlig for alle betalinger gjennomført med Brikken i en periode på 2 virkedager etter at WEX har mottatt skriftlig beskjed om at Brikken skal sperres (forutsatt at slik meddelelse kommer til WEX før kl. 1600.  Meldinger etter kl. 1600 henføres til neste virkedag).

3.10 Kunden er innforstått med at Brikken til enhver tid er WEX eiendom og at Brikken må returneres til WEX etter utløpet av avtaleperioden.  Manglende retur av brikke vil automatisk lede til et gebyr.

4. Kort

4.1 Korteierskap og kansellering, sperring eller fornyelse av kort

Kort forblir WEX eiendom til enhver tid. WEX kan kansellere eller sperre kort, eller nekte å fornye eller erstatte kort og kunden skal returnere kort til WEX kortsenter ved første forespørsel.  WEX kan, med forutgående varsel til kunden, kreve inn kostnader for kort.

4.2 Bruk av kort

Kunden kan bare bruke kort i samsvar med bestemmelsene i denne avtalen. Et kort kan, blant annet, ikke brukes i følgende tilfeller:

(a) etter utløpsdatoen som er angitt på kortet

(b) dersom kunden overskrider kredittgrensen

(c) hvis kortet har blitt meldt tapt eller stjålet eller PIN-koden havner på avveie i henhold til punkt 4.6

(d) hvis kortet har blitt kansellert eller sperret, eller hvis WEX har bedt om at kortet returneres

(e) ved manglende overholdelse av eventuelle kortprosedyrer

(f) ved sen betaling

(g) ved bruk av en annen kortinnehaver enn personen som er angitt på sjåførkortet (som definert i punkt 4.3 (a)) eller for et annet kjøretøy enn kjøretøyet som er registrert for et kjøretøykort (som definert i punkt 4.3 (a))

(h) dersom kortinnehaver ikke oppgir riktig PIN-kode

Uavhengig av punkt 4.2 (a) til (e) skal kunden være ansvarlig for å betale WEX alle forfalte beløp i henhold til transaksjoner pluss eventuelle avgifter som ilegges som følge av brudd på denne bestemmelsen 4.2.

4.3 Korttyper

(a) Kortene vil etter kundens valg være preget med enten navnet på kortinnehaver (“Sjåførkort”) eller registreringsnummeret på et kjøretøy (“Kjøretøykort”) samt eventuell annen identifikasjon som kunden ber om, og som godkjennes av WEX.

(b) På kundens forespørsel kan WEX etter eget skjønn utstede kort som ikke er verken sjåførkort eller kjøretøykort (“Wild Cards”), kort som skal innleveres ved et utsalgssted (“Site Lodged Cards”), og kort med identisk PIN-kode som kan brukes av flere kortinnehavere (“Fleet Cards”). Det finnes enkelte risikoer knyttet til dette, og det er derfor ikke anbefalt praksis. “Wild Cards”, “Site Lodged Cards” og “Fleet Cards” utstedes på kundens ansvar, og kunden skal være ansvarlig for alle transaksjoner utført med slike kort så lenge kortene ikke er blokkert, selv om kortene er mistet, stjålet, duplisert, ikke mottatt til rett tid, eller hvis PIN-koden havner på avveie.  Kunden skal på forespørsel holde WEX skadesløs med hensyn til alle kostnader og krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av “Wild Cards”, “Site Lodged Cards” og “Fleet Cards”, og skal betale alle gebyrer i forbindelse med slike kort. Det samme gjelder kort som ikke er utstedt som “Site Lodged Cards”, men som kunden på eget initiativ leverer inn ved et utsalgssted.

4.4 Online og offline transaksjoner

Transaksjoner behandles online, bortsett fra der dette ikke er mulig av tekniske årsaker knyttet til utstyret som kreves for slik behandling. Transaksjonene vil da behandles offline.  Online transaksjoner skal bekreftes ved PIN-kode, og offline transaksjoner (der det er tillatt) skal bekreftes ved PIN-kode eller ved kortinnehavers signatur på kvitteringen. Transaksjoner som er bekreftet på en slik måte, anses som godkjent av kunden, og kunden vil følgelig bli fakturert for transaksjonen. Kortinnehaver har ingen rett til å få utført offline transaksjoner. Kunden er ansvarlig for transaksjoner gjort uten PIN-kode.

4.5 Sikkerhetsforholdsregler

(a) Kunden skal være ansvarlig for å identifisere og ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at kortet og PIN-koden oppbevares og brukes på en sikker måte.  Uavhengig av det foregående kan WEX fra tid til annen anbefale spesielle forholdsregler for kunden. Et kort utstedes sammen med en PIN-kode. Kunden skal bare oppgi PIN-koden til kortinnehaveren som er autorisert til å bruke kortet.   Kunden skal påse at PIN-koden ikke havner på avveie, for eksempel ved å holde PIN-koden hemmelig for alle andre enn kortinnehaver, aldri oppbevare PIN-koden sammen med kortet samt taste inn PIN-koden på en diskret måte.

(b) WEX kan etter eget skjønn fastsette egne sikkerhetsgrenser (for eksempel et maksbeløp per transaksjon, et maksbeløp for alle transaksjoner per kort i løpet av en bestemt periode eller et maksimalt antall transaksjoner per kort i løpet av en bestemt periode) som transaksjoner kan avvises eller kort sperres på grunnlag av.  Disse grensene fastsettes og kan endres når som helst etter WEX` eget skjønn.  WEX kan etter eget ønske avvise transaksjoner eller sperre kort som overskrider slike sikkerhetsgrenser, og WEX skal ikke være ansvarlig dersom kort brukes på en måte som overstiger disse sikkerhetsgrensene. På kundens forespørsel kan WEX utstede kort som er fritatt for slike sikkerhetsgrenser. Det finnes enkelte risikoer knyttet til dette, og det er derfor ikke anbefalt praksis.  På forespørsel skal kunden holde WEX skadesløs med hensyn til alle kostnader og krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av alle slike kort.

(c) Forhandleren kan etter eget ønske be kortinnehaveren om å vise gyldig legitimasjon som bevis på at vedkommendes identitet korresponderer med navnet på sjåførkortet. Dersom slik legitimasjon ikke framvises, kan forhandleren nekte å gjennomføre transaksjonen og/eller trekke inn kortet.

4.6 Mistet, stjålet eller duplisert kort og PIN-koder på avveie

(a) Hvis kunden har grunn til å tro at et kort er mistet, stjålet, duplisert (for eksempel ved “skimming”), eller dersom kortet ikke er mottatt til rett tid eller PIN-koden er havnet på avveie, skal kunden umiddelbart varsle WEX om dette, helst via nettstedet eller per telefon, e-post eller faks. Hvis et varsel er gitt muntlig, skal kunden bekrefte dette ved skriftlig varsel innen to virkedager (“Bekreftelse”).

(b) Kunden skal være ansvarlig for alle transaksjoner utført med et mistet, stjålet eller duplisert kort (inkludert alle transaksjoner utført med en kopi av kortet) i en periode på to virkedager etter at WEX har mottatt skriftlig varsel eller bekreftelse fra kunden om at kortet er mistet eller stjålet. Hvis transaksjoner utføres med et mistet, stjålet eller duplisert kort og ved bruk av riktig PIN-kode senere enn etter to virkedager, skal kunden være ansvarlig for slike transaksjoner fram til det mistede, stjålne eller dupliserte kortet er blokkert av WEX, som WEX skal gjøre så snart som praktisk mulig. Hvis et kort brukes av kortinnehaveren etter at et varsel er gitt om at kortet er mistet, stjålet eller duplisert, skal kunden i tillegg være ansvarlig for slike transaksjoner, og WEX kan ilegge kunden et rimelig gebyr i forhold til WEX` utgifter som følge av kundens varsel, inkludert eventuelle utbetalinger fra WEX til personer som belønning for å ha funnet/inndratt slike kort.

(c) Kunden skal være ansvarlig for alle transaksjoner gjort med et kort med en PIN-kode på avveie fram til (1) kunden har varslet WEX om forholdet som beskrevet i punkt 4.6 (a) ovenfor og (2) fram til WEX` kortsenter har mottatt det aktuelle kortet med de øverste hjørnene klippet av.

(d) Kunden skal gi WEX all rimelig assistanse i forbindelse med å undersøke tapet, dupliseringen eller tyveriet av kortet samt bistå WEX med å finne igjen det tapte eller stjålne kortet eller kopien av kortet.

4.7 Kansellering, inndragelse eller utskifting av kort

(a) Hvis kunden av en eller annen grunn ønsker å kansellere eller trekke tilbake et kort, skal han/hun varsle WEX om dette og returnere kortet til WEX` kortsenter med hjørnet klippet av.  Kunden skal være ansvarlig for alle transaksjoner gjort med et kansellert eller inndratt kort, fram til kortet mottas ved WEX` kortsenter.

(b) Ved mottak av nye kort som erstatter eksisterende eller utløpte kort, skal kunden sørge for at alle erstattede kort ødelegges umiddelbart. Kunden skal være ansvarlig for alle transaksjoner gjort med erstattede kort.

4.8 WEX forbeholder seg retten til å ilegge avgifter i forbindelse med ny utstedelse og utskifting av kort etter forutgående varsel til kunden.

5. Pris, fakturering og betaling

5.1 Pris

(a) Ved kjøp av varer skal kunden faktureres etter gjeldende priser.  WEX har rett til ensidig å endre priser helt eller delvis etter forutgående varsel.

(b) For transaksjoner av varer med Esso-kort som utføres utenfor Esso-nettverket, kan WEX legge et gebyr eller en tilleggsavgift til prisen på varene.

(c) Varer skal faktureres sammen med gebyrer, skatter, avgifter og andre tilleggsavgifter som gjelder i leveringslandet. Merverdiavgift skal angis særskilt for leveranser i land der dette er juridisk mulig. Skatter, avgifter og gebyrer vil også bli lagt til alle serviceavgifter eller andre betalbare beløp der det er aktuelt. Kunden er ansvarlig for å varsle WEX på tilstrekkelig måte om eventuelle endringer i sine landspesifikke internasjonale organisasjonsnummer (MVA-nummer).

(d) WEX kan etter eget skjønn kreve et gebyr for tjenester eller fasiliteter som leveres til kunden. Dette kan omfatte, men er ikke begrenset til anvendelse av en prosentvis serviceavgift ved kjøp av alle drivstoffprodukter og ikke-drivstoffprodukter. WEX kan fra tid til annen endre størrelsen på aktuelle gebyrer eller serviceavgifter.

(e) WEX kan ensidig og etter eget skjønn endre og oppdatere listeprisen og eventuelle gebyrer. Vi understreker at eventuelle endringer som gjøres i samsvar med dette punkt 5.1 (e), trer i kraft umiddelbart.

5.2 Fakturering

(a) Hvis en korttransaksjon er behandlet, skal kunden faktureres etter den faktureringsperioden som er avtalt mellom WEX og kunden. WEX kan gjennomføre periodiske vurderinger av alle kunder og forbeholder seg retten til å endre faktureringsperiode og kundens betalingsfrist etter forutgående varsel.

(b) Bruk av elektronisk fakturering (der dette er tilgjengelig) forutsetter at kunden er registrert for e-fakturatjenesten. WEX kan etter eget skjønn kreve kunden for et gebyr dersom kunden ikke registrerer seg for e-fakturatjenesten.   Når kunden registrerer seg for e-fakturatjenesten, samtykker kunden i at (i) WEX selv eller via utpekt tredjepartsleverandør kan arkivere fakturaer elektronisk, og i at (ii) avansert signatur i henhold til aktuell lovgivning brukes til å beskytte integriteten til alle kortrelaterte e-fakturaer. Kunden vil bli varslet på e-post når en ny faktura er tilgjengelig på nettet. E-postvarsling er kun ment som informasjon, og betalingsvilkårene i denne avtalen skal gjelde. Kunden kan likevel motta papirfaktura ved eventuelle manuelle justeringer.

(c) Kunden vil bli fakturert for varekjøp i norske kroner (NOK). Kjøp i utenlandsk valuta vil bli konvertert til NOK ved bruk av gjeldende valutakurs.

(d) WEX utsteder selv eller via tredjepart fakturaer eller debetnotater for varer som selges av WEX eller en forhandler til en kunde. Hvis kunden ønsker en faktura for varer som selges av forhandlere i tilfeller der WEX har utstedt en debetnota, må kunden be om en faktura ved utsalgsstedet på transaksjonstidspunktet.   Fakturaer og debetnotater kalles her samlet for “Faktura(er)”.

(e) Fakturaer utstedes basert på transaksjonsdata som sendes fra forhandlerne til WEX. Alle senere rettelser fra forhandlerne kan derfor føre til at fakturaer må korrigeres.

(f) Kvitteringer eller kopier av disse utstedes ikke av WEX og må om nødvendig innhentes av kunden ved utsalgsstedet på transaksjonstidspunktet.

5.3 Betalingsfrist, betalingsmetode og sikkerhet

(a) Fakturaer skal betales innen forfallsdatoen som er angitt på fakturaen (“Betalingsvilkår”). Kunden skal betale fakturaer uten noen form for rabatter, fradrag eller motregning, slik at WEX` angitte bankkonto innen betalingsfristen blir kreditert med hele beløpet og i den valutaen som er angitt på fakturaen. Manglende oppfyllelse av dette skal utgjøre sen betaling.

(b) Med mindre annet er avtalt med WEX, skal betaling skje ved direkte trekk fra bankkonto. WEX kan kreve et gebyr ved bruk av andre betalingsmetoder enn direkte trekk fra bankkonto. Kunden skal på en måte som godkjennes av WEX, gi WEX fullmakt til å utføre direkte trekk fra bankkonto samt sørge for at en gyldig fullmakt til å utføre direkte trekk fra bankkonto finnes til enhver tid i avtaleperioden. Hvis et direkte trekk fra bankkonto utført av WEX, likevel skulle tilbakekalles av kundens bank, må kunden umiddelbart betale WEX et beløp som tilsvarer beløpet på et slikt tilbakekalt direkte bankkontotrekk.  WEX har rett til å kreve et administrasjonsgebyr som skal øke i takt med eventuelle bankgebyrer som WEX må betale for eventuelle tilbakekalte eller mislykkede direkte bankkontotrekk. Kunden skal varsle WEX om eventuelle endringer i bankkontoopplysningene sine i god tid, slik at sen betaling unngås.

(c) WEX har når som helst og etter eget skjønn rett til å endre betalingsmetode eller betalingsfrist samt endre eller trekke tilbake eventuell kreditt som har blitt gitt til kunden.  Dersom kreditt trekkes tilbake, skal alle beløp som kunden skylder, betales til WEX umiddelbart, uavhengig av om beløpet allerede er fakturert eller ikke, og uavhengig av eventuelle andre rettsmidler som WEX skulle ha til rådighet. Eventuelle fremtidige salg fra WEX til kunden skal etter WEX` valg gjøres ved forhåndsbetaling eller være fullstendig dekket av en sikkerhet i samsvar med punkt 5.3 (d).

(d) Kunden skal stille og opprettholde sikkerhet overfor WEX i slike beløp, typer, former og utstedere som WEX kan angi fra tid til annen etter eget ønske. WEX kan be kunden om å øke beløpet som dekkes av sikkerheten, eller å stille en ekstra sikkerhet dersom WEX etter eget skjønn vurderer dette som nødvendig som garanti for kundens nåværende eller fremtidige betalinger til WEX. Kunden skal fornye eventuell utløpt sikkerhet senest innen utløpsdatoen for sikkerheten fratrukket det antallet dager som tilsvarer den aktuelle betalingsfristen. Hvis en kunde unnlater å gjøre dette, har WEX rett til å sperre kundens kort. Hvis det finnes en overordnet garanti, og dersom det overordnede selskapet som har utstedt garantien, ikke lenger er et overordnet selskap for kunden som et resultat av endringer i eierstrukturen i kundens tilknyttede selskaper, skal kunden umiddelbart stille en alternativ sikkerhet som er akseptabel for WEX, med mindre og fram til selskapet som har utstedt garantien, bekrefter at sikkerheten fortsatt er gjeldende. Dersom tilstrekkelig sikkerhet ikke stilles eller opprettholdes til enhver tid, skal alle beløp kunden skylder WEX (uavhengig om beløpene allerede er fakturert eller ikke), umiddelbart og automatisk forfalle til betaling. Kunden skal sørge for at WEX har mulighet til å benytte sikkerheten i minst 6 (seks) måneder fra slutten av måneden avtalen opphører.

(e) Omtvistede fakturaer skal betales i sin helhet av kunden ved forfall. Hvis partene senere blir enige om at en slik faktura må korrigeres med et bestemt beløp, skal WEX umiddelbart utstede en kreditnota og betale tilbake dette beløpet, eller avregne det mot eventuelle beløp som kunden allerede skylder WEX.  Vi understreker at kunden må fremme eventuelle innsigelser mot en faktura innen 28 dager etter fakturadato.

(f) WEX og dets tilknyttede selskaper kan til enhver tid, uten varsel eller henvendelse til kunden, avregne alle beløp som WEX og/eller WEX` tilknyttede selskaper skylder kunden eller noen av kundens tilknyttede selskaper, mot alle beløp som kunden eller noen av kundens tilknyttede selskaper skylder WEX og/eller WEX` tilknyttede selskaper. Kunden skal ikke holde tilbake eller avregne eventuelle beløp som skal betales til WEX, mot eventuelle beløp som skal betales av WEX, unntatt dersom dette er påbudt ved lov.

5.4 Mislighold fra kundens side

(A) Ved sen betaling fra kunden skal alle beløp som kunden skylder WEX (allerede fakturert eller ikke) på alle kontoer, umiddelbart og automatisk forfalle til betaling. Dette skal ikke påvirke WEX` rett til automatisk og uten forhåndsvarsel å belaste kunden for aktuelle renter.

(b) Kunden skal være ansvarlig for alle kostnader, gebyrer og annet ansvar som WEX pådrar seg som følge av den sene betalingen.  WEX har, i den grad loven tillater det, rett til å belaste kunden for alle kostnader knyttet til inndriving av utestående beløp, herunder advokatutgifter, i tillegg til alle andre utestående beløp.  For betalinger som ikke gjøres til forfall, forbeholder WEX seg retten til å kreve et gebyr for slik sen betaling.

(c) Alle betalinger fra og eventuell kreditt eller tilbakebetalinger til kunden vil bli brukt til å nedbetale (1) alle forfalte renter, (2) alle usikrede deler av gjelden, (3) alle sikrede deler av gjelden samt (4) all annen gjeld til WEX.

(d) WEX kan, uten forhåndsvarsel eller henvendelse til kunden, bruke deler av eller hele sikkerheten til å motregne eller nedbetale hele eller deler av kundens gjeld eller forpliktelser til WEX, herunder gjeld som stammer fra kjøp i henhold til denne avtalen eller fra andre avtaler som er inngått mellom kunden og WEX med hensyn til bruk av kort.

(e) Hvis et kontant innskudd har blitt gjort, kan et slikt innskudd etter WEX` eget skjønn brukes som betaling for transaksjoner som er fakturert eller ennå ikke fakturert.

(f) Ved sen betaling, mangelfull sikkerhet, overskridelse av kredittgrensen, eller dersom WEX etter eget skjønn bestemmer at det foreligger objektive grunner til å konkludere med at kundens økonomiske situasjon har blitt eller sannsynligvis vil bli svekket eller utilfredsstillende, kan WEX umiddelbart og uten forutgående varsel sperre eller kansellere kundens kort.

(g) Ved sen betaling forbeholder WEX seg retten til å kreve et gebyr ved alle transaksjoner i en periode på tre måneder umiddelbart etter at en slik sen betaling har forekommet.

(h) Dersom kundens kredittgrense overskrides, forbeholder WEX seg retten til å si opp denne avtalen, inndra kort eller kreve et gebyr.

(i) Dersom en kundekonto av en eller annen grunn suspenderes og deretter reaktiveres, kan kunden bli gjenstand for et gebyr ved forespørsel om en slik reaktivering. WEX aksepterer ikke noe ansvar for kontoer som ikke reaktiveres.

(j) WEX (eller dets agenter eller representanter) kan undersøke kundens kredittverdighet. Kunden gir herved sitt samtykke til at WEX (eller dets agenter eller representanter) kan gjennomføre slike sjekker. Kunden bekrefter med dette og sier seg enig i at kredittsjekkene kan innebære utlevering av informasjon om kunden til lisensierte kredittopplysningsbyråer eller tredjeparter. WEX kan fra tid til annen bruke informasjonen som er tilgjengelig som følge av kredittsjekker, til å informere kunden om egne eller tredjeparters produkttilbud.

(k) WEX kan foreta periodiske risikovurderinger av kunder ved bruk av anerkjente risikostyringsverktøy for bransjen og/eller generell markedsinformasjon. Dersom man etter en slik risikovurdering kommer til at risikoen knyttet til en kunde, har nådd et bestemt risikoeksponeringsnivå fastsatt av WEX etter WEX` eget skjønn, kan et risikobasert gebyr kreves ved alle kjøp av drivstoffprodukter så lenge risikoeksponeringsnivået er for høyt, fram til det opprinnelige risikonivået igjen nås.

6. Informasjon og datasikkerhet

6.1 Kunden skal påse at all informasjon som sendes til WEX (herunder navn, juridisk status, adresse, e-postadresse, nøkkelansatte og bankopplysninger), er nøyaktig og skal straks varsle WEX skriftlig om eventuelle endringer. På forespørsel skal kunden legge fram fullstendige og korrekte finansregnskap (siste reviderte regnskap hvis tilgjengelig) samt relatert informasjon med det formål å bistå WEX i finansvurderingsprosessen.

6.2 WEX skal ikke være ansvarlig overfor kunden med hensyn til unøyaktige fakturaer, dokumentasjon eller rapportering om korttransaksjoner som følger av feilinformasjon fra en kunde, kortinnehaver eller forhandler. Alle beløp som kunden skylder WEX, skal umiddelbart forfalle til betaling dersom WEX oppdager vesentlige unøyaktigheter i noen av opplysningene som WEX har mottatt fra kunden.

6.3 Underlagt punkt 6.4 nedenfor kan WEX når som helst utlevere all relevant informasjon om kunden og dens kortinnehavere eller transaksjoner til tredjeparter, i den utstrekning WEX anser dette som nødvendig for å muliggjøre gjennomføringen av denne avtalen. Kunden skal behandle alle opplysningene som er fastsatt i eller avledet fra denne avtalen, som konfidensielle.

6.4 Behandling av personopplysninger

(a) Med hensyn til personopplysninger WEX behandler på vegne av kunden for å overholde sine egne forpliktelser under denne avtalen, skal kunden være datakontrollør og WEX være databehandler, og i ethvert slikt tilfelle:

(i) vil WEX behandle personopplysninger utelukkende i henhold til kundens dokumenterte instruksjoner og for å kunne levere varene og/eller tjenestene som tilbys i henhold til denne avtalen,

(ii) vil WEX iverksette alle tiltakene som kreves av artikkel 32 i personvernforordningen for å ivareta sikkerheten til personopplysningene,

(iii) vil WEX iverksette rimelige tiltak for å sikre at personell med tilgang til personopplysningene er pålitelige og behandler personopplysningene konfidensielt,

(iv) vil WEX umiddelbart, og i ethvert tilfelle innen fem (5) virkedager varsle kunden om all kommunikasjon fra et dataemne om behandlingen av personopplysningene sine, eller om noen kommunikasjon (inkludert fra en tilsynsmyndighet), som WEX kjenner til, relatert til en av partenes forpliktelser i forhold til personopplysningene som pålegges av lovene for databeskyttelse,

(v) vil WEX varsle kunden uten unødig forsinkelse i tilfeller der WEX blir oppmerksom på eventuelle sikkerhetsbrudd,

(vi) vil WEX gi kunden all hjelp som innen rimelighetens grenser kan forventes ved forespørsel relatert til (A) enhver kommunikasjon mottatt under punkt 6.4(iv) og (B) ethvert sikkerhetsbrudd, inkludert ved å iverksette alle hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak,

(vii) erkjenner kunden og samtykker til at WEX generelt er autorisert til å la tredjeparter behandle personopplysningene («underordnet behandler»), forutsatt at kunden varsles om underordnede behandlere og at WEX ellers oppfyller vilkårene som beskrives i artikkel 28 (2) og (4) i personvernforordningen,

(viii) erkjenner kunden og samtykker til at personopplysninger kan overføres til eller oppbevares utenfor EØS-området eller landet der kunden befinner seg, slik at WEX kan oppfylle forpliktelsene sine i henhold til denne avtalen.  WEX vil iverksette tiltakene som kreves for å sikre at behandlingen er i henhold til lovene for databeskyttelse,

(ix) vil WEX, på kundens forespørsel og gitt at kunden påtar seg kostnadene for dette, tilgjengeliggjøre all informasjon som kreves for å demonstrere med dette punkt 6.4 og artikkel 28 i GDPR og, ved skriftlig forespørsel, gi kunden en kopi av de tredjeparts revisjonene eller sertifikatene WEX har på det aktuelle tidspunktet, der relevant, samt sammendrag av disse og

(x) vil WEX slutte å behandle personopplysningene når avtalen sies opp eller utløper og, ved forespørsel fra kunden, enten returnere personopplysningene til kunden eller slette dem på en sikker måte.

6.5 Kunden gir med dette sitt uttrykkelige samtykke til å overholde kravene i lover for databeskyttelse og garanterer at alle relevante dataemner har blitt informert om WEX’ behandling av personopplysninger i henhold til denne avtalen. Kunden garanterer at den har innhentet eller vil hente inn alle nødvendige godkjennelser fra kortinnehavere om behandling av dataene deres av WEX, forhandlere og tredjeparter utpekt av WEX, i samsvar med dette punkt 6, før slike personopplysninger behandles. Kunden vil sørge for å ha rett til å overføre de relevante personopplysningene til WEX, slik at WEX kan behandle og overføre personopplysningene i henhold til denne avtalen og lovene for databeskyttelse på kundens vegne.

6.6 Følgende tabell beskriver WEX’ aktiviteter forbundet med behandling av personopplysninger på kundens vegne:-

 

Behandlingens innhold og varighet Behandling av personopplysninger for å kunne levere varer og tilknyttede tjenester som angitt i denne avtalen, så lenge denne avtalen er gyldig.
Behandlingens natur og formål Behandling for å levere varene og de tilknyttede tjenestene, som beskrevet i denne avtalen.
Type personopplysninger Navn, fysiske adresser, telefonnumre, nasjonale ID-er, passnumre, førerkortnumre, fødselsdatoer, stillingstitler, e-postadresser, bankkontoinformasjon
Dataemne-kategorier Kundens ansatte og sjåfører, enkeltpersonforetak og kundens kortholdere

 

7. Varighet og oppsigelse

7.1 Denne avtalen trer i kraft første gang kunden eller kortinnehaveren bruker et kort, og den inngås for en ubestemt periode.   Hver av partene kan si opp avtalen når som helst ved ikke mindre enn fire (4) ukers skriftlig varsel til den andre parten.

7.2 Uavhengig av eventuelle andre rettsmidler som WEX skulle ha til rådighet, kan denne avtalen sies opp av WEX med umiddelbar virkning ved varsel til kunden i følgende tilfeller:

(a) ved sen betaling fra kunden

(b) dersom kunden overskrider kredittgrensen

(c) dersom kunden unnlater å stille eller opprettholde tilstrekkelig sikkerhet

(d) dersom det er mistanke om svindel eller misbruk av kundens kort, eller dersom slik type svindel eller misbruk er bragt på det rene

(e) dersom kunden (en enkeltperson) dør eller er gjenstand for gjeldsforhandlinger, konkursbehandling, administrasjon, akkordforhandlinger, konkurs eller avvikling

(f) dersom WEX utfører og/eller innhenter en kredittgjennomgang eller -vurdering av kunden (som kunden med dette godkjenner at WEX kan utføre og/eller innhente fra tid til annen) som etter WEX` eget skjønn er utilfredsstillende

(g) dersom WEX etter eget skjønn bestemmer at det foreligger objektive grunner til å konkludere med at kundens økonomiske situasjon har blitt eller sannsynligvis vil bli svekket eller utilfredsstillende

(f) dersom kunden i vesentlig grad misligholder noen av (de øvrige) vilkårene i denne avtalen

(i) dersom kunden overfører avtalen uten WEX` samtykke eller ved endringer i kundens eierskapsstruktur

7.3 Hvis et varsel om oppsigelse av denne avtalen av en eller annen grunn skulle bli gitt, skal hele den totale utestående saldoen på kundens konto (allerede fakturert eller ikke) umiddelbart forfalle til betaling. Når avtalen opphører, skal kundens rett til å bruke kort også opphøre, og kundens tilgang til nettstedet kan stoppes eller begrenses.   Dette påvirker ikke kundens ansvar for bruk av kort etter avtaleoppsigelsen fram til de aktuelle kortene er mottatt hos WEX, og heller ikke rettighetene som allerede har kommet WEX til gode ved datoen for en slik oppsigelse i henhold til vilkårene som var gyldige før avtalen opphørte. Sikkerhet som er stilt, skal forbli gyldig fram til siste betaling i henhold til avtalen er mottatt av WEX.

8. Utelukkelse og begrensning

8.1 WEX gir ingen direkte eller indirekte garantier med hensyn til eventuelle varer som leveres til kunden, annet enn garantier som er knyttet til eierskapet til slike varer. WEX skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader som kunden eller kortinnehaver påføres i forbindelse med varer, med mindre slikt ansvar ikke kan begrenses eller utelukkes i henhold til relevant lovgivning. WEX skal ikke være ansvarlig for eventuelle behandlingsfeil hos forhandler med hensyn til kort eller forhandlers manglende aksept av kort. Varesalg hos forhandlere skjer på slike forhandleres ansvar alene, og kunden må fremme eventuelle krav knyttet til varesalg, direkte til slike forhandlere.

8.2 WEX` ansvar under denne avtalen for krav knyttet til varer kjøpt med et kort, er begrenset til kjøpsprisen på slike varer.

8.3 WEX er ikke ansvarlig for tap av fortjeneste, inntekter eller muligheter, eller for eventuelle avledede eller indirekte tap eller skader som kunden eller kortinnehaver pådrar seg som følge av et krav.

8.4 Krav fra kunder eller kortinnehavere er ugyldige med mindre de fremmes i et rekommandert brev innen syv virkedager fra datoen for hendelsen som utløste kravet.

8.5 Kunden skal holde WEX og WEX` ledere, ansatte og agenter skadesløse med hensyn til eventuelle tap som er forårsaket av eller som et resultat av uaktsomhet eller forsettlige handlinger eller unnlatelser fra kunden eller kundens kortinnehavere.

8.6 Ingenting i denne avtalen skal begrense eller utelukke WEX` ansvar i forbindelse med et krav som oppstår som følge av svindel, uaktsomhet eller forsett fra WEX eller WEX` leverandører eller agenter og deres respektive ansatte (vi understreker imidlertid at WEX ikke på noen måte skal være ansvarlig overfor kunden eller kortinnehaver for svindel, uaktsomhet eller forsett fra eksterne tjenesteleverandører), i den grad ansvaret ikke kan utelukkes ved lov, og forutsatt at WEX ikke i noen tilfeller skal være ansvarlig for eventuelle avledede eller indirekte tap som måtte oppstå.

8.7 I den grad den norske finansavtaleloven av 25. juni 1999 nr. 46 er relevant for denne avtalen, frasier kunden seg særlig alle rettigheter i henhold til bestemmelsene i de norske finansavtaleloven som ikke følger av en obligatorisk bestemmelse.

9. Force majeure

WEX skal ikke holdes ansvarlig for manglende eller forsinket oppfyllelse under denne avtalen som følge av eller i forbindelse med enhver hendelse som ikke er innenfor WEX direkte kontroll. Dette omfatter, men er ikke begrenset til følgende forhold:

(a) streik, lockout, arbeidskonflikter av enhver art, delvis eller generell arbeidsstans eller arbeidsnektelse (uavhengig av om slike forhold er lovlige eller er relatert til WEX` egne ansatte eller andre)

(b) krig, militære fiendtligheter, terrorvirksomhet eller en hvilken som helst lokal, nasjonal eller internasjonal krisesituasjon

(c) naturkatastrofer, brann, flom, pandemier

(d) ufrivillig mangel på strøm, verktøy, utstyr, transport, produktet som leveres under denne avtalen, eller råstoffet som produktet direkte eller indirekte avledes fra

(e) tekniske problemer, brudd eller ulykker knyttet til anlegg, maskiner, fasiliteter, utsalgssteder, transportutstyr, kommunikasjonssystemer, maskinvare eller systemer, eller annet utstyr, som for eksempel kortlesere

(f) eventuelle transporthindringer

(g) dersom WEX` drivstofflagre faller under nivåer som WEX etter eget skjønn anser som nødvendige

(h) etterlevelse – i god tro – av forskrifter, vedtekter eller anmodning, inngripen eller begrensning fra internasjonale, nasjonale eller provinsielle myndigheter, havnemyndigheter eller annen offentlig myndighet eller personer som angivelig handler på vegne av slike myndigheter (uavhengig av om dette skulle vise seg å være uriktig)

(i) trussel om eller rimelig frykt for at noen av de ovennevnte hendelsene skal finne sted

10. Generelt

10.1 Signering eller bruk av et kort innebærer en aksept av disse generelle vilkårene.

10.2 WEX kan ensidig endre, legge til eller slette en eller flere av bestemmelsene i denne avtalen, og slike endringer skal publiseres på nettstedet (inkludert eventuelle relevante ikrafttredelsesdatoer). Kundene må med jevne mellomrom se på nettstedet om det finnes eventuelle oppdateringer eller endringer av denne avtalen. Hvis kunden bruker et kort etter en slik oppdatering av avtalen har blitt gjort, skal dette anses som en aksept av den endrede avtalen fra kundens side.

10.3 WEX kan helt eller delvis overføre eller tildele rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen (inkludert, men ikke begrenset til overføring, tildeling eller fordringsoverdragelse (faktoring) av gjeld eller krav) til tredjeparter (inkludert, men ikke begrenset til andre tilknyttede selskaper) ved skriftlig forhåndsvarsel.  Videre kan WEX etter eget skjønn og uten varsel oppnevne agenter eller leverandører til å forhandle om og/eller gjennomføre denne avtalen, og kunden gir med dette sitt uttrykkelige samtykke til en slik oppnevnelse.  Kunden kan overføre eller overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtalen med skriftlig samtykke fra WEX.

10.4 Hvis kunden består av to eller flere personer, skal deres forpliktelser i henhold til denne avtalen være solidariske.

10.5 Hver av partene skal utøve rimelig aktsomhet og grundighet med det formål å hindre enhver handling eller ethvert forhold som kan føre til en interessekonflikt med hensyn til den andre parten. Denne plikten skal gjelde for virksomheten til hver av partenes ansatte og agenter i deres omgang med den andre partens ansatte og deres familier samt representanter, selgere, underleverandører og tredjeparter. Hver parts oppfyllelse av dette kravet skal omfatte, men ikke være begrenset til å etablere tiltak som hindrer at partens ansatte eller agenter mottar, gir eller tilbyr gaver, underholdning, betaling, lån eller andre typer godtgjørelse av vesentlig størrelse med den hensikt å påvirke enkeltpersoner til å handle i strid med den andre partens beste interesse. Begge parter skal straks varsle den andre parten om identiteten til egne representanter eller ansatte som man mener på noen måte kan ha en betydelig interesse i den andre partens virksomhet eller virksomhetens finansiering.

10.6 Ingen av WEX` tilgjengelige rettsmidler overfor kunden skal være utelukkende, men hvert rettsmiddel skal, i den grad loven tillater det, være kumulativt og komme i tillegg til eventuelle andre rettsmidler som er beskrevet i denne avtalen, eller som WEX på annen måte har til rådighet. Dersom WEX anvender eller innleder anvendelsen av ett eller flere rettsmidler, skal dette ikke være til hinder for at WEX på samme tid eller senere kan anvende andre rettsmidler. Alle WEX` rettsmidler skal, i den grad det er tillatt ved lov, gjelde også etter en eventuell oppsigelse eller opphør av avtalen. I den grad det er tillatt ved lov, skal ingen forsinket eller manglende anvendelse av noen type rettighet, rettsmiddel, myndighet eller privilegium fra WEX` side fungere som en fraskrivelse av denne.

10.7 Hver av bestemmelsene i denne avtalen er uavhengige av og adskilt fra hverandre. Hvis én eller flere bestemmelser vurderes som ugyldige eller ugjennomførbare, skal dette ikke påvirke tolkningen eller gyldigheten av noen annen bestemmelse i avtalen.

10.8 Denne avtalen skal utgjøre hele avtalen mellom WEX og kunden med hensyn til bruk av kortene og erstatter alle andre avtaler og overenskomster (skriftlige eller muntlige) med hensyn til bruk av kortene.  Eventuelle vilkår fra kunden skal ikke gjelde for denne avtalen.

10.9 Overskriftene som brukes i disse generelle vilkårene, er bare til orientering og skal ikke påvirke tolkningen av avtalen.

10.10 Uavhengig av andre bestemmelser i denne avtalen eller i andre dokumenter, skal verken denne avtalen eller andre dokumenter utgjøre en forpliktelse fra WEX` side om å gjøre eller avstå fra å gjøre noe som er i konflikt med, straffes i henhold til eller tilsvarer et forhold som er forbudt ved amerikansk lov eller forskrift.

10.11 Denne avtalen og alle vareleveranser i forbindelse med bruk av kortet skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge (med unntak av reglene om lovkonflikt), og kunden bekrefter med dette ugjenkallelig at den eksklusive jurisdiksjonen skal tilligge norske domstoler. Verken ensartet lov om internasjonalt salg (“ULIS”), eller FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp av 1980 (“CISG”) skal gjelde.

10.12 For transaksjoner som involverer utsalgssteder utenfor territoriet til WEX-bedriften som har det primære forholdet til kunden «transaksjoner utenfor territoriet»), vil en partner erstatte WEX når det gjelder salg av varer og utstedelse av fakturaer, som fastsatt i denne avtalen.  På denne avtalens ikrafttredelsesdato er det Retail Petroleum Services Limited som er denne partneren, men dette kan endres fra tid til annet etter WEX’ eget forgodtbefinnende.

Bruk av et kort for «transaksjoner utenfor territoriet» innebærer et kjøp av varer fra en partner eller forhandler, alt ettersom hva som er aktuelt. Eiendomsretten til varene og risikoen for tap overføres til kunden ved levering av varene ved utsalgsstedet.  Fakturaer for disse leveringene vil bli utstedt i henhold til vilkårene i punkt 5 ovenfor.

11. Landsspesifikke bestemmelser
11.1 I Storbritannia kan kort bare brukes hvis de fremvises til forhandleren før varekjøpet.

12. Opphavsrett

12.1 All opphavsrett til nettstedet, programvare og annet materiell som for eksempel analyser, design, dokumentasjon, rapporter, pristilbud og forberedelsesmateriell tilhører utelukkende WEX eller dets lisensgivere, med mindre annet er skriftlig avtalt.

13. Elektroniske forretningssystemer

13.1 WEX forbeholder seg retten til å gjennomføre forretningsmessige og tekniske endringer i og/eller forbedringer av elektroniske forretningssystemer.

Subject matter and duration of Processing Processing of Personal Data to support the provision of Goods and associated services as provided under this Agreement, for the duration of the term of this Agreement.
Nature and purpose of Processing Processing for the provision of the Goods and associated Services as described in this Agreement.
Type of Personal Data Names, physical addresses, telephone numbers, national IDs, passport numbers, drivers’ license numbers, birth dates, job titles, email addresses, bank account information
Categories of Data Subject Customer Employees and Drivers, Sole Traders and Customer’s Cardholders

7. Duration and Termination

7.1 This Agreement will take effect upon the first use by Customer or Cardholder of a Card and it is concluded for an indefinite duration. Either Party may terminate this Agreement at any time by giving to the other not less than four (4) weeks’ Notification in Writing.

7.2 Notwithstanding any other remedies available to WEX, this Agreement may be terminated by WEX with immediate effect by Notification to Customer in the following circumstances:

(a) if there is Late Payment by Customer;

(b) if Customer exceeds its Credit Limit;

(c) if Customer fails to provide or maintain adequate security;

(d) if there is a suspicion of fraud or abuse of Customer’s Card(s) or such fraud or abuse has been established;

(e) if Customer (being an individual) dies or is unable to pay its debts within the meaning of Section 268 of the Insolvency Act 1986 (“IA 1986”) or (being a company) if a liquidator (other than for the purpose of amalgamation or reconstruction), administrative receiver, administrator or receiver is appointed in respect of the whole or any part of Customer’s assets or business or Customer enters into an arrangement or composition with its creditors, or if it becomes unable to pay its debts within the meaning of Section 123 of the IA 1986, or analogous provision in any other jurisdiction or if Customer suffers any distress or execution to be levied upon any of his goods or premises or any equipment at his premises or other circumstances arise which would entitle the Court or a creditor to appoint a receiver, administrative receiver or administrator or to make a winding up order in relation to Customer;

(f) if WEX performs and/or obtains a credit review or rating for Customer (which Customer hereby agrees WEX may carry out and/or obtain from time to time) which, in the sole opinion of WEX, is unsatisfactory;

(g) if WEX in its sole discretion determines that there are objective reasons to conclude that the financial status of Customer has become or is likely to become impaired or unsatisfactory;

(h) if Customer is in material breach of any (other) term of this Agreement; or

(i) if Customer assigns this Agreement without WEX’s consent or if there is a change in control of Customer.

7.3 If Notification of termination of this Agreement is given for whatever reason, the total outstanding balance of Customer’s account (whether invoiced or not) shall become immediately due and payable in full to WEX. At the termination of this Agreement the right of Customer to use Cards shall cease, and Customer’s access to the Website may be stopped or restricted. This is without prejudice to Customer’s liability for use of Cards after termination until the moment where such Cards have been received back by WEX or to the rights of WEX already accrued at the date of such termination at the conditions that were valid before the termination of this Agreement. Securities shall remain in force until the last payment due under this Agreement has been received by WEX.

8. Exclusion and Limitation

8.1 WEX gives no warranty, express or implied, in relation to any Goods supplied to Customer other than relating to the title of the Goods supplied. WEX shall not be liable for any loss or damage suffered by Customer or the Cardholder in connection with any Goods save to the extent that such liability cannot by law be limited or excluded. WEX shall not be liable for any failure of Retailer to process Cards or for any refusal by Retailer to accept Cards. The sale of Goods by Retailers takes place under the exclusive responsibility of such Retailers and Customer must lodge any claim relating to the sale of Goods directly with such Retailers.

8.2 WEX’s liability under this Agreement for any claims relating to Goods purchased with a Card is limited to the purchase price of such Goods.

8.3 WEX is not liable for any loss of profits, loss of revenue or loss of opportunity or any consequential or indirect loss or damages incurred by Customer or Cardholder as a result of a claim.

8.4 Claims by Customer or Cardholder are waived unless made by registered letter within 10 calendar days from the date of the event triggering the claim.

8.5 Customer shall indemnify and hold WEX, its officers, employees and agents harmless in respect of any losses that are caused by or result from the negligence or wilful acts or omissions of Customer or its Cardholders.

8.6 Nothing in this Agreement has the effect of limiting or excluding any liability of WEX in respect of a Claim arising as a result of the fraud, negligence or wilful misconduct of WEX, its contractors or agents and their respective employees (but, for the avoidance of doubt, WEX shall not be liable in any way to Customer or Cardholder for the fraud, negligence or wilful misconduct of any third party service provider) save to the extent that liability cannot by law be excluded, and provided that WEX shall in no event be liable for any consequential or indirect loss howsoever arising.

9. Force Majeure

WEX shall not be liable for any failure to perform or any delay in performance under this Agreement arising from, or in connection with, any event that is not within WEX’s immediate control, including, but not limited to:

(a) strikes, lock-outs, labour disputes of any kind, partial or general stoppages of labour, refusals to perform any kind of work (whether or not any of the foregoing are lawful, or relate to WEX’s own employees or others);

(b) war, hostilities, terrorist activity, or any local, national or international emergency;

(c) acts of God, fire, flood, pandemic;

(d) any inability to obtain energy, utilities, equipment, transportation, the product deliverable under this Agreement or the feedstock from which the product is directly or indirectly derived;

(e) technical problems, breakdown of or accident relating to plant, machinery, facilities, Supply Points, transportation equipment, communication systems, computer hardware or systems or other equipment such as card readers;

(f) any hindrances to transportation;

(g) WEX’s fuel stocks falling below levels which WEX in its absolute discretion considers necessary;

(h) good faith compliance with any regulation, order or request of, or interference by, or restriction imposed by, any international, national or provincial port or other public authority or any person purporting to act for such authority (whether ultimately determined to be valid or invalid); or

(i) the threat, or reasonable apprehension, of any of the above events.

10. General

10.1 Signing or using a Card constitutes acceptance of these General Terms and Conditions.

10.2 WEX may unilaterally vary, add to or delete any provision of this Agreement and changes to this Agreement shall be posted on the Website (including any relevant effective dates). Customer shall check online from time to time for any updates or amendments to this Agreement. Use of a Card after any such update has been made to this Agreement shall be deemed to be acceptance of the modified Agreement by Customer.

10.3 WEX may transfer or assign the rights and obligations under this Agreement in whole or in part (including, but not limited to, transferring, assigning or factoring any debts or claims) to third parties (including but not limited to other Affiliates) without Notification. Furthermore, WEX may, at its sole discretion, and without Notification, appoint any agent or contractor for the negotiation and/or execution of this Agreement and Customer hereby expressly confirms its consent to any such appointment. Customer may transfer or assign its rights and obligations under this Agreement with prior written consent from WEX.

10.4 If Customer consists of two or more persons, then their obligations under this Agreement shall be joint and several.

10.5 Each Party shall exercise reasonable care and diligence to prevent any action or condition which may result in a conflict of interest with those of the other Party. This obligation shall apply to the activities of each Party’s employees and agents in their relations with the employees and families of the other Party, its representatives, vendors, subcontractors and third parties. Each Party’s compliance with this requirement shall include, but shall not be limited to, establishing precautions to prevent that Party’s employees or agents from making, receiving, providing or offering substantial gifts, entertainment, payments, loans or other considerations for the purpose of influencing individuals to act contrary to the other Party’s best interest. Each Party shall promptly Notify the other Party the identity of its representatives or employees who are known in any way to have a substantial interest in the other Party’s business or the financing thereof.

10.6 No remedy of WEX against Customer is intended to be exclusive, but each remedy shall, to the maximum extent allowed by law, be cumulative and in addition to any other remedy referred to herein or otherwise available to WEX. The exercise, or beginning to exercise, by WEX of any one or more remedies shall not preclude the simultaneous or later exercise by WEX of other remedies. All remedies of WEX shall, to the maximum extent allowed by law, survive any and all terminations of this Agreement. To the maximum extent allowed by law, no delay or failure on the part of WEX in exercising any right, remedy, power, or privilege of WEX shall operate as a waiver thereof.

10.7 Each of the clauses in this Agreement is independent and severable and shall not, in the event of any declaration of invalidity or unenforceability, affect the construction, or effect of, any other clause in this Agreement.

10.8 This Agreement shall form the entire agreement between WEX and Customer in relation to the use of the Cards and supersedes all other agreements and understandings (whether written or oral) in relation to the use of the Cards. Any terms and conditions provided by the Customer shall not apply to this Agreement.

10.9 Headings used in these General Terms and Conditions are for convenience only and shall not affect its interpretation.

10.10 Notwithstanding any other provision in this Agreement or any other document, neither this Agreement nor any other document shall constitute an agreement by WEX to take any action or refrain from taking any action that is in conflict with, penalised under, or compliance with which is prohibited by, US law or regulation.

10.11 This Agreement, and any supplies of Goods made in conjunction with the use of the Card, shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of England (excluding its rules on conflict of law) and Customer irrevocably submits to the exclusive jurisdiction of the courts of England. Neither the Uniform Law on the International Sale of Goods (‘ULIS’), nor the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 (‘CISG’) shall apply.

10.12 For Transactions involving Supply Points outside of the territory of the WEX company which has the primary relationship with the Customer (Outside Territory Transactions), an Affiliate will replace WEX in relation to the sale of Goods and issue of Invoices as set out in this Agreement.  At the date of issue of  this Agreement, the Affiliate is Retail Petroleum Services Limited  but this entity may be amended from time to time at the sole discretion of WEX.

Use of a Card for Outside Territory Transactions constitutes a purchase of Goods from Affiliate or from Retailer, as the case may be. Title to the Goods and risk of loss will pass upon delivery of the Goods at the Supply Point.  Invoices will be issued in respect of these supplies in accordance with the terms in section 5 above.

11. Country Specific Provisions

11.1 In the United Kingdom, Cards may only be used if shown to the Retailer prior to the purchase of Goods.

12. Intellectual Property

12.1 All intellectual property rights with regard to the website, software and other materials such as analyses, designs, documentation, reports, price offers and preparatory material thereof belong exclusively to WEX or its licensors unless explicitly agreed otherwise in writing.

13. E-Business

13.1 WEX reserves the right to implement procedural and technical changes and/or improvements to the e-business systems.