Skip to main content

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven uw verantwoordelijkheden met betrekking tot het gebruik van Workday. Als u deze website blijft bezoeken en gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid https://www.wexinc.com/workday/wex-global-recruiting-notice-dutch/ de relatie van WEX met u regelen met betrekking tot deze website. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze algemene voorwaarden, gebruik dan alstublieft onze website niet.

Updates

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn actueel vanaf de datum onderaan deze pagina. WEX kan de Gebruiksvoorwaarden op elk moment bijwerken door een bijgewerkte versie te publiceren. U kunt de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment openen via de koppeling op Workday. Uw voortgezette gebruik van Workday nadat wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden zijn aangebracht, betekent dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

Uw verantwoordelijkheden

U bent er verantwoordelijk voor dat alle informatie die via Workday wordt ingediend, juist, volledig en actueel is. U komt mogelijk niet in aanmerking voor een baan als u onjuiste, valse of onvolledige informatie verstrekt aan WEX via Workday. U bent er ook verantwoordelijk voor om (i) de informatie die u verstrekt aan WEX (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, etc.) te allen tijde accuraat, volledig en actueel te houden; (ii) uw aanmeldingsgegevens (zoals gebruikers-ID en wachtwoord) veilig te bewaren, niet toe te staan dat iemand anders toegang heeft tot of gebruikmaakt van Workday met uw inloggegevens en WEX onmiddellijk op de hoogte te stellen als u een inbreuk op de beveiliging of andere verdachte activiteit vermoedt; en (iii) om aan aanvullende voorwaarden die u bent overeengekomen met WEX, of aanvullende redelijke verantwoordelijkheden die WEX aan u meldt, te voldoen. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet (of als WEX gegronde redenen heeft om vermoedelijke niet-naleving te vermoeden of onderzoekt), kan WEX uw toegang tot Workday opschorten of beëindigen of andere stappen ondernemen die WEX geschikt acht.

Aansprakelijkheid

U erkent en aanvaardt dat het gebruik van Workday onderhevig is aan de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht op het internet, in het bijzonder met betrekking tot veiligheidsrisico’s en kwetsbaarheden, technische prestaties en het risico van onderbreking. Dienovereenkomstig zijn noch WEX noch enig ander lid van het WEX-netwerk aansprakelijk in welke omstandigheden dan ook voor enige verliezen of schade die wordt veroorzaakt door verstoring of falen van internetnetwerken of voor onderbrekingen of beperkingen van de toegankelijkheid van Workday die om welke reden dan ook ontstaan; inclusief, maar niet beperkt tot, vanwege een virus, beveiligingsgerelateerde kwetsbaarheid, of technische of operationele storingen van welke aard dan ook.

Bewaking

WEX kan van tijd tot tijd uw gebruik van Workday volgen, maar verplicht zich er niet toe. Als en wanneer WEX uw gebruik van de site bewaakt, zal dit gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Laatst herzien: 05-31-2019